1. kapitola

Pozdrav

1 Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho Spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,
2 Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

Varovanie pred falošnou náukou

3 Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal do Macedónska, aby si zostal v Efeze a napomínal určitých ľudí, nech neučia inak.
4 Nech sa nezaoberajú bájami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu plánu spásy vo viere. 5 Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. 6 Niektorí z nich sa odchýlili a obrátili sa k prázdnym rečiam. 7 Chcú byť učiteľmi Zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani na čom tak neústupčivo trvajú. 8 Vieme však, že Zákon je dobrý, ak ho človek používa podľa jeho zámeru 9 a uvedomuje si, že Zákon nie je určený spravodlivému, ale pre tých, čo prestupujú Zákon, pre vzdorovitých, bezbožných a hriešnikov, pre nehanebníkov a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, 10 pre smilníkov a súložníkov s mužmi, pre obchodníkov s ľuďmi, pre klamárov a krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu 11 podľa evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené.

Vďaka za Božie milosrdenstvo

12 Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby,
13 mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. 14 Nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. 15 Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. 16 Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný život. 17 Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. 18 Predkladám ti tento príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj, 19 aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. 20 Medzi nimi je Hymeneus a Alexander, ktorých som odovzdal satanovi, aby sa odnaučili rúhať.