1. kapitola

Súd nad národmi a Judskom

1 Slovo Hospodina, ktoré zaznelo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedalju, syna Amarju, syna Chizkiju, za dní judského kráľa Joziáša, Amónovho syna.
2 „Dočista odstránim zo zemského povrchu všetko,“ znie výrok Hospodina. 3 „Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem nebeské vtáctvo i morské ryby, pohoršenie s bezbožnými. Vyhladím aj človeka na zemi,“ znie výrok Hospodina. 4 „Svoju ruku vystriem proti Judsku i proti všetkým obyvateľom Jeruzalema. Vyhladím z tohto miesta pozostatky po Baalovi a meno modlárskych kňazov; 5 aj tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému zástupu, tých, čo sa pred Hospodinom klaňajú a prisahajú, ale sa zaprisahávajú aj na Milkóma; 6 tých, čo sa odklonili od Hospodina, čo nehľadajú Hospodina ani sa k nemu neobracajú.“

Hospodinov deň je blízko

7 Ticho pred Pánom, Hospodinom, lebo deň Hospodina je blízko! Hospodin už pripravil obetu, posvätil tých, čo pozval.
8 „V deň Hospodinovej obety potrestám kniežatá a kráľovských synov a všetkých, čo si obliekajú cudzokrajné rúcho. 9 V ten deň potrestám všetkých, čo preskakujú prah, tých, čo napĺňajú dom svojich pánov násilím a ľsťou. 10 V ten deň,“ znie výrok Hospodina, „ozve sa ston od Rybnej brány, z druhej strany kvílenie a silný lomoz od pahorkov. 11 Kvíľte, obyvatelia dolného mesta, lebo všetok ľud kupcov bude umlčaný, všetci, čo vážia striebro, budú vyhladení. 12 V tom čase prehľadám s lampami Jeruzalem a potrestám mužov, usadených vo svojej bezstarostnosti, tých, čo si v srdci hovoria: ‚Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé.‘ 13 Ich bohatstvo sa stane korisťou a ich domy spustnú. Vybudujú si domy, ale nezabývajú sa, a hoci si vysadia vinice, víno z nich piť nebudú.“ 14 Blízko je ten veľký Hospodinov deň, veľmi rýchlo sa blíži. V deň Hospodina bude počuť zúfalý hlas, kričať tam bude bojovník. 15 Ten deň bude dňom hnevu, súženia a tiesne, dňom spúšte a skazy, dňom tmy a temna, dňom oblakov a mrákavy, 16 dňom trúbenia a bojového pokriku proti opevneným mestám a proti vyvýšeným cimburiam. 17 Na ľudí zošlem súženie a budú tápať ako slepí, lebo zhrešili proti Hospodinovi; ich krv bude rozliata ako prach a ich vnútornosti budú ako výkaly. 18 Ani ich striebro, ani ich zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Jeho ohnivá žiarlivosť strávi celú zem; rýchly a úplný koniec iste spôsobí všetkým obyvateľom na zemi.