1. kapitola

1 Slovo Hospodina, ktoré prehovorilo k Ozeášovi, synovi Beeriho, v období judských kráľov Uzziju, Jotáma, Acháza a Chizkiju a v čase izraelského kráľa Jarobeáma, Joášovho syna.

Symbolické manželstvo proroka

2 Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom Ozeáša. Hospodin povedal Ozeášovi: „Vezmi si smilnú ženu a maj deti zo smilstva, lebo krajina strašne smilní, odvrátila sa od Hospodina.“
3 Vzal si teda Gomer, dcéru Diblajima. Tá počala a porodila mu syna. 4 Vtedy mu Hospodin povedal: „Daj mu meno Jezreel, lebo onedlho potrestám dom Jehuov za krviprelievanie v Jezreeli a potom urobím koniec kráľovstvu Izraela. 5 V ten deň zlomím luk Izraelov v údolí Jezreel.“ 6 Potom opäť počala a porodila dcéru. Vtedy mu povedal: „Daj jej meno Neomilostená, pretože už viac nebudem mať súcit s domom Izraela — veľmi sa mi protivia. 7 Nad domom Júdu sa však zľutujem a prídem im na pomoc ako Hospodin, ich Boh, ale nie s lukom a mečom ani s koňmi so záprahom, teda nie bojom.“ 8 Potom, čo odstavila Neomilostenú, počala a porodila syna. 9 Vtedy povedal: „Daj mu meno Nie môj ľud, lebo vy nie ste mojím ľudom a ja nie som vaším Bohom.