Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

1 Slová Kazateľa1,1 Hebr. Qohelet (dosl. zhromažďujúca) je viacznačný a odvodený od slovesa qahal = zhromažďoval. Možno je alúziou na dve udalosti Šalamúna: v 1Krľ 3,8 medzi početným ľudom získal múdrosť a v 1Krľ 8,2.14 žehnal ľud. Titul sa vzťahuje na prosebníka v zhromaždení alebo predsedajúceho zhromaždeniu., Dávidovho syna, kráľa v Jeruzaleme.1,1 1Krľ 5,9-14; Koh 1,12

Námet knihy

2 „Márnosť márností,“ povedal Kazateľ, „márnosť márností, všetko je márnosť.“1,2 Ž 39,5-6; 144,4; Koh 12,8; Rim 8,20
3 Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa namáha pod slnkom?1,3 Koh 2,18-23; 3,9 4 Pokolenie odchádza, pokolenie prichádza, zem však stále zostáva.1,4 Ž 104,5; 119,90; Mt 24,35 5 Slnko vychádza, slnko zapadá, náhli sa na svoje miesto, tam, kde zasa vyjde.1,5 Jób 7,2 6 Vietor veje na juh, obracia sa na sever, stále krúži a krúži, vo svojich okruhoch sa vietor vracia.1,6 Jn 3,8 7 Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nepreplní. Na miesto, kam potoky tečú, ta sa vracajú, aby tiekli znova.1,7 Jób 38,10-11 8 Všetky veci unavujú, keď ich človek nedokáže slovami vystihnúť. Oko sa nenasýti pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním.1,8 Prís 27,20 9 Čo bolo, to bude, a čo sa robilo, to sa bude robiť. Niet nič nového pod slnkom. 10 Ak by aj niekto o niečom povedal: „Pozri, toto je nové!“ — už dávno to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. 11 Predošlé veci nezostanú v pamäti, ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr.

Kráľova skúsenosť

12 Ja, Kazateľ, som bol kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme.1,12 Koh 1,1
13 Predsavzal som si, že budem múdro hľadať a skúmať všetko, čo sa robí pod nebom: ťažkú úlohu dal Boh ľudským synom, aby sa ňou umárali.1,13 Gn 3,19; Koh 3,10; 8,16-17 14 Videl som všetky skutky, ktoré sa robia pod slnkom, a hľa, všetko je márnosť a honba za vetrom.1,14 Koh 1,17-18; 2,11.17.26; 4,4; 6,9 15 To, čo je krivé, nemožno narovnať, a s tým, čo chýba, nemožno počítať.1,15 Koh 7,13 16 Pomyslel som si: „Získal som väčšiu a hojnejšiu múdrosť ako všetci, ktorí predo mnou vládli nad Jeruzalemom, a moje srdce zakúsilo veľa múdrosti a poznania.“1,16 1Krľ 5,9-14; 10,7; Koh 2,9 17 Predsavzal som si, že spoznám múdrosť a poznanie, hlúposť i bláznovstvo. Zistil som však, že aj to je honba za vetrom.1,17 Koh 2,3.12; 8,16-17; 1Tes 5,21 18 Veď pri mnohej múdrosti je mnoho mrzutosti a kto zväčšuje poznanie, zväčšuje bolesť.