Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

1. kapitola

Božia moc nad nepriateľom

1 Výrok o Ninive. Kniha videnia Nahuma z Elkóšu.1,1 Iz 10,5-19; Jon 1,1n
2 Hospodin je horlivý a trestajúci Boh. Pomstiteľom je Hospodin, vládca rozhorčený. Hospodin odpláca svojim protivníkom a s hnevom prenasleduje svojich nepriateľov.1,2 Ex 20,5n; Dt 4,24 3 Hospodin je zhovievavý a veľkodušný, ale vinníka nenechá bez trestu. Vo víchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom pod jeho nohami.1,3 Ex 34,6n; Sir 48,12 4 Pohrozí moru a vysuší ho, aj všetky rieky vysuší. Bášan a Karmel upadajú, aj kvet Libanonu vädne.1,4 Ž 106,9; Iz 50,2; Am 1,2 5 Vrchy sa pred ním trasú a pahorky vlnia, dvíha sa pred ním zem, svet a všetci, ktorí v ňom bývajú.1,5 Ž 18,8; Jer 4,24 6 Kto odolá jeho zlosti? Kto obstojí pred páľavou jeho hnevu? Jeho prchkosť sála ako oheň, až skaly pred ním pukajú.1,6 Zj 6,17 7 Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko.1,7 Dt 4,31; Ž 1,6; 18,3 8 Prudkou povodňou urobí koniec tomu miestu1,8 T. j. asýrskemu mestu Ninive. a jeho nepriateľov bude stíhať tmou.1,8 Gn 6,7n; 8,1 9 Čo zamýšľate proti Hospodinovi? On spôsobí koniec; súženie druhýkrát nenastane.1,9 1Sam 2,6 10 Ako natrvalo posplietané tŕnie a ako opilci spití do nemoty budú celkom spálení ako suché plevy. 11 Veď z teba vyšiel ten, ktorý zamýšľal zlé proti Hospodinovi, ničomný radca.1,11 2Krľ 19,35 12 Takto vraví Hospodin: „Aj keď sú pri sile a početní, budú skosení a zaniknú. Ak som ťa ponižoval, už ťa viac neponížim. 13 Teraz polámem jeho jarmo, ktoré je na tebe, a spretŕham tvoje putá.“1,13 Iz 9,3 14 Hospodin vydal rozkaz proti tebe: „Nebude viac potomstva z tvojho mena! Z domu tvojich bohov odstránim vyrezávané a liate modly; pripravím ti hrob, lebo si naničhodný.“1,14 Iz 14,19-21