5. kapitola

1 Napodobňujte teda Boha ako milované deti5,1 Mt 5,45.48 2 a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.5,2 Rim 14,15; Ga 1,4; 2,20; Kol 3,14; Heb 10,10 3 Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých.5,3 Kol 3,5; Ga 5,19-21 4 Viesť mrzké, dvojzmyselné a hlúpe reči sa nepatrí, radšej vzdávajte vďaky.5,4 Ef 4,29; Kol 3,8 5 Veď dobre viete, že nijaký smilník alebo nečistý, alebo lakomec, ktorý je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.5,5 1Kor 6,9-10; Kol 3,5

Žite ako deti svetla

6 Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev.5,6 Rim 1,18; Kol 2,4.8; 3,6
7 Nemajte s nimi nič spoločné.5,7 Gr. Nebuďte ich spoluúčastníkmi. 8 Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.5,8 Lk 16,8; Jn 8,12; 12,36; Sk 26,18; Ef 2,11.13; Kol 1,13; 1Pt 2,9 9 Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi,5,10 Rim 12,2 11 a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte.5,11 Rim 16,17; 2Jn 1,10-11 12 Veď hanba je už len hovoriť o tom, čo potajomky páchajú. 13 No všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným.5,13 Jn 3,20-21 14 Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané: „Prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus.“5,14 Iz 26,19; 60,1; Rim 13,11-12 15 Dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé.5,16 Am 5,13; Kol 4,5 17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.5,17 Rim 12,2 18 A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.5,18 Prís 20,1; 23,31; Lk 21,34 19 Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána,5,19 Kol 3,16-17 20 za všetko5,20 Var. za všetkých. ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Ženy a muži

21 Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom.
22 Ženy svojim mužom ako Pánovi,5,22 Gn 3,16; Kol 3,18; 1Pt 3,1-6 23 pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, Spasiteľ tela, je hlavou Cirkvi.5,23 1Kor 11,3 24 Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. 25 Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba,5,25-26 Kol 3,19; Heb 10,10; 1Pt 3,75,25 Ga 1,4 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom;5,26 Tít 3,5 27 aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny.5,27 Vľp 4,7; 2Kor 11,2; Ef 1,4 28 Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. 29 Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 pretože sme údmi jeho tela.5,30 Rim 12,5; 1Kor 6,15; 12,27; Ef 1,22-23 31 Preto opustí človek otca i matku a priľne k svojej žene a budú dvaja jedno telo.5,31 Gn 2,24; Mt 19,5 32 Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a Cirkev.5,32 Zj 19,7 33 A tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu.