Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Výzva na obrátenie

1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dáriovej vlády zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechju, Iddovho syna, takto:1,1 Ezd 5,1; 6,14; Neh 12,16; Lk 11,51
2 „Hospodin sa veľmi hnevá na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto hovorí Hospodin zástupov: ‚Vráťte sa ku mne,‘ znie výrok Hospodina zástupov, ‚a ja sa vrátim k vám,‘ hovorí Hospodin zástupov.1,3 Mal 3,7; Jk 4,8 4 ‚Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali skorší proroci: Takto hovorí Hospodin zástupov: »Odvráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov;« no nepočúvali a nevšímali si ma,‘ znie výrok Hospodina,1,4 Iz 55,7; Jer 3,12; Ez 33,11; Zach 7,7.12; Lk 15,20 5 ‚a vaši otcovia, kde sú? A proroci, vari budú žiť večne? 6 A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov?‘ Vtedy sa obrátili a vraveli: ‚Ako sa Hospodin zástupov rozhodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skutkov, tak s nami aj urobil.‘“1,6 Nár 2,17

Prvé videnie: Jazdec a kone

7 V dvadsiatom štvrtom dni jedenásteho mesiaca, mesiaca šebát, v druhom roku Dária zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechju, Iddovho syna, takto:1,7 Zach 1,1
8 Videl som v noci: Hľa, ktosi sedel na ryšavom koni. Stál medzi myrtami v hlbine a za ním boli ryšavé, plavé a biele kone.1,8 Ex 15,5; Ž 68,23; 107,24; Jon 2,4; Mich 7,19 9 Spýtal som sa: „Pane, čo sú tieto veci?“ Odpovedal mi anjel, ktorý so mnou hovoril: „Ja ti ukážem, čo sú.“ 10 Muž, čo stál medzi myrtami, odpovedal takto: „To sú tí, ktorých Hospodin poslal prechádzať zemou.“ 11 Hospodinovmu anjelovi, ktorý stál medzi myrtami, odvetili: „Prechádzali sme zemou a videli sme, že celá zem je pokojná.“ 12 Hospodinov anjel odpovedal takto: „Hospodin zástupov, dokedy sa nechceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa hneváš už sedemdesiat rokov?“1,12 Ž 102,14; Dan 9,2; Zj 6,10 13 Hospodin odpovedal anjelovi, ktorý so mnou hovoril, dobré a potešujúce slová. 14 Nato mi anjel, ktorý so mnou hovoril, povedal: „Ohlasuj, že takto hovorí Hospodin zástupov: ‚Veľmi horlím za Jeruzalem a za Sion1,14 Zach 8,2 15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré napomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval.‘1,15 Iz 47,6 16 Preto takto hovorí Hospodin: ‚Obrátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom vybudovaný môj dom,‘ znie výrok Hospodina zástupov, ‚a nad Jeruzalemom sa natiahne meracia šnúra.‘1,16 Iz 54,6-10; Zach 2,5-9 17 Ďalej hlásaj: Takto hovorí Hospodin zástupov: ‚Moje mestá budú ešte oplývať dobrom, Hospodin ešte poteší Sion a opäť si vyvolí Jeruzalem.‘“1,17 Iz 14,1; 40,1-2