Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Le Celofchadoskre čhaja

1 Akor e Machla, e Noa, e Chogla, e Milka the e Tirca, o čhaja le Celofchadoskre, saveske sas dad o Chefer, leskro sas o Gilead, leskro o Machir, leskro o Menaše a leskro o Jozef,
2 avle anglo Mojžiš, anglo rašaj Eleazar, anglo vodci the angle savore manuša paš o vudar andre le RAJESKRO Svetostankos a phende: 3 „Amaro dad muľa pre pušťa a na sas les murša. Na sas maškar le Korachoskre manuša, save pes vzburinde pro RAJ, ale muľa ča vaš peskro binos. 4 Mušinel te našľol le dadeskro nav andral leskro kmeňos ča vašoda, bo les na sas murša? De amen phuv maškar amare dadeskre phrala.“ 5 Avke o Mojžiš phučľa le RAJESTAR, so te kerel. 6 A o RAJ phenďa le Mojžišoske: 7 „Oda, so mangen le Celofchadoskre čhaja, hin lačho. Mušines lenge te del o ďeďictvos maškar lengre dadeskre phrala. Lengre dadeskri phuv ela lengri. 8 Le Izraelitenge phen: ‚Te vareko merela a na ela les čhave, leskri phuv chudela leskri čhaj. 9 No te les na ela čhaj, leskri phuv chudena leskre phrala. 10 Te les nane aňi phrala, e phuv chudena leskre dadeskre phrala. 11 Te leskre dades na ela phrala, e phuv chudela leskri nekpašeder famelija. Oda ela zakonos prekal o Izraeliti, avke sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske.‘ “

O Jozua ačhado vodcaske

12 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Dža pro verchos maškar o verchi Abarim a dikh pre odi phuv, so diňom le Izraelitenge.
13 Sar la dikheha, paľis mereha, avke sar tiro phral o Aron. 14 Bo akor, sar savore Izraeliti reptinenas pre ma paš o paňi Meriba, pre pušťa Sin paš o foros Kadeš, tumen man na diňan pačiv sar Svetes angle savore Izraeliti.“ 15 Akor o Mojžiš phenďa le RAJESKE: 16 „RAJEJA Devla, tu des o dživipen savoreske, so hin stvorimen. Mangav tut, ačhav muršes upral kala manuša, 17 hoj len te ľidžal andro mariben, hoj tiro narodos te na ačhel sar o bakrore bi o pasťjeris.“ 18 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Le tuha le Nunoskre čhas le Jozua. Ov hino murš, saves hin o Duchos, a thov pre leste o vast. 19 Ačhav les anglo rašaj Eleazar the angle savore manuša a phen lenge, hoj ov ela vodcas pal tute. 20 De les varesavi zor tira autoritatar, hoj les te šunen savore Izraeliti. 21 Ov pes ačhavela anglo rašaj Eleazar, savo pes dophučela vaš leste pre le Devleskri voľa – prekal o losi Urim the Tumim. Kavke o Eleazar phenela le Jozuaske the le manušenge, kana te džal andro mariben a kana te avel pale.“ 22 O Mojžiš kerďa avke, sar leske prikazinďa o RAJ. Iľa le Jozua, ačhaďa les anglo rašaj Eleazar the angle savore Izraeliti, 23 thoďa pre leste o vasta a ačhaďa les sar vodcas, avke sar o RAJ prikazinďa prekal o Mojžiš.