1. kapitola

Rodokmeň od Adama po Izraela

1 Adam, Šét, Enóš,
2 Kenán, Mahalalel, Jered, 3 Henoch, Matuzalem, Lemech, 4 Noach, Šém, Chám a Jefet. 5 Jefetovi synovia: Gomer, Magóg, Madaj, Javán, Tubal, Mešech a Tirás. 6 Gomerovi synovia: Aškenaz, Difat a Togarma. 7 Javánovi synovia: Eliša, Taršíš, Kittejci a Rodaním. 8 Chámovi synovia: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán. 9 Kúšovi synovia: Sába, Chavila, Sabta, Raema, Sabtecha. Raemovi synovia: Šeba a Dedán. 10 Kúšovi sa narodil Nimród. Stal sa prvým hrdinom na svete. 11 Micrajim splodil: Lúdov, Anámov, Lehábov, Naftuchov, 12 Patrusanov a Kasluchov, z ktorých pochádzajú Filištínci a Kaftóri. 13 Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Chéta, 14 ďalej Jebúsejov, Amorejčanov, Girgašejov, 15 Chivvijov, Arkijov, Sínejov, 16 Arvádov, Cemarov a Chamátov. 17 Šémovi synovia: Elám, Aššúr, Arpachšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech. 18 Arpachšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ebera. 19 Eberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem, a jeho brat sa volal Joktán. 20 Joktán splodil: Almodáda, Šelefa, Chacarmáveta, Jaracha, 21 Hadoráma, Uzála, Diklu, 22 Ebála, Abimaela, Šebu, 23 Ofíra, Chavilu a Jobába. Títo všetci boli synovia Joktána. 24 Šém, Arpachšad, Šelach, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serúg, Nachór, Terach, 27 Abrám, inak Abrahám. 28 Synovia Abraháma: Izák a Izmael. 29 Ich rodokmeň je tento: Izmaelov prvorodenec Nebajót, ďalej Kedár, Adbeel, Mibsám, 30 Mišma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31 Jetúr, Nafíš a Kédema. To boli Izmaelovi synovia. 32 Synovia, ktorých porodila Ketura, vedľajšia žena Abrahámova: Zimrán, Jokšán, Medán, Midján, Jišbák a Šúach. Jokšánovi synovia: Šeba a Dedán. 33 Midjánovi synovia: Efa, Éfer, Chanóch, Abida a Eldaa. Tí všetci boli synovia Ketury. 34 Abrahám splodil ešte Izáka. Izákovi synovia: Ezáv a Izrael.

Edómčania a ich králi

35 Ezávovi synovia: Elifaz, Reuel, Jeúš, Jalám a Korach.
36 Elifazovi synovia: Temán, Omár, Cefi, Gatám, Kenaz, Timna a Amalék. 37 Reuelovi synovia: Nachat, Zerach, Šamma a Mizza. 38 Seírovi synovia: Lotán, Šobál, Cibeón, Ana, Dišón, Ecer a Dišán. 39 Lotánovi synovia: Chori a Homám. Lotánova sestra bola Timna. 40 Šobálovi synovia: Alján, Manachat, Ebál, Šefi a Onám. Cibeónovi synovia: Aja a Ana. 41 Anov syn bol Dišón. Dišónovi synovia: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Kerán. 42 Ecerovi synovia: Bilhán, Zaaván a Jaakán. Dišánovi synovia: Úc a Arán. 43 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, prv než mali kráľa Izraeliti: Bela, syn Beóra. Jeho sídlo sa volalo Dinhaba. 44 Po Belovej smrti kraľoval Zerachov syn Jobáb z Bocry. 45 Po Jobábovej smrti kraľoval Chušám z krajiny Temáncov. 46 Po Chušámovej smrti kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Midjánčanov na moábskom poli. Jeho sídlo sa volalo Avít. 47 Po Hadadovej smrti kraľoval Samla z Masreky. 48 Po Samlovej smrti kraľoval Šaúl z Rechobótu pri Veľrieke. 49 Po Šaúlovej smrti kraľoval Achbórov syn Baal-Chanán. 50 Po smrti Baal-Chanána kraľoval Hadad. Jeho sídlo sa volalo Pau a jeho žena sa volala Mehetabel, dcéra Matréda, vnučka Me-Zahába. 51 Po Hadadovej smrti vládli v Edóme náčelníci: náčelník Timna, náčelník Alva, náčelník Jetét, 52 náčelník Oholibama, náčelník Ela, náčelník Pinón, 53 náčelník Kenaz, náčelník Temán, náčelník Mibcár, 54 náčelník Magdíel a náčelník Irám. To boli edómski náčelníci.