1. kapitola

Pozdrav

1 Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.1,1 Sk 15,40; 16,1-4; 17,1; 2Tes 1,1

Viera a príklad Tesaloničanov

2 Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách; neprestajne1,2 Flp 1,3-4; Kol 1,3; 2Tes 1,11
3 pripomíname pred Bohom a naším Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.1,3 1Kor 13,13; Kol 1,4-5 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, 5 lebo naše evanjelium neprišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v Duchu Svätom a v úplnej istote; veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás.1,5 1Kor 2,4-5; 4,20 6 A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,1,6 Sk 17,5-9; 1Kor 4,16; 2Tes 3,9 7 čím ste sa stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku aj Achájsku.1,7 1Pt 5,3 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha prenikla na každé miesto, takže nám už netreba nič hovoriť.1,8 Rim 1,8; 2Tes 3,1 9 Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu1,9 Sk 14,15; 1Kor 12,2 10 a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu.1,10 Sk 17,31; 1Tes 5,9; Tít 2,13