Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Prvá kniha Žalmov (1 – 41)

Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných

1 Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov,1,1-3 Ž 26,4-5; 119,1; Prís 1,10.15; 4,14; Jer 15,17; 17,7-8
2 ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.1,2 Joz 1,8 3 Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.1,3 Ž 92,13; Iz 44,4; Jer 17,7-8 4 Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor.1,4-6 Múd 5,14 5 Preto bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.1,5 Mt 25,32.41.46 6 Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.