Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

O Sentno Duchos avel tele pro učeňika

1 Sar imar sas pendato (50) džives pal e Patraďi, pro Letňice ( Turice) - so hin le Židengero inepos - sas savore pre jekh than a užarenas savore pre oda jekh.
2 Jekhvareste šunďiľa andral o ňebos zoralo hangos, avke sar te avľahas zoraľi balvaj a pherarďa calo kher, kaj bešenas. 3 Sikade pes lenge ajse sar jagale rozulade čhiba a pre dojekh lendar bešľa jekh čhib. 4 Jekhvareste sas savore pherarde le Sentne Duchoha a chudle te vakerel andre aver čhiba, avke sar lenge delas o Duchos te phenel. 5 Andro Jeruzalem bešenas Židi, pobožne murša, andral savore narodi pal calo svetos. 6 Sar šunde ola hangi, sar o apoštola vakeren andro lengere čhiba, sa pes ode zgele a našči avenas ke peste. 7 Sa pes čudaľinenas a phenenas jekh avreske: “Či nane savore kala, so kade vakeren andral e Galileja? 8 Akor sar, hoj len šunas te vakerel sako andre peskere čhiba, andre save avri bariľam? 9 O Parti, o Medi, o Elamiti, ola, so bešas andre Mezopotamija, andre Judsko the andre Kapadocija, andro Pontus the andre Azija, 10 andre Frigija the andre Pamfilija, andro Egipt the andre phuv Libija the so bešen akana andro Rim, o Židi the o prozeliti, 11 o Kreťana the o Arabi šunas len te vakerel andre amare čhiba bare veci le Devleskere!” 12 Igen pes čudaľinenas a našči ke peste avenas, phenenas jekh avreske: “Soda hin kada?” 13 Ale varesave lendar asanas a phenenas: “Pile guľi mol.”

O Peter kazinel

14 O Peter uščiľa jekhetane le dešujekh apoštolenca a zorale hangoha kija lende prevakerďa: “Muršale, so san Židi the tumen so bešen andro Jeruzalem, savoredžene, šunen mište mire lava a achaľon kaleske!
15 Bo kala nane mate, sar tumenge tumen gondoľinen, se mekča hin eňa ori tosara. 16 Ale kada hin oda, so sas phendo prekal o prorokos Joel: 17 ‘Andre ola posledne dživesa ela avke, phenel o Del, hoj čhivava avri mire Duchostar pre dojekh ťelos a tumare čhave the tumare čhaja prorokinena, tumare terne nipi dikhena viďenia a tumare phure manuša džana sune. 18 He, mek the pre mire služobňika the pro služobňički čhivava avri mire Duchostar a prorokinena. 19 Dava, hoj te dikhen zazraki upre pro ňebos the znameňja tele pre phuv, o rat e jag the baro thuv. 20 O kham pes čerinela pro kaľipen a o čhon pro rat mek sigeder, sar avela oda baro the slavno džives le Rajeskero. 21 A ela avke, hoj sako ko lašarela o nav le Rajeskero, ela zachraňimen.’ 22 Muršale andral o Izrael, šunen kala lava: o Ježiš Nazaretsko, oda murš, so sas le Devlestar bičhado, so sas angle tumende presikado andre bari zor the andro zazraki, save prekal leste kerelas o Del maškar tumende, avke sar the korkore dikhľan. 23 O Del imar anglal avke kamelas the pripravinelas, hoj ole Ježiš tumen te zalen a prekal o vasta le binošnenge te primaren pro kerestos a te murdaren. 24 Oles o Del uštaďa andral o meriben a iľa lestar o meribnaskere dukha, se aňi pes na delas, hoj les o meriben te ľikerel andre peskeri zor. 25 Bo o David vakerelas pal leste:

Dikhavas le Rajes angle mande furt, bo ov mange hino pale čači sera, hoj man te na čhalavav.

26 Vaš oda radisaľiľa miro jilo the miri čhib, hoj mek the miro ťelos ačhela pro užaripen ( nadej),
27 bo na mukeja miri duša pre oda than kaj hine o mule, aňi na dela tire Sentnoneske, hoj leskero ťelos te kirňol. 28 Diňal mange te prindžarel o droma le dživipnaske a pherareha man radišagoha anglal tute! 29 Muršale, phralale! Kampel mange te phenel o čačipen pal o patrijarchas David, hoj ov muľa, parunďan les a leskero hrobos hino ke amende dži ada džives. 30 Vaš oda, hoj sas prorokos, džanelas, bo o Del les diňa lav, hoj ačhavela pre leskero tronos andral leskero rat potomkos, le Kristus. 31 Anglal oda imar dikhľa a vakerelas pal o Kristus, hoj uščela andral o meriben a hoj leskeri duša na ačhiľa pre oda than, kaj hine o mule, aňi leskero ťelos na kirňola. 32 Ipen ole Ježiš o Del uštaďa andral o meriben a amen savore oda dikhľam. 33 O Del les hazdňa upre paš peskero čačo vast a chudňa le Sentne Duchos le Dadestar, avke sar phenďa. Oda, so tumen akanake dikhen the šunen, hin leskero daros, so čhiďa avri. 34 Bo o David mek na sas andro ňebos a phenel:

‘O Del phenďa mire Rajeske: “Beš pal miri čači sera,

35 medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.” ’
36 Mi džanel calo kher le Izraeloskero, hoj ole Ježiš, saves tumen ukrižinďan, kerďa o Del Rajeske the Kristoske.”

Pačanďile 3 000 nipi

37 Sar oda šunde, čhalaďa oda lengere jilenca a phende le Peteriske the okle apoštolenge: “So kampel te kerel, muršale, phralale?”
38 O Peter lenge phenďa: “Keren pokaňje a sako tumendar pes mi del te bolel andro nav Ježiš Kristus, hoj tumenge te el odmukle o bini a le Sentne Duchos chudena, sar daros. 39 Bo tumenge patrinel oda, so o Del phenďa, the tumare čhavenge the savorenge, so hine dural - sakoneske kas vičhinela o Raj, amaro Del.” 40 The mek avre buter lavenca lenge svedčinelas. Vakerelas a phenelas lenge pre goďi: “Zachraňinen tumen andral kada binošno pokoleňie!” 41 Avke ola, so radišagoha priile leskero lav, dine pes te bolel. Andre oda džives pes pridine ke lende vaj trin ezera (3 000) manuša.

Sar sas andre ešebno cirkev le Ježišoskeri

42 Kala savore ačhenas andre le apoštolengero sikaviben the jekhetane maškar o phrala. Phagerenas jekhetane o maro a ačhenas pro modľitbi.
43 Avľa dar pre savore nipi a o apoštola kerenas but zazraki the znameňja. 44 Ola, so pačanďile sas peha a savoro len sas jekhetane. 45 Bikenenas o maľi the o majetki a rozdenas maškar peste avke, kaske keci kampelas. 46 Sako džives sas jekhetane andro chramos a pal o khera phagerenas o mare a radišagoha the žuže jileha chanas o chaben. 47 Lašarenas le Devles a savore nipi len rado dikhenas. A o Raj pridelas sako džives neve zachraňimen manušen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk