Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Úvod

1 Toto sú slová knihy, ktorú v Babylone napísal Baruch, Nerijov syn, ktorý bol synom Machseju, Sedekiovho syna, Asadiovho syna a ten bol synom Chilkiju.1,1 Jer 32,12; 36,4; 43,6
2 Napísal ju v piatom roku, v siedmy deň mesiaca, v období, keď Chaldejci dobyli Jeruzalem a vypálili ho.1,2 2Krľ 25,8; Jer 52,12; Zach 7,5 3 Vtedy Baruch prečítal slová tejto knihy Jechonjovi1,3 T. j. kráľovi Jojachínovi (porov. 2Krľ 24,12; Jer 52,31)., synovi judského kráľa Jojakíma, a všetkému ľudu, ktorý si prišiel vypočuť slová tejto knihy,1,3 Ex 24,7; 2Krľ 23,2; Jer 36,6.13-14 4 ako aj veľmožom a kráľovským synom i starším. Teda všetkému ľudu od najnižšie postaveného po najvyššieho, všetkým tým, čo bývali v Babylone pri rieke Súd. 5 Všetci títo plakali, postili sa a modlili sa pred Pánom.1,5 Ezd 10,1; Joel 1,14; 2,12 6 Zozbierali peniaze — každý dal toľko, koľko mohol — 7 a poslali ich do Jeruzalema kňazovi Jojakímovi, Chilkijovmu synovi, ktorý bol synom Saloma, a kňazom i všetkému ľudu, čo bol s ním v Jeruzaleme.1,7 2Krľ 23,4 8 V desiaty deň sivána prevzal Baruch z Pánovho domu nádoby odvlečené z chrámu, aby ich vrátil do judskej krajiny. Boli to strieborné nádoby, ktoré dal zhotoviť judský kráľ Cidkija, Joziášov syn,1,8 Ezd 1,7-11 9 po tom, čo babylonský kráľ Nebukadnesar odvliekol z Jeruzalema Jechonju a s ním ako zajatcov odviedol do Babylonu kniežatá, veľmožov a ľud tej krajiny.1,9 2Krľ 24,12; Jer 24,1; 29,2 10 Odkázali im: „Tu vám posielame peniaze. Nakúpte za ne to, čo treba na spaľované obety a na obety za viny, aj kadidlo, pripravte obetný dar a prineste to na oltár Pána, nášho Boha. 11 Modlite sa za život babylonského kráľa Nebukadnesara a za život jeho syna Belšaccara, aby ich dni boli také, aké sú dni neba nad zemou.1,11 Ezd 6,10; Jer 29,7 12 Nám nech dá Pán silu a osvieti naše oči a my budeme žiť v tieni babylonského kráľa Nebukadnesara a v tieni jeho syna Belšaccara. Budeme im slúžiť mnoho dní a získame ich priazeň.1,12 Dan 5,1-2 13 Modlite sa za nás k Pánovi, nášmu Bohu, pretože sme zhrešili proti Pánovi, svojmu Bohu, a do dnešného dňa sa od nás neodvrátilo Pánovo rozhorčenie a jeho hnev. 14 Prečítajte túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju vo sviatočný deň a v iných vhodných dňoch verejne predniesli v Pánovom dome.“1,14 Ex 23,16; Lv 23,33-36; 1Krľ 8,2.65

Vyznanie viny

15 Potom povedzte: „Pánovi, nášmu Bohu, patrí spravodlivosť, ale nám až dodnes hanba v tvári, nám, ľuďom z Judska a obyvateľom Jeruzalema,1,15 Ezd 9,7; Ž 44,16; Bar 2,6
16 našim kráľom, kniežatám, kňazom, prorokom, našim otcom,1,16-18 Dan 9,8-10 17 pretože sme zhrešili pred Pánom. 18 Neposlúchali sme ho, nepočúvali sme hlas Pána, nášho Boha, že máme kráčať podľa Pánových príkazov, ktoré nám predkladal. 19 Odo dňa, keď Pán vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, až do dnešného dňa sme boli neposlušní voči Pánovi, nášmu Bohu, boli sme nedbanliví, takže sme nepočúvali jeho hlas.1,19 Ezd 9,7 20 Preto nás postihovali nešťastia a kliatba, ktorú určil Pán prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša v deň, keď vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, aby nám dal krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ako je to dnes.1,20 Ex 3,8; 13,5; Lv 26,14-41; Dt 11,26-28; 28,15-68; Dan 9,11 21 Nepočúvali sme hlas Pána, nášho Boha, čo nám znel v slovách prorokov, ktorých nám posielal,1,21 Jer 7,25 22 ale chodili sme každý podľa úmyslov vlastného zlého srdca, pracovali sme v prospech cudzích bohov a páchali sme zlo pred očami Pána, nášho Boha.1,22 Jer 18,12