1. kapitola

Pozdrav

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej
2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca.

Pavlova vďaka Bohu

3 Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista.
4 Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým 5 pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia, 6 ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. 7 Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. 8 On nám rozprával aj o vašej láske v Duchu.

Kristova osoba a dielo

9 Preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle,
10 aby ste žili hodní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a rásť v poznaní Boha 11 a aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. S radosťou 12 budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. 13 On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, 14 v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. 15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. 16 Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 17 A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. 18 On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. 19 Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. 21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skutkami, 22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných, 23 ak totiž vytrváte pevní a stáli vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služobníkom.

Pavlova služba cirkvi

24 Teraz sa radujem, že za vás trpím a dopĺňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev.
25 Ja som sa stal jej služobníkom v súlade s Božím plánom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo, 26 tajomstvo ukryté od vekov a od pokolení, ale teraz zjavené jeho svätým. 27 Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás — nádej slávy. 28 Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. 29 O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí.