Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
Judita
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Nabuchodonozor ide do boja proti Arfaxadovi

  1 V dvanástom roku kraľovania Nebukadnesara1,1 Meno novobabylonského kráľa Nebukadnesara, ktorý žil v r. 605 – 562 pred Kr., je symbolom nepriateľov a utláčateľov Židov. O Arpachšadovi nemáme historické údaje., ktorý vládol nad Asýrčanmi vo veľkom meste Ninive, nad Médmi v Ekbatanách kraľoval Arpachšad. 2 On vybudoval okolo Ekbatán múry z tesaných kameňov, širokých tri lakte a dlhých šesť lakťov. Z nich vystaval hradby vysoké sedemdesiat lakťov a široké päťdesiat lakťov. 3 Nad bránami mesta postavil sto lakťov vysoké veže so základmi v šírke šesťdesiat lakťov. 4 Mestské brány vybudoval do výšky sedemdesiat lakťov, pričom ich šírka bola štyridsať lakťov, aby cez ne mohli vychádzať jeho mohutné a silné vojská a aby sa tam mohla zoradiť jeho pechota. 5 V tých dňoch kráľ Nebukadnesar rozpútal vojnu proti kráľovi Arpachšadovi na veľkej planine, a to na rovine územia Ragau. 6 Pripojili sa k nemu všetci obyvatelia vrchov aj všetci, čo bývali pri Eufrate, Tigrise a Hydaspe i na rovinách elymského kráľa Ariócha. Takto sa v bojovom postavení Cheleudových synov1,6 Pravdepodobne Chaldejcov. zišlo mnoho národov.

  Odmietnutie Nabuchodonozora

  7 Asýrsky kráľ Nebukadnesar vyslal poslov k všetkým obyvateľom Perzie a k všetkým obyvateľom na západe, ktorí bývali v Cilícii a Damasku, Libanone a Antilibanone; k všetkým obyvateľom pobrežia 8 vrátane národov Karmelu, Gileádu, Hornej Galiley a veľkej roviny Esdrelón; 9 k všetkým v Samárii a v jej mestách, za Jordánom až po Jeruzalem, Batanu, Chelus a Kadéš, po Egyptskú rieku, po Tachpanchés1,9 Gr. Tafnas. a Raamsés a do celej krajiny Gošen1,9 Krajina v Egypte, kde boli usídlení Židia. ,1,9 Gn 45,10; 47,1.11 10 až za Tanis a Memfis; k všetkým obyvateľom Egypta až po územie Etiópie. 11 No všetci obyvatelia všetkých týchto území opovrhli posolstvom asýrskeho kráľa Nebukadnesara a nešli s ním do boja, lebo sa ho nebáli; veď v ich očiach to bol len jeden muž. Jeho poslov poslali späť naprázdno a s verejnou potupou. 12 Nebukadnesar sa veľmi rozhneval na celú túto oblasť. Prisahal na svoj trón a kráľovstvo, že sa pomstí a svojím mečom zničí celé územie Cilície, Damasku a Sýrie, ako aj všetkých obyvateľov Moábu a synov Ammóna i celé Judsko, všetkých, čo bývajú v Egypte až po rozhranie dvoch morí.

  Víťazstvo Nabuchodonozora nad Arfaxadom

  13 V sedemnástom roku zaútočil s celou svojou vojenskou mocou na kráľa Arpachšada. Porazil ho v boji a rozvrátil celú jeho vojenskú silu, celú jeho jazdu a všetky bojové vozy. 14 Zmocnil sa jeho miest a prenikol až k Ekbatanám. Zmocnil sa veží, spustošil ulice mesta a jeho nádheru zmenil na hanbu. 15 Potom chytil Arpachšada v horách Ragau, prebodol ho oštepmi a raz navždy s ním skoncoval. 16 Nebukadnesar sa s celým svojím rôznorodým sprievodom, ktorý tvorilo veľmi veľké množstvo bojovníkov, vrátil do Ninive. Tam sa so svojím vojskom zabával a veselil stodvadsať dní.
  Judita
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)