Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

O dešuduj murša predikhen o Kanaan

1 O RAJ phenďa le Mojžišoske:
2 „Kide avri jekhe vodcas andral dojekh kmeňos a bičhav len te predikhel e phuv Kanaan, so dav tumenge.“ 3 O Mojžiš kerďa avke, sar leske prikazinďa o RAJ, a bičhaďa pal e pušťa Paran dešuduje (12) vodcen andral o Izrael. 4 Sas oda kala džene: Andral o kmeňos Ruben o Šamua, le Zachuroskro čhavo; 5 andral o kmeňos Šimeon o Šafat, le Chorioskro čhavo; 6 andral o kmeňos Juda o Kaleb, le Jefunoskro čhavo; 7 andral o kmeňos Jisachar o Jigal, le Jozefoskro čhavo; 8 andral o kmeňos Efrajim o Hošeah, le Nunoskro čhavo; 9 andral o kmeňos Benjamin o Palti, le Rafuoskro čhavo; 10 andral o kmeňos Zebulun o Gadiel, le Sodioskro čhavo; 11 andral o kmeňos Jozef (so hin o kmeňos Menaše) o Gadi, le Susioskro čhavo; 12 andral o kmeňos Dan o Amiel, le Gemaliskro čhavo; 13 andral o kmeňos Ašer o Setur, le Michaeloskro čhavo; 14 andral o kmeňos Naftali o Nachbi, le Vofsiskro čhavo; 15 the andral o kmeňos Gad o Geuel, le Machioskro čhavo. 16 Kala hine o nava le muršengre, saven o Mojžiš bičhaďa te predikhel e phuv. O Mojžiš diňa le Hošeoske, saveske sas dad o Nun, nav Jozua. 17 Sar len o Mojžiš bičhavelas te predikhel e phuv Kanaan, phenďa: „Kadarik džan prekal e pušťa Negev andre brehengri phuv. 18 Dodžanen tumen, savi hiňi e phuv a save manuša andre bešen. Či hine zorale vaj slabe? Hine but vaj frima? 19 Hiňi odi phuv lačhi vaj na? Hin lengre fori phundrade, abo hin pašal o muri? 20 Či anen o maľi uľipen? Hin ode stromi, abo na? Keren savoro pre oda, hoj te anen varesavo ovocje andral odi phuv.“ Sas oda andro časos, sar pes ešebnovar andro berš obkidel o hroznos. 21 Avke on gele a predikhle e phuv la pušťatar Sin dži ko foros Rechob, paš o verchengro drom Chamat. 22 Avle andro Negev, odarik gele andro foros Hebron, kaj bešenas le Anakoskre potomki: o Achiman, Šešaj the o Talmaj. (O Hebron sas ačhado efta berš sigeder sar o foros Coan andro Egipt.) 23 Sar doavle andre dolina Eškol, ode odčhinde jekh strapcos hroznos, so sas ajso pharo, hoj les mušinenas te anel duj džene pro drukos. Ande the vajkeci granatoskre phaba the figi. 24 Oda than pes vičinelas dolina Eškol pal o strapcos le hroznostar, so ode o Izraeliti odčhinde.

O murša phenen, so dikhle

25 Saranda (40) dživesa predikhenas odi phuv a paľis avle pale.
26 Avle ko Mojžiš, Aron the Izraeliti andro Kadeš pre pušťa Paran. Phende lenge, so ode dikhle, a sikade o ovocje, so odarik ande. 27 Phende le Mojžišoske: „Predikhľam e phuv a dodžanľam pes, hoj hiňi lačhi a čačes ode čuľal o thud the o medos. Kada ovocje hin odarik. 28 Ale o manuša ode hine zorale, o fori hin bare a pašal lende zorale muri. Dikhľam ode the le Anakoskre potomken. 29 O Amaleka bešen pre južno sera; o Chetitana, Jebuseja the Amorejčana bešen pre brehengri phuv a o Kanaančana bešen paš o moros the pašal o paňi Jordan.“ 30 Ale o Kaleb kamelas, hoj te preačhen te vakerel ola manuša, save reptinenas pro Mojžiš, a phenďa: „Aven džas pre lende a zalas odi phuv! Amen len domaraha!“ 31 Ale okla džene, save sas leha te predikhel e phuv, phenenas: „Našťi pes lenca džas te marel, bo hine zoraleder sar amen.“ 32 On kavke maškar o Izraeliti ľidžanas o nalačho hiros pal odi phuv. Phenenas: „Odi phuv, so predikhľam, chal le manušen, save andre bešen. Savore manuša, saven ode dikhľam, hine igen bare. 33 Dikhľam ode the obren a maškar lende the le Anakoskre potomken. Amen pes šunahas maškar lende ciknore sar o maľakre grajora a avke the lenge amen dičhuvahas avri.“