Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Súd nad národmi a Judskom

1 Slovo Hospodina, ktoré zaznelo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedalju, syna Amarju, syna Chizkiju, za dní judského kráľa Joziáša, Amónovho syna.
2 „Dočista odstránim zo zemského povrchu všetko,“ znie výrok Hospodina.1,2 2Krľ 22,1; Jer 1,2 3 „Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem nebeské vtáctvo i morské ryby, pohoršenie s bezbožnými. Vyhladím aj človeka na zemi,“ znie výrok Hospodina.1,3 Oz 4,3; Mt 13,41 4 „Svoju ruku vystriem proti Judsku i proti všetkým obyvateľom Jeruzalema. Vyhladím z tohto miesta pozostatky po Baalovi a meno modlárskych kňazov;1,4 2Krľ 23,4-7 5 aj tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému zástupu, tých, čo sa pred Hospodinom klaňajú a prisahajú, ale sa zaprisahávajú aj na Milkóma;1,5 2Krľ 23,12n; Jer 19,13 6 tých, čo sa odklonili od Hospodina, čo nehľadajú Hospodina ani sa k nemu neobracajú.“

Hospodinov deň je blízko

7 Ticho pred Pánom, Hospodinom, lebo deň Hospodina je blízko! Hospodin už pripravil obetu, posvätil tých, čo pozval.1,7 Iz 13,6; Hab 2,20; Zach 2,17
8 „V deň Hospodinovej obety potrestám kniežatá a kráľovských synov a všetkých, čo si obliekajú cudzokrajné rúcho. 9 V ten deň potrestám všetkých, čo preskakujú prah, tých, čo napĺňajú dom svojich pánov násilím a ľsťou.1,9 1Sam 5,3-5 10 V ten deň,“ znie výrok Hospodina, „ozve sa ston od Rybnej brány, z druhej strany kvílenie a silný lomoz od pahorkov. 11 Kvíľte, obyvatelia dolného mesta, lebo všetok ľud kupcov1,11 Alt. ľud Kanaánu. bude umlčaný, všetci, čo vážia striebro, budú vyhladení.1,11 Oz 12,8; Zach 14,21; Mt 21,12 12 V tom čase prehľadám s lampami Jeruzalem a potrestám mužov, usadených vo svojej bezstarostnosti, tých, čo si v srdci hovoria: ‚Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé.‘1,12 Jer 48,11n 13 Ich bohatstvo sa stane korisťou a ich domy spustnú. Vybudujú si domy, ale nezabývajú sa, a hoci si vysadia vinice, víno z nich piť nebudú.“1,13 Dt 28,30-33; Am 5,11-12; Mich 6,15 14 Blízko je ten veľký Hospodinov deň, veľmi rýchlo sa blíži. V deň Hospodina bude počuť zúfalý hlas, kričať tam bude bojovník.1,14 Joel 2,1-2.11; Hab 1,6 15 Ten deň bude dňom hnevu, súženia a tiesne, dňom spúšte a skazy, dňom tmy a temna, dňom oblakov a mrákavy,1,15 Iz 22,5; Jer 30,7; Múd 5,20-22 16 dňom trúbenia a bojového pokriku proti opevneným mestám a proti vyvýšeným cimburiam. 17 Na ľudí zošlem súženie a budú tápať ako slepí, lebo zhrešili proti Hospodinovi; ich krv bude rozliata ako prach a ich vnútornosti budú ako výkaly.1,17 Dt 28,29; Ž 79,3; Iz 59,9-10 18 Ani ich striebro, ani ich zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Jeho ohnivá žiarlivosť strávi celú zem; rýchly a úplný koniec iste spôsobí všetkým obyvateľom na zemi.1,18 Ez 7,19