Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
Amos
  • Výber prekladu

    • Ekumenický preklad
    • Katolícky preklad
    • Botekov preklad
    • Evanjelický preklad
    • Roháčkov preklad
    • Rómska Nová zmluva
    • Pravoslávny preklad evanjelií

      Stará zmluva

    • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
    • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
    • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
    • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
    • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
    • Jozua
    • Kniha sudcov
    • Rút
    • Prvá Samuelova kniha
    • Druhá Samuelova kniha
    • Prvá kniha kráľov
    • Druhá kniha kráľov
    • Prvá kniha kroník
    • Druhá kniha kroník
    • Ezdráš
    • Nehemiáš
    • Ester
    • Jób
    • Žalmy
    • Príslovia
    • Kohelet — Kazateľ
    • Veľpieseň
    • Izaiáš
    • Jeremiáš
    • Náreky
    • Ezechiel
    • Daniel
    • Ozeáš
    • Joel
    • Amos
    • Abdiáš
    • Jonáš
    • Micheáš
    • Nahum
    • Habakuk
    • Sofoniáš
    • Aggeus
    • Zachariáš
    • Malachiáš
    • Tobiáš
    • Judita
    • Ester (grécka verzia)
    • Kniha múdrosti
    • Kniha Sirachovca
    • Baruch (a Jeremiášov list)
    • Prídavky ku knihe Daniel
    • Prvá kniha Makabejcov
    • Druhá kniha Makabejcov
    • Nová zmluva

    • Evanjelium podľa Matúša
    • Evanjelium podľa Marka
    • Evanjelium podľa Lukáša
    • Evanjelium podľa Jána
    • Skutky apoštolov
    • List Rimanom
    • Prvý list Korinťanom
    • Druhý list Korinťanom
    • List Galaťanom
    • List Efezanom
    • List Filipanom
    • List Kolosanom
    • Prvý list Tesaloničanom
    • Druhý list Tesaloničanom
    • Prvý list Timotejovi
    • Druhý list Timotejovi
    • List Títovi
    • List Filemonovi
    • List Hebrejom
    • Jakubov list
    • Prvý Petrov list
    • Druhý Petrov list
    • Prvý Jánov list
    • Druhý Jánov list
    • Tretí Jánov list
    • Júdov list
    • Zjavenie Jána

    Výber kapitoly

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9

    Záložky

    Nadpis

    1 Slová Amosa, jedného z chovateľov oviec v Tekóe, o tom, čo videl o Izraeli za čias judského kráľa Uzziju a za čias izraelského kráľa Jarobeáma, Joášovho syna, dva roky pred zemetrasením. 2 Povedal: Hospodin hlasne kričí zo Siona, ozýva sa z Jeruzalema, takže vädnú nivy pastierov a usychá vrchol Karmelu.

    Hriech a trest Damasku

    3 Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Damasku, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože mlátili Gileád železnými smykmi. 4 Zošlem oheň na dom Chazaela, aby pohltil pevnosti Ben-Hadada. 5 Rozbijem závoru Damasku, vyplienim obyvateľov Údolia Avenu a toho, čo drží žezlo Bét-Edenu, a do kírskeho zajatia pôjde ľud Aramejčanov — hovorí Hospodin.

    Hriech a trest Gazy

    6 Takto hovorí Hospodin: pre tri previnenia Gazy, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože odvliekli všetkých do zajatia, aby ich vydali napospas Edómu. 7 Zošlem oheň na hradby Gazy, aby pohltil jej pevnosti. 8 Vyhubím obyvateľov Ašdódu a toho, čo drží žezlo Aškalónu, obrátim svoju ruku proti Ekrónu a zhynie zvyšok Filištíncov — hovorí Pán, Hospodin.

    Hriech a trest Týru

    9 Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Týru, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo vydali všetkých napospas Edómu a na bratskú zmluvu nepamätali. 10 Zošlem oheň na hradby Týru, aby pohltil jeho pevnosti.

    Hriech a trest Edómu

    11 Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Edómu, ba pre štyri, neodvrátim to, pretože prenasledoval svojho brata mečom a udusil v sebe súcit, aby jeho hnev trval naveky, a svoju zlosť stále prechovával. 12 Preto vrhnem oheň na Temán a pohltí pevnosti Bocry.

    Hriech a trest Amónu

    13 Takto hovorí Hospodin: Pre tri previnenia Ammónčanov, ba pre štyri, neodvrátim to, lebo párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili svoje hranice. 14 Preto roznietim oheň na hradbách Rabby a pohltí jej pevnosti za bojového pokriku v deň vojny, za búrky v deň víchrice. 15 Ich kráľ pôjde do zajatia spolu so svojimi kniežatami — hovorí Hospodin.
    Amos
  • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

    Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

    Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

    Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

    Candle biblický atlas

    V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
    že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
    Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

    Projekty Vydavateľstvo

    Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)