Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Pozdrav

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze1,1 Var. – v Efeze (niekt. najstaršie rkp.). a veriacim v Kristovi Ježišovi.1,1 1Kor 1,1; 2Kor 1,1; Kol 1,1
2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

Duchovné požehnanie v Kristovi

3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach.
4 Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske.1,4 Jn 15,16; Kol 1,22; 2Tim 1,9 5 Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo1,5 Jn 1,12; 11,52; Rim 8,14-17; Ef 1,11; 1Jn 3,1 6 na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom Synovi.1,6 Mt 3,17; Kol 1,13 7 V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti,1,7 Ef 2,7; Kol 1,14.20; Heb 9,12 8 ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, 9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal,1,9 Rim 16,25; Ef 3,3 10 že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi.1,10 Ga 4,4; Kol 1,20 11 V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle,1,11 Rim 8,28-29 12 aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. 13 V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého,1,13 2Kor 1,22; Ef 4,30; Kol 1,4-5 14 ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.1,14 1Pt 2,9

Pavlova modlitba

15 Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým,1,15-16 Rim 1,8; Kol 1,3-4
16 neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, 17 aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal Ducha múdrosti a zjavenia,1,17 Iz 11,2; Kol 1,8-10 18 aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými1,18 Ef 4,4 19 a aká nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. 20 Tú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici1,20 Ž 110,1; Mt 22,44; Sk 2,34; Heb 1,3; 10,12 21 nad každé kniežatstvo, moc, silu, panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku.1,21 Kol 1,16; 2,9-10 22 A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal Cirkvi,1,22 Ž 8,6; 1Kor 15,26; Ef 5,231,22-23 Kol 1,18; 2,19 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.1,23 1Kor 12,27; Ef 4,10; Kol 1,19