1. kapitola

Pozdrav

1 Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu, našom Otcovi, a v Pánovi Ježišovi Kristovi.
2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

Súd pri Kristovom príchode

3 Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska každého z vás všetkých sa rozhojňuje.
4 A tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. 5 Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré aj trpíte. 6 Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú, 7 ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, 8 aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. 9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. 10 To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. 11 Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, 12 aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.