Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

1 O goďaver čhavo šunel, sar les o dad bararel avri, ale oda, ko peske kerel pheras savorestar, na prilel o dovakeriben. 2 O lačho manuš chala o ovocje peskre lačhe lavengro, no olenge, ko kamen te thovel avri, džal ča pal o mariben. 3 Oda, ko peske del pozoris pre čhib, chraňinel peske o dživipen, ale oda, ko sig vakerel, zňičinela pes korkores. 4 O leňivo manuš peske žadinel a nane les ňič, no oles, ko kerel mištes buči, ela savoro, so kamel. 5 O lačho manuš našťi avri ačhel o falošna lava, ale o nalačho kerel oda, so hin džungalo a bi e ladž. 6 O spravodľišagos chraňinel oles, ko dživel čačipnaha, no o nalačhipen zňičinela le binošnes. 7 Vareko pestar kerel barvalo a nane les ňič; aver dženo pestar kerel čoro, ale hin les pherdo barvaľipen. 8 O barvalo peske šaj počinel, hoj les te na murdaren, no o čoro pes na mušinel oleha te trapinel. 9 O čačipnaskro hino sar o švetlos, so švicinel zorales, ale o nalačho hino sar e lampa, so murdaľol andre. 10 O baripen anel ča o mariben, no ola, ko peske den te phenel, hine goďaver. 11 O barvaľipen skidlo napačivalones cikňola, ale oleske, ko peske skidel po sikra, barola. 12 Te pes na ačhel oda, pre soste pes o manuš zmukel, leskro jilo nasvaľol, ale te chudel, so igen mangelas, hin leske oda sar o stromos le dživipnaskro. 13 Ko na prilel e lačhi rada, zňičinela pes korkores, ale oleske, ko ľikerel o prikazaňje, ela počimen. 14 O sikaviben le goďavereskro hin o prameňis le dživipnaskro, lela tut avri andral o meribnaskre pasci. 15 O lačho rozsudkos hin pre dzeka le manušenge, ale o drom le napačivalengro ľidžal andro meriben. 16 Dojekh goďaver manuš gondoľinel, medik vareso kerel, no o dilino rozľidžal o diliňipen. 17 O nalačho poslos kerel pharipen, ale o pačivalo anel o smirom. 18 Oda, ko na prilel o sikaviben, ela čoro the andre ladž, no oda, ko prilel o dovakeriben, chudela e pačiv. 19 Sar šukares hin, te chudes oda, so tuke andro jilo manges. O diline pes na kamen te visarel le nalačhipnastar. 20 Ko phirel le goďaverenca, ela goďaver, no ko pes ľikerel le dilinenca, namištes doperela. 21 Le binošnen hin e bibach všadzik kaj džan, ale o lačhe ena počimen le lačhe vecenca. 22 O lačho manuš zamukela o ďeďictvos peskre vnučatenge, no o barvaľipen le binošneskro chudela o čačipnaskro manuš. 23 Pherdo uľipen šaj barol pre maľa le čore manušeske, ale o načačipnaskre oda savoro lena. 24 Ko na potrestinel peskre čhavores, narado les dikhel, no oda, ko les kamel, bararel les avri, medik hino cikno. 25 Le čačipnaskres hin but chaben, hoj te čaľol, ale o nalačho hino furt bokhalo.