Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Úvod — o Slove života

1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme: Slovo života.1,1 Lk 24,39; Jn 1,1.14; 20,20; Sk 1,21.22; 2Pt 1,16
2 A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.1,2 Jn 1,14; Sk 10,40.41; Kol 1,26 3 Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom.1,3 Jn 17,21; 1Kor 1,9 4 Toto píšeme1,4 Var. + vám., aby naša1,4 Var. vaša. radosť bola úplná.1,4 Jn 15,11; 16,24; 2Jn 12

Boh je svetlo

5 Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám: Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy.1,5 Jn 1,4.5; 2Kor 6,14; 1Tes 5,5; 1Tim 6,16; Jk 1,17
6 Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda.1,6 Jn 3,20.21; Ef 5,8; 1Jn 2,6.10.11 7 Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.1,7 Iz 2,5; Jn 17,21; Heb 9,14; Zj 1,5; 7,14 8 Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy.1,8 Ž 14,3; Prís 20,9; Rim 3,23 9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.1,9 Ž 32,5; Prís 28,13 10 Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.1,10 1Jn 5,10