Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
Júdov list

Výber prekladu

 • Ekumenický preklad
 • Katolícky preklad
 • Botekov preklad
 • Evanjelický preklad
 • Roháčkov preklad
 • Rómska Nová zmluva
 • Pravoslávny preklad evanjelií

  Stará zmluva

 • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
 • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
 • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
 • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
 • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
 • Jozua
 • Kniha sudcov
 • Rút
 • Prvá Samuelova kniha
 • Druhá Samuelova kniha
 • Prvá kniha kráľov
 • Druhá kniha kráľov
 • Prvá kniha kroník
 • Druhá kniha kroník
 • Ezdráš
 • Nehemiáš
 • Ester
 • Jób
 • Žalmy
 • Príslovia
 • Kohelet — Kazateľ
 • Veľpieseň
 • Izaiáš
 • Jeremiáš
 • Náreky
 • Ezechiel
 • Daniel
 • Ozeáš
 • Joel
 • Amos
 • Abdiáš
 • Jonáš
 • Micheáš
 • Nahum
 • Habakuk
 • Sofoniáš
 • Aggeus
 • Zachariáš
 • Malachiáš
 • Tobiáš
 • Judita
 • Ester (grécka verzia)
 • Kniha múdrosti
 • Kniha Sirachovca
 • Baruch (a Jeremiášov list)
 • Prídavky ku knihe Daniel
 • Prvá kniha Makabejcov
 • Druhá kniha Makabejcov
 • Nová zmluva

 • Evanjelium podľa Matúša
 • Evanjelium podľa Marka
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Evanjelium podľa Jána
 • Skutky apoštolov
 • List Rimanom
 • Prvý list Korinťanom
 • Druhý list Korinťanom
 • List Galaťanom
 • List Efezanom
 • List Filipanom
 • List Kolosanom
 • Prvý list Tesaloničanom
 • Druhý list Tesaloničanom
 • Prvý list Timotejovi
 • Druhý list Timotejovi
 • List Títovi
 • List Filemonovi
 • List Hebrejom
 • Jakubov list
 • Prvý Petrov list
 • Druhý Petrov list
 • Prvý Jánov list
 • Druhý Jánov list
 • Tretí Jánov list
 • Júdov list
 • Zjavenie Jána

Výber kapitoly

 • 1

Záložky

Pozdrav

1 Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom chránení: 2 milosrdenstvo, pokoj a láska nech je s vami v hojnosti.

Odsúdenie falošných učiteľov

3 Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svätým. 4 Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Sú to bezbožníci, ktorí zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho Pána, Ježiša Krista. 5 Chcem vám pripomenúť, hoci to už všetko viete, že Pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny a potom zahubil tých, čo neuverili. 6 Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách pre súd veľkého dňa. 7 Rovnako ako Sodoma a Gomora, a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výstrahou. 8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, neuznávajú autoritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzemským mocnostiam. 9 Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: Nech ťa Pán potrestá! Hádku Michala s diablom spomína aj židovský apokryf Nanebovzatie Mojžiša (1. stor. po Kr.). 10 No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. Hynú vo všetkom, čo pudovo poznajú ako nemé zvieratá. 11 Beda im, pretože sa vydali Kainovou cestou, za úplatok sa nechali vtiahnuť do bludu Bileáma, až zahynuli v Korachovej vzbure. 12 Sú poškvrnou na vašich hodoch lásky Gr. agapai. Pojem je jediný raz použitý v súvislosti s bratským stolovaním, kde spolu s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba; sú oblakmi bez dažďa hnané vetrom sem a ta, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát odumreté a vykorenené; 13 divoké morské vlny, vrhajúce ako penu vlastné hanebnosti; bludné hviezdy, pre ktoré je naveky pripravená mrákava tmy. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých, 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých ľudí zo všetkých ich bezbožných skutkov, ktorými páchali bezbožnosť, a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré bezbožní hriešnici vyslovili proti nemu. 16 Sú to šomrajúci nespokojenci, žijú podľa svojich žiadostí. Ich ústa hovoria povýšene a ľuďom lichotia pre zisk. Tento citát je skoro dosl. prevzatý z gr. rkp. židovského apokryfu Prvá kniha Henochova 1,9.

Varovania a výzvy

17 Vy však, milovaní, pamätajte na slová, ktoré už predtým vyslovili apoštoli nášho Pána Ježiša Krista. 18 Veď vám hovorili: V poslednom čase vystúpia posmievači, čo budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí. 19 To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, telesní ľudia, čo nemajú Ducha. 20 Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvätou vierou a modlite sa v Duchu Svätom. 21 Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. 22 Majte súcit s tými, čo pochybujú, 23 zachráňte ich, vytrhnite ich z ohňa. Nad inými však majte súcit s obozretnosťou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvrnený telom.

Oslava Boha

24 Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, 25 jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen.
Júdov list

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

Candle biblický atlas

Rodinná Biblia v Slovenskom ekumenickom preklade

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo

Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)