Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Napodobňujte teda Boha ako milované deti 2 a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. 3 Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých. 4 Viesť mrzké, dvojzmyselné a hlúpe reči sa nepatrí, radšej vzdávajte vďaky. 5 Veď dobre viete, že nijaký smilník alebo nečistý, alebo lakomec, ktorý je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.

Žite ako deti svetla

6 Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev.
7 Nemajte s nimi nič spoločné. 8 Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. 9 Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 11 a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte. 12 Veď hanba je už len hovoriť o tom, čo potajomky páchajú. 13 No všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným. 14 Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané: „Prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus.“ 15 Dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 18 A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. 19 Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána, 20 za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Ženy a muži

21 Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom.
22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, Spasiteľ tela, je hlavou Cirkvi. 24 Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. 25 Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom; 27 aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. 28 Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. 29 Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 pretože sme údmi jeho tela. 31 Preto opustí človek otca i matku a priľne k svojej žene a budú dvaja jedno telo. 32 Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a Cirkev. 33 A tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu.