Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

1. kapitola

Nadpis

1 Slová Amosa, jedného z chovateľov oviec v Tekóe, o tom, čo videl o Izraeli za čias judského kráľa Uzziju a za čias izraelského kráľa Jarobeáma, Joášovho syna, dva roky pred zemetrasením.1,1 Am 7,10n; Zach 14,5
2 Povedal: „Hospodin hlasne kričí zo Siona, ozýva sa z Jeruzalema, takže vädnú nivy pastierov a usychá vrchol Karmelu.“1,2 Jer 25,30; Joel 4,16; Am 9,3

Hriech a trest Damasku

3 Takto hovorí Hospodin: „Pre tri previnenia Damasku, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože mlátili Gileád železnými smykmi.1,3 2Krľ 8,12; 10,32n; Iz 17,1-3; Jer 49,23-27
4 Zošlem oheň na dom Chazaela, aby pohltil pevnosti Ben-Hadada.1,4 2Krľ 8,7-15; 13,3 5 Rozbijem závoru Damasku, vyplienim obyvateľov Údolia Avenu a toho, čo drží žezlo Bét-Edenu, a do kírskeho zajatia pôjde ľud Aramejčanov,“ hovorí Hospodin.1,5 2Krľ 16,9; Am 9,7

Hriech a trest Gazy

6 Takto hovorí Hospodin: „Pre tri previnenia Gazy, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože odvliekli všetkých do zajatia, aby ich vydali napospas Edómu.1,6 2Krn 21,16n; 28,18; Jer 47,5; Ez 35,5; Abd 11; Sof 2,4-7
7 Zošlem oheň na hradby Gazy, aby pohltil jej pevnosti.1,7 2Krľ 18,8; Jer 47,1 8 Vyhubím obyvateľov Ašdódu a toho, čo drží žezlo Aškalónu, obrátim svoju ruku proti Ekrónu a zhynie zvyšok Filištíncov,“ hovorí Pán, Hospodin.1,8 2Krn 26,6; Iz 20,1; 14,29-31; Jer 47,5; Zach 9,5

Hriech a trest Týru

9 Takto hovorí Hospodin: „Pre tri previnenia Týru, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo vydali všetkých napospas Edómu a na bratskú zmluvu nepamätali.1,9-10 Iz 23,1-161,9 Jer 47,4; Ez 26–28; Joel 4,4-8; Zach 9,2-4
10 Zošlem oheň na hradby Týru, aby pohltil jeho pevnosti.“1,10 2Sam 5,11; 1Krľ 5,15-26; 9,11-14; 2Krn 2,7-15

Hriech a trest Edómu

11 Takto hovorí Hospodin: „Pre tri previnenia Edómu, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože prenasledoval svojho brata mečom a udusil v sebe súcit, jeho hnev trval naveky a svoju zlosť stále prechovával.1,11 Gn 27,40n; Nm 20,14-21; Iz 34; 63,1-6; Jer 49,7-22; Ez 25,12-14; 35; Abd 1
12 Preto vrhnem oheň na Temán a pohltí pevnosti Bocry.“1,12 Jer 49,7.13.20.22; Abd 9-10

Hriech a trest Amónu

13 Takto hovorí Hospodin: „Pre tri previnenia Ammónčanov, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili svoje hranice.1,13-15 Jer 49,1-61,13 Ez 25,2-7; Sof 2,8-11
14 Preto roznietim oheň na hradbách Rabby a pohltí jej pevnosti za bojového pokriku v deň vojny, za búrky v deň víchrice. 15 Ich kráľ pôjde do zajatia spolu so svojimi kniežatami,“ hovorí Hospodin.