1. kapitola

Výzva na obrátenie

1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dáriovej vlády zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechju, Iddovho syna, takto:
2 „Hospodin sa veľmi hnevá na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto hovorí Hospodin zástupov: ‚Vráťte sa ku mne,‘ znie výrok Hospodina zástupov, ‚a ja sa vrátim k vám,‘ hovorí Hospodin zástupov. 4 ‚Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali skorší proroci: Takto hovorí Hospodin zástupov: »Odvráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov;« no nepočúvali a nevšímali si ma,‘ znie výrok Hospodina, 5 ‚a vaši otcovia, kde sú? A proroci, vari budú žiť večne? 6 A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov?‘ Vtedy sa obrátili a vraveli: ‚Ako sa Hospodin zástupov rozhodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skutkov, tak s nami aj urobil.‘“

Prvé videnie: Jazdec a kone

7 V dvadsiatom štvrtom dni jedenásteho mesiaca, mesiaca šebát, v druhom roku Dária zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechju, Iddovho syna, takto:
8 Videl som v noci: Hľa, ktosi sedel na ryšavom koni. Stál medzi myrtami v hlbine a za ním boli ryšavé, plavé a biele kone. 9 Spýtal som sa: „Pane, čo sú tieto veci?“ Odpovedal mi anjel, ktorý so mnou hovoril: „Ja ti ukážem, čo sú.“ 10 Muž, čo stál medzi myrtami, odpovedal takto: „To sú tí, ktorých Hospodin poslal prechádzať zemou.“ 11 Hospodinovmu anjelovi, ktorý stál medzi myrtami, odvetili: „Prechádzali sme zemou a videli sme, že celá zem je pokojná.“ 12 Hospodinov anjel odpovedal takto: „Hospodin zástupov, dokedy sa nechceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa hneváš už sedemdesiat rokov?“ 13 Hospodin odpovedal anjelovi, ktorý so mnou hovoril, dobré a potešujúce slová. 14 Nato mi anjel, ktorý so mnou hovoril, povedal: „Ohlasuj, že takto hovorí Hospodin zástupov: ‚Veľmi horlím za Jeruzalem a za Sion 15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré napomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval.‘ 16 Preto takto hovorí Hospodin: ‚Obrátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom vybudovaný môj dom,‘ znie výrok Hospodina zástupov, ‚a nad Jeruzalemom sa natiahne meracia šnúra.‘ 17 Ďalej hlásaj: Takto hovorí Hospodin zástupov: ‚Moje mestá budú ešte oplývať dobrom, Hospodin ešte poteší Sion a opäť si vyvolí Jeruzalem.‘“