1. kapitola

Nadpis

1 Slová Amosa, jedného z chovateľov oviec v Tekóe, o tom, čo videl o Izraeli za čias judského kráľa Uzziju a za čias izraelského kráľa Jarobeáma, Joášovho syna, dva roky pred zemetrasením.

Úvod k Božiemu súdu

2 Povedal: „Hospodin hlasne kričí zo Siona, ozýva sa z Jeruzalema, takže vädnú nivy pastierov a usychá vrchol Karmelu.“

Hriech a trest Damasku

3 Takto hovorí Hospodin: „Pre tri previnenia Damasku, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože mlátili Gileád železnými smykmi.
4 Zošlem oheň na dom Chazaela, aby pohltil pevnosti Ben-Hadada. 5 Rozbijem závoru Damasku, vyplienim obyvateľov Údolia Avenu a toho, čo drží žezlo Bét-Edenu, a do kírskeho zajatia pôjde ľud Aramejčanov,“ hovorí Hospodin.

Hriech a trest Gazy

6 Takto hovorí Hospodin: „Pre tri previnenia Gazy, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože odvliekli všetkých do zajatia, aby ich vydali napospas Edómu.
7 Zošlem oheň na hradby Gazy, aby pohltil jej pevnosti. 8 Vyhubím obyvateľov Ašdódu a toho, čo drží žezlo Aškalónu, obrátim svoju ruku proti Ekrónu a zhynie zvyšok Filištíncov,“ hovorí Pán, Hospodin.

Hriech a trest Týru

9 Takto hovorí Hospodin: „Pre tri previnenia Týru, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo vydali všetkých napospas Edómu a na bratskú zmluvu nepamätali.
10 Zošlem oheň na hradby Týru, aby pohltil jeho pevnosti.“

Hriech a trest Edómu

11 Takto hovorí Hospodin: „Pre tri previnenia Edómu, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože prenasledoval svojho brata mečom a udusil v sebe súcit, jeho hnev trval naveky a svoju zlosť stále prechovával.
12 Preto vrhnem oheň na Temán a pohltí pevnosti Bocry.“

Hriech a trest Ammónu

13 Takto hovorí Hospodin: „Pre tri previnenia Ammónčanov, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili svoje hranice.
14 Preto roznietim oheň na hradbách Rabby a pohltí jej pevnosti za bojového pokriku v deň vojny, za búrky v deň víchrice. 15 Ich kráľ pôjde do zajatia spolu so svojimi kniežatami,“ hovorí Hospodin.