Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

Pozdrav

1 Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom chránení:1,1 Mt 13,55; 1Kor 9,5; Jk 1,1
2 milosrdenstvo vám i pokoj a láska v hojnosti!1,2 2Pt 1,2; 1Jn 5,18

Odsúdenie falošných učiteľov

3 Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svätým.1,3 2Tim 4,7; 2Pt 1,5; 2,21
4 Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Sú to bezbožníci, ktorí zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho Pána, Ježiša Krista.1,4-19 2Pt 2,1-191,4 Mt 10,33; Sk 4,24; Ga 2,4; 5,13 5 Chcem vám pripomenúť, hoci to už raz viete, že Ježiš zachránil ľud1,5 Var. hoci to už všetko viete, že Pán raz zachránil ľud. z egyptskej krajiny a potom zahubil tých, čo neuverili.1,5 Ex 15,21; Nm 14,29-37; Dt 32,20; 1Kor 10,5; Heb 3,17-19; 2Pt 1,12 6 Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v temnote vo večných putách pre súd veľkého dňa.1,6 Gn 6,1-4; Iz 14,12-15; 2Pt 2,4; Zj 20,1-2 7 Rovnako ako Sodoma a Gomora aj okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, podstupujú trest vo večnom ohni a sú výstrahou.1,7 Gn 19,4-25; Mt 10,15; 2Pt 2,6.10 8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, neuznávajú autoritu nad sebou a rúhajú sa nadzemským mocnostiam.1,8 Lk 10,16; 2Pt 2,10 9 Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: „Nech ťa Pán potrestá!“1,9 Hádku Michala s diablom spomína aj židovský apokryf Nanebovzatie Mojžiša (1. stor. po Kr.).1,9 Dt 34,6; Dan 10,13.21; 12,1; Zach 3,2; 2Pt 2,11; Zj 12,7 10 No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. Hynú vo všetkom, čo od prirodzenosti poznajú ako nerozumné zvieratá.1,10 1Kor 2,14; 2Pt 2,12 11 Beda im, pretože sa vydali Kainovou cestou, za peniaze sa nechali vtiahnuť do bludu Bileáma, až zahynuli v Korachovej vzbure.1,11 Gn 4,8; Nm 22,5; 16,1-33; 2Pt 2,15 12 Sú poškvrnou na vašich hodoch lásky1,12 Gr. agapai. Pojem je jediný raz použitý v súvislosti s bratským stolovaním., kde spolu s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba; sú oblaky bez dažďa unášané vetrom sem a ta, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát odumreté a vykorenené;1,12 Prís 25,14; Ez 34,2-8; Mt 3,10; Lk 18,2; 2Pt 2,13.17 13 divoké morské vlny, vrhajúce ako penu vlastné hanebnosti; bludné hviezdy, pre ktoré je naveky pripravená mrákava tmy.1,13 Iz 57,20; Múd 14,1; 2Pt 2,17 14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: „Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých,1,14 Gn 5,21; Dt 33,2; Dan 7,10; Zach 14,5; Mt 25,31 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých ľudí zo všetkých ich bezbožných skutkov, ktorými páchali bezbožnosť, a zo všetkých vzdorovitých rečí, ktoré bezbožní hriešnici hovorili proti nemu.“1,15 Tento citát je skoro dosl. prevzatý z gr. rkp. židovského apokryfu Prvá kniha Henochova 1,9.1,15 Mal 3,13; Mt 12,36 16 Sú to šomrajúci nespokojenci, žijú podľa svojich žiadostí. Ich ústa hovoria povýšene a ľuďom lichotia do tváre pre zisk.1,16 Lv 19,15; Ž 106,25; Dan 7,8.20; 11,36; 2Pt 2,10.18

Varovania a výzvy

17 Vy však, milovaní, pamätajte na slová, ktoré už predtým povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista.1,17 Mt 24,25; 2Pt 3,2
18 Veď vám hovorili: „V poslednom čase vystúpia posmievači, čo budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí.“1,18 Iz 3,4; 1Tim 4,1; 2Tim 3,1; 2Pt 3,3-4 19 To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, telesní ľudia, čo nemajú Ducha.1,19 1Kor 2,14; Jk 3,15 20 Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvätou vierou a modlite sa v Duchu Svätom.1,20 1Kor 3,9-17; Ef 2,20-21; 4,12; 6,18; Kol 2,7; 1Tes 5,11 21 Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.1,21 2Tim 1,18 22 Majte súcit s tými, čo pochybujú, 23 zachráňte ich, vytrhnite z ohňa. Nad inými však majte súcit s bázňou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvrnený telom.1,23 Am 4,11; Zach 3,2; Mt 22,11; Jk 5,19; Zj 3,4

Oslava Boha

24 Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu,1,24 Rim 16,25; 2Pt 3,14
25 jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen.1,25 Rim 16,27; 1Tim 1,1; 2Pt 3,18
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk