Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Pozdrav

1 Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu, našom Otcovi, a v Pánovi Ježišovi Kristovi.1,1 1Tes 1,1
2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.1,2 Rim 1,7

Súd pri Kristovom príchode

3 Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska každého z vás všetkých sa rozhojňuje.1,3 1Tes 1,2; 2Tes 2,13
4 A tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.1,4 2Kor 7,4; 1Tes 2,19 5 Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré aj trpíte.1,5 Lk 20,35; Flp 1,28; 1Tes 2,12 6 Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú,1,6 Rim 12,19; Zj 18,6-7 7 ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,1,7 Zach 14,5; Mt 24,31; 25,31; 1Tes 3,13; 4,16 8 aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša.1,8 Ž 79,6; Iz 66,15; Jer 10,25; Rim 2,8; 1Pt 4,17 9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.1,9 Iz 2,10.19.21; Mt 25,41.46 10 To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu.1,10 Iz 49,3; Kol 3,4; 1Tes 3,13 11 Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery,1,11 Kol 1,9 12 aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.1,12 Iz 66,5; Mal 1,11