Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Pozdrav

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, podľa prisľúbenia života v Ježišovi Kristovi,
2 milovanému synovi1,2 Gr. dieťaťu. Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána.1,2 2Jn 3

Vernosť evanjeliu

3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji predkovia s čistým svedomím, keď neprestajne dňom i nocou vo svojich prosbách spomínam na teba.1,3 Sk 23,1; Rim 1,9
4 Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. 5 Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja matka Euniké a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty.1,5 Sk 16,1 6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk.1,6 1Tim 4,14 7 Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.1,7 Rim 8,15 8 Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou.1,8 Rim 1,16 9 Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.1,9 Ef 2,8-9; Tít 3,5 10 Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Krista; on odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.1,10 Rim 16,26; 1Kor 15,55-57; Tít 2,11; Heb 2,14 11 Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa1,11 Var. + pohanských národov. tohto evanjelia.1,11 1Tim 2,7 12 Preto aj toto trpím, ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril, a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.1,12 1Tim 6,20 13 Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a láske v Ježišovi Kristovi. 14 Pomocou Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovávaj to dobré, čo ti bolo zverené.1,14 1Tim 6,20 15 Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Hermogenés. 16 Kiež Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu, lebo ma mnohokrát potešil a nehanbil sa za moje okovy, 17 no keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a aj ma našiel. 18 Kiež mu Pán dá, aby u neho našiel milosrdenstvo v onen deň. Ty vieš najlepšie, koľké služby mi preukázal v Efeze.1,18 Júd 21