1. kapitola

Pozdrav

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, podľa prisľúbenia života v Ježišovi Kristovi,
2 milovanému synovi Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána.

Vernosť evanjeliu

3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji predkovia s čistým svedomím, keď neprestajne dňom i nocou vo svojich prosbách spomínam na teba.
4 Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. 5 Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja matka Euniké a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. 6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. 7 Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 8 Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou. 9 Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. 10 Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Krista; on odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 11 Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa tohto evanjelia. 12 Preto aj toto trpím, ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril, a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 13 Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a láske v Ježišovi Kristovi. 14 Pomocou Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovávaj to dobré, čo ti bolo zverené. 15 Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Hermogenés. 16 Kiež Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu, lebo ma mnohokrát potešil a nehanbil sa za moje okovy, 17 no keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a aj ma našiel. 18 Kiež mu Pán dá, aby u neho našiel milosrdenstvo v onen deň. Ty vieš najlepšie, koľké služby mi preukázal v Efeze.