1. kapitola

Ľudský osud z Božieho pohľadu

Varovanie pred neprávosťou

1 Milujte spravodlivosť, vy, čo spravujete zem, zmýšľajte o Pánovi v dobrote mysle a hľadajte ho v úprimnosti srdca.
2 Veď on sa dáva nájsť tým, čo ho nepokúšajú, zjavuje sa tým, ktorým nechýba dôvera v neho. 3 Zvrátené myšlienky totiž odďaľujú od Boha a jeho moc zahanbuje nerozumných, keď ju pokúšajú, 4 pretože múdrosť nevstúpi do zlomyseľnej duše a nebude prebývať v tele podrobenom hriechu. 5 Svätý duch výchovy totiž utečie pred ľstivosťou, vzdiali sa od nerozumných myšlienok, pretože keď príde nespravodlivosť, bol by zahanbený. 6 Veď múdrosť je ľudomilný duch, rúhača nenechá bez trestu pre jeho pery, pretože Boh je svedkom jeho ľadvín, je presným pozorovateľom jeho srdca a počuje, čo hovorí jeho jazyk, 7 lebo Pánov duch napĺňa celú zem, drží dovedna celý svet a vie o každom slove. 8 Preto sa neukryje nik, kto hlása neprávosť; takého neobíde trestajúca spravodlivosť. 9 Zámery bezbožníka budú zistené a ozvena jeho slov dôjde k Pánovi, aby potrestal jeho prečiny. 10 Veď horlivé ucho počuje všetko a ani najslabšie šepkanie sa nedá skryť.

Boh miluje život

11 Majte sa teda na pozore pred neužitočným reptaním a chráňte si jazyk pred ohováraním, lebo ani utajované slovo neprejde len tak; ústa, čo klamú, zabíjajú dušu.
12 Nežeňte sa do náručia smrti na bludných cestách života a nepriťahujte si záhubu činmi svojich rúk. 13 Veď Boh nestvoril smrť a neteší sa zo záhuby živých. 14 On totiž stvoril všetko, aby jestvovalo, to, čomu sa dal zrodiť vo svete, má prinášať záchranu, niet v tom zhubného jedu, na zemi nie je ríša podsvetia. 15 Veď spravodlivosť je nesmrteľná.

Ľahkomyseľný názor na život

16 No bezbožní si privolávajú smrť rukami i slovami, pokladajú ju za priateľku, omdlievajú v nej, ba uzavreli s ňou zmluvu, takže si zaslúžia patriť do jej ríše.