Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
Prvý Petrov list
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  Záložky

  Pozdrav

  1 Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci1,1 Dosl. pútnici. žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vyvoleným,1,1 Heb 11,9.13; Jk 1,1 2 ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnosti!1,2 Ex 24,8; Dt 7,6-8; Rim 1,5; 8,29-30; 2Tes 2,13; Heb 9,14.19-28

  Živá nádej

  3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej,1,3 Sir 16,12; 2Kor 1,3 4 pre nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás,1,4 Kol 1,5.12 5 ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase.1,5 Jn 10,28; 1Pt 4,13; 5,4 6 Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok,1,6 Jn 16,20; Jk 1,2 7 aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.1,7 Ž 66,10; Iz 48,10; Zach 13,9; Mal 3,3; Sir 2,5; 1Pt 4,12 8 Nevideli ste ho, a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy,1,8 Jn 20,29; 2Kor 5,7 9 že dosahujete cieľ svojej viery — spásu duší.1,9 Rim 6,22 10 Túto spásu úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás.1,10 Mt 11,13 11 Skúmali, na ktorý čas1,11 Alt. na koho. a na aké okolnosti poukazuje Kristov Duch, ktorý v nich prebýval, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach1,11 Alt. o utrpeniach pre Krista. a o sláve, ktorá príde po nich.1,11 Lk 24,26; Zj 19,10 12 Im bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všetko ohlasujú tí, čo vám zvestovali evanjelium v moci Ducha Svätého, zoslaného z neba. Na to všetko túžia hľadieť aj anjeli.1,12 Sk 2,4; Ef 3,10

  Povolanie na svätý život

  13 Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista.1,13 Ex 12,11; Lk 12,35; Ef 6,14 14 Ako poslušné deti neprispôsobujte sa žiadostiam, ktoré ste mali predtým, v čase vašej nevedomosti;1,14 Ef 2,2.3 15 no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!1,16 Lv 11,44-45; 19,2 17 A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine1,17 Alt. počas svojho života na zemi. Cudzina (gr. paroikia) je vyjadrením dočasnosti života na zemi, ktorá nie je konečným domovom..1,17 2Krn 19,7; Ž 89,27; Jer 3,19; Mt 6,9; Sk 10,34; Rim 2,11; 2Kor 5,11; Kol 3,25; 1Pt 2,11 18 Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom,1,18 Ž 78,8; Iz 52,3; Ez 20,18; Ef 4,17 19 ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok1,19 Sk 20,28; 1Kor 6,20; 7,23; Heb 9,14 20 bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale zjavený v posledných časoch kvôli vám.1,20 Sk 2,23; Heb 9,26 21 Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha.1,21 Jn 14,6; Rim 5,1-2 22 Keďže ste si teraz očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte,1,22 Jn 13,34; Rim 12,10 23 veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom,1,23 Jn 1,13 24 lebo všetci ľudia1,24 Gr. každé telo.sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet opadne,1,24 Ž 103,15-17; Iz 40,6-8; Jk 1,10-11 25 ale Pánovo slovo ostáva naveky. To je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.
  Prvý Petrov list
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)