1. kapitola

Pozdrav

1 Pavol, apoštol, povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,
2 a všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám v Galácii: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. 5 Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Iného evanjelia niet

6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.
7 Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme my alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali — nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz opakujem: Ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali — nech je prekliaty! 10 Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.

Ako sa Pavol stal apoštolom

11 Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám zvestoval, nepochádza od človeka.
12 Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. 13 Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a nivočil Božiu cirkev. 14 V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil za podanie svojich otcov. 15 Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo 16 zjaviť vo mne svojho Syna, aby som o ňom zvestoval evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. 17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som odišiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. 18 Potom po troch rokoch som odišiel do Jeruzalema, aby som spoznal Kéfasa, a zostal som u neho pätnásť dní. 19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. 20 Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem. 21 Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. 22 Ale Kristove cirkvi v Judsku ma osobne nepoznali. 23 Počuli iba: „Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz zvestuje vieru, ktorú predtým nivočil.“ 24 A oslavovali za mňa Boha.