1. kapitola

Pozdrav

1 Starší, vyvolenej Panej a jej deťom, ktoré opravdivo milujem, no nielen ja, ale aj všetci, čo spoznali pravdu,1,1 1Pt 5,1; 3Jn 1
2 vďaka pravde, ktorá zostáva v nás a bude s nami naveky:1,2 Jn 8,31.32 3 milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, Otcovho Syna, bude s nami v pravde a láske.1,3 1Tim 1,2; 2Tim 1,2

Pravda a láska

4 Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca.1,4 1Jn 2,4; 3Jn 3
5 A teraz ťa, Pani, prosím — nie akoby som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od začiatku — milujme sa navzájom.1,5 Jn 13,34; 1Jn 2,7; 3,23 6 A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske.1,6 Jn 14,15; 1Jn 2,24; 3,11; 5,3 7 Veď do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist.1,7 Mt 24,11; Ga 1,7; 1Tim 4,1; 1Jn 2,18.22; 4,3 8 Dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu.1,8 Zj 3,5 9 Každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha; kto zostáva v tom učení, má aj Otca, aj Syna.1,9 Ga 1,7n; Flp 3,16; 1Jn 2,23n 10 Ak k vám niekto prichádza a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravte;1,10 Mt 7,15; Sk 20,29n; Rim 16,17; 2Tes 3,14 11 lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.1,11 1Tim 5,22; 2Tim 3,6; Tít 1,11

Pozdravy

12 Mnoho by som vám mal písať, no nechcel som to zveriť papieru1,12 T. j. na papyrusový list. a atramentu, dúfam však, že sa dostanem k vám a porozprávame sa tvárou v tvár, aby naša radosť bola úplná.1,12 Nm 12,8; 1Jn 1,3.4; 3Jn 13.14
13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry.1,13 2Jn 1