Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Pozdrav

1 Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, pozdravuje dvanásť kmeňov v diaspóre.1,1 Sk 15,23; 21,18; Ga 2,9
2 Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky,1,2 Mt 5,11-121,2-4 Rim 5,3-5; 1Pt 1,6-7 3 veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. 4 A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. 5 Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.1,5 Prís 2,3-6 6 Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.1,6 Mt 21,21 7 Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána;1,7-8 Jk 4,3.8 8 je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní.

Chudoba a bohatstvo

9 Brat v nízkom postavení nech s chválou myslí na svoje vyvýšenie,1,9 Jer 9,22; Jk 2,5
10 bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy.1,10-11 Ž 102,5.12; Iz 40,6-8; 1Pt 1,241,10 1Tim 6,17; 1Jn 2,17 11 Vyjde slnko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počínaní.

Skúška a pokušenie

12 Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.1,12 Jób 5,17; Ž 119,71; 1Kor 9,25; 2Tim 4,8; Jk 1,3; 1Pt 5,4; Zj 2,10
13 Nikto nech v čase skúšky nehovorí: „Boh ma pokúša!“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.1,13 Sir 15,11-20 14 Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. 15 Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.1,15 Rim 6,19-21; 7,7-10 16 Nemýľte sa, bratia moji milovaní. 17 Každý1,17 Alt. Len. dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.1,17 Gn 1,14-18; Mt 7,11 18 Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.1,18 Jn 1,13; 1Kor 4,15; 1Pt 1,23

Počúvanie a uskutočňovanie slova

19 Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu.1,19 Prís 17,27; Koh 5,1; 7,9; Mt 5,22; Ef 4,26
20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. 21 Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.1,21 Kol 3,8; 1Pt 2,1 22 Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.1,22 Mt 7,21-27; 1Jn 2,3-4 23 Pretože ak je niekto iba poslucháč slova a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. 24 Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. 25 Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.1,25 Jn 13,17; Rim 8,2; 2Kor 3,17-18; Jk 2,12 26 Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si nedrží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna.1,26 Ž 141,3; Jk 3,2 27 Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta.1,27 Iz 1,17; Mt 25,35-36; 1Jn 2,15-17