Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

O paňi andral e skala paš e Meriba

1 Ešebno čhon avle savore Izraeliti pre pušťa Sin a kerde peske taboris andro Kadeš. E Mirijam ode muľa a sas parunďi.
2 Le manušen ode na sas paňi te pijel, vašoda pes zgele pro Mojžiš the pro Aron. 3 Chudle pes te vesekedinel le Mojžišoha a dovakerenas leske: „Feder uľahas, te muľamas the amen avke, sar mule amare phrala anglo RAJ. 4 Soske iľan le RAJESKRE manušen pre kadi pušťa? Mušinas jekhetane le dobitkoha te merel? 5 Soske amen iľan avri andral o Egipt a anďan pre kada than? Kade pes na del te sadzinel aňi o zrnos aňi o figi aňi e viňica aňi o granatoskre phaba! Mek aňi paňi kade nane te pijel!“ 6 O Mojžiš the o Aron gele het le manušendar paš o vudar andro Svetostankos a banďile le mujenca dži tele. Ode pes lenge sikaďa e slava le RAJESKRI. 7 O RAJ phenďa le Mojžišoske: 8 „Le e paca a tire phraleha le Aronoha zvičin savore manušen. Prevakeren ke skala angle lende a avela andral late avri o paňi. Avke lenge aneha avri paňi andral e skala, hoj te pijen o manuša the o dobitkos.“ 9 O Mojžiš iľa e paca, so sas andro Svetostankos, avke sar leske prikazinďa o RAJ. 10 Akor o Mojžiš le Aronoha zvičinde le manušen angle skala a phende lenge: „Šunen, tumen vzburencale! Mušinas tumen te del andral kadi skala paňi?“ 11 O Mojžiš hazdňa e paca andro vast a duvar demaďa pre skala. Avľa avri andral late igen but paňi a savore manuša the dobitkos pile olestar. 12 O RAJ phenďa le Mojžišoske the le Aronoske: „Vašoda, hoj na pačanďiľan andre miri zor a na diňan man pačiv angle savore Izraeliti, tumen na doľidžana le Izraeliten andre phuv, so lenge dav.“ 13 Kada pes ačhiľa paš o paňi Meriba, kaj o Izraeliti reptinenas pro RAJ a kaj lenge sikaďa, hoj hino sveto.

O Izraeliti našťi predžan prekal e phuv Edom

14 O Mojžiš bičhaďa andral o Kadeš le poslen ko edomiko kraľis. Phende leske: „Kada tuke phenel tiro phral o Izrael: Tumen džanen pal savore pharipena, so pes amenge ačhile.
15 Amare dada gele andro Egipt a bešenas ode but berša. O Egipťana amen the amare daden igen trapinenas, 16 vašoda amen vičinahas ko RAJ, hoj amenge te pomožinel. Šunďa avri amaro roviben a bičhaďa amenge aňjelos, savo amen iľa avri andral o Egipt. Akana sam paš o Kadeš, so hin o foros pre hraňica paš tiri phuv. 17 Mangas tut, domuk amenge te predžal prekal tiri phuv. Na džaha pre tumare maľi aňi pro viňici a na pijaha o paňi andral tumare chaňiga. Džaha le kraľiskre dromeha a na visaraha pes ole dromestar aňi pre jekh sera, aňi pre aver, medik na predžaha tiri phuv.“ 18 Ale o edomiko kraľis odphenďa: „Našťi predžas prekal miri phuv! Te predžaha, džava pre tu pro mariben.“ 19 O Izraeliti leske odphende: „Ačhaha pre amaro drom a te amen abo amaro dobitkos pijaha tire paňestar, počinaha tuke vaš oda. Na kamas ňič aver, ča te predžal prekal tiri phuv.“ 20 Ale o edomiko kraľis pale odphenďa: „Našťi predžas!“ Paľis geľa pro Izraeliti pro mariben bara armadaha. 21 Sar o edomiko kraľis na domukľa le Izraelitenge, hoj te predžan prekal leskri phuv, mukle pes avre dromeha.

Le Aronoskro meriben

22 O izraeliko narodos odgeľa andral o Kadeš a avle ko verchos Hor.
23 Pre oda verchos paš e hraňica Edom, o RAJ phenďa le Mojžišoske the le Aronoske: 24 „O Aron kade merela; na džala andre odi phuv, so diňom le Izraelitenge, bo sodujdžene tumen vzburinďan pre mande paš o paňi Meriba. 25 Akana ľidža le Aron the leskre čhas Eleazar pro verchos Hor. 26 Ode čhiv tele pal o Aron o ruchos a uri les pre leskro čhavo Eleazar, bo ode o Aron merela.“ 27 O Mojžiš kerďa avke, sar leske prikazinďa o RAJ a džanas upre pro verchos Hor angle savore Izraeliti. 28 Akor iľa o Mojžiš pal o Aron o ruchos a urďa les pre leskro čhavo Eleazar. Ode, pro agor le verchoske Hor, o Aron muľa. Paľis o Mojžiš the o Eleazar avenas tele pal o verchos. 29 Sar pes o izraeliko narodos došunďa, hoj o Aron muľa, chudle savore pal leste te rovel a rovenas tranda (30) dživesa.