1. kapitola

Pozdrav

1 Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí vďaka spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista prijali takú vzácnu vieru ako my.
2 Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána.

Povolanie a vyvolenie kresťana

3 Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou.1,3 Ef 3,16-19
4 Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli skaze, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť.1,4 Jn 1,12-13; Ef 4,22 5 Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie,1,5 Ga 5,6.22; Flp 2,12 6 k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti nábožnosť,1,6 1Kor 9,25 7 k nábožnosti bratskú oddanosť1,7 Gr. bratskú lásku., k bratskej oddanosti lásku.1,7 1Tes 4,9 8 Ak totiž toto všetko máte a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista.1,8 Mt 13,22 9 Kto to však nemá, je slepý, krátkozraký a zabúda na to, že bol očistený od svojich niekdajších hriechov.1,9 Dt 28,28-29; 1Jn 2,11 10 Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete.1,10 1Jn 3,6 11 Tak budete mať štedro zaistený prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 12 Preto vám to chcem ustavične pripomínať, aj keď to viete a ste upevnení v pravde, ktorú ste prijali.1,12 Rim 15,15; 1Jn 2,21; Júd 5 13 Pokladám za správne, kým som v tomto stane1,13 T. j. v tomto tele., prebúdzať a napomínať vás.1,13 Múd 9,15; 2Kor 5,1 14 Viem, že čoskoro zložím tento svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kristus.1,14 Jn 21,18; 2Tim 4,6 15 Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom odchode pripomínali.1,15 Lk 9,31

Kristova sláva a prorocké slovo

16 Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridŕžali sme sa nejakých vymyslených bájí1,16 Gr. mýtov., lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti.1,16 Sk 4,20
17 Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel takýto hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“1,17 Ž 2,7; Dan 7,14; Mt 17,5 18 Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svätom vrchu,1,18 Mt 17,1-8; Mk 9,2-7; Lk 9,28-35 19 a tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nesvitne deň a nevyjde vám v srdciach zornička. 20 Predovšetkým si buďte vedomí, že žiadne proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad.1,20 2Tim 3,16-17 21 Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.