1. kapitola

Nebukadnesar ide do boja proti Arpachšadovi

1 V dvanástom roku kraľovania Nebukadnesara, ktorý vládol nad Asýrčanmi vo veľkom meste Ninive, nad Médmi v Ekbatanách kraľoval Arpachšad.
2 On vybudoval okolo Ekbatán múry z tesaných kameňov, širokých tri lakte a dlhých šesť lakťov. Z nich vystaval hradby vysoké sedemdesiat lakťov a široké päťdesiat lakťov. 3 Nad bránami mesta postavil sto lakťov vysoké veže so základmi v šírke šesťdesiat lakťov. 4 Mestské brány vybudoval do výšky sedemdesiat lakťov, pričom ich šírka bola štyridsať lakťov, aby cez ne mohli vychádzať jeho mohutné a silné vojská a aby sa tam mohla zoradiť jeho pechota. 5 V tých dňoch kráľ Nebukadnesar rozpútal vojnu proti kráľovi Arpachšadovi na veľkej planine, a to na rovine územia Ragau. 6 Pripojili sa k nemu všetci obyvatelia vrchov aj všetci, čo bývali pri Eufrate, Tigrise a Hydaspe i na rovinách elymského kráľa Ariócha. Takto sa v bojovom postavení Cheleudových synov zišlo mnoho národov.

Odmietnutie Nebukadnesara

7 Asýrsky kráľ Nebukadnesar vyslal poslov k všetkým obyvateľom Perzie a k všetkým obyvateľom na západe, ktorí bývali v Cilícii a Damasku, Libanone a Antilibanone; k všetkým obyvateľom pobrežia
8 vrátane národov Karmelu, Gileádu, Hornej Galiley a veľkej roviny Esdrelón; 9 k všetkým v Samárii a v jej mestách, za Jordánom až po Jeruzalem, Batanu, Chelus a Kadéš, po Egyptskú rieku, po Tachpanchés a Raamsés a do celej krajiny Gošen, 10 až za Tanis a Memfis; k všetkým obyvateľom Egypta až po územie Etiópie. 11 No všetci obyvatelia všetkých týchto území opovrhli posolstvom asýrskeho kráľa Nebukadnesara a nešli s ním do boja, lebo sa ho nebáli; veď v ich očiach to bol len jeden muž. Jeho poslov poslali späť naprázdno a s verejnou potupou. 12 Nebukadnesar sa veľmi rozhneval na celú túto oblasť. Prisahal na svoj trón a kráľovstvo, že sa pomstí a svojím mečom zničí celé územie Cilície, Damasku a Sýrie, ako aj všetkých obyvateľov Moábu a synov Ammóna i celé Judsko, všetkých, čo bývajú v Egypte až po rozhranie dvoch morí.

Víťazstvo Nebukadnesara nad Arpachšadom

13 V sedemnástom roku zaútočil s celou svojou vojenskou mocou na kráľa Arpachšada. Porazil ho v boji a rozvrátil celú jeho vojenskú silu, celú jeho jazdu a všetky bojové vozy.
14 Zmocnil sa jeho miest a prenikol až k Ekbatanám. Zmocnil sa veží, spustošil ulice mesta a jeho nádheru zmenil na hanbu. 15 Potom chytil Arpachšada v horách Ragau, prebodol ho oštepmi a raz navždy s ním skoncoval. 16 Nebukadnesar sa s celým svojím rôznorodým sprievodom, ktorý tvorilo veľmi veľké množstvo bojovníkov, vrátil do Ninive. Tam sa so svojím vojskom zabával a veselil stodvadsať dní.