Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

O Ježiš džal andro Jeruzalem

1 Sar imar doavenas paš o Jeruzalem a avle andre Betfaga, paš o Olivovo verchos, bičhaďa o Ježiš duje učeňiken
2 a phenďa lenge: “Džan andre kada foros, so hin angle tumende. Soča džana andre, arakhena zaphandles terne somaricis the somaris. Odphanden len a anen len ke ma. 3 Te vareko tumenge vareso phenela, tumen phenena, hoj le Rajeske len kampel, ale maj len anela pale.” 4 Oda savoro pes ačhiľa, hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos: 5 “Phenen le Sionoskera čhake: ‘Dikh, tiro kraľis avel ke tu pokorno a bešel pre oslica the pro terno somaricis.’ ” 6 O učeňika gele a kerde avke, sar lenge oda phenďa o Ježiš. 7 Ande la oslica the le somaricis, thode pre lende peskere gada a o Ježiš peske pre lende bešľa. 8 But manuša ole nipendar rakinenas peskere gada pro drom a aver čhingerenas o prajti pal o stromi a rakinenas pro drom. 9 Ola nipi, so džanas angle leste the pal leste, vičhinenas: “Hosanna le Davidoskere Čhaske! Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero! Hosanna andro ňebos!” 10 A sar avľa andro Jeruzalem, andre calo foros avľa bari vika a sa phučenas: “Ko hin kada?” 11 Ola nipi phenenas: “Kada hin o Ježiš, oda prorokos andral o galilejsko Nazaret.”

O Raj žužarel o chramos

12 O Ježiš geľa andro chramos a tradňa avri savoren, so ode cinenas the bikenenas. Previsarďa o skaminda olenge so vatinenas o love, the olenge, so bikenenas le holuben.
13 A phenďa lenge: “Hin pisimen: ‘Miro kher pes vičhinela kher mangipnaskero prekal savore narodi’, ale tumen lestar kerďan kher prekal o živaňa!” 14 A avle kija leste andro chramos o kore the o bange a sasťarďa len. 15 Ale sar dikhle o nekbareder rašaja the o zakoňika ola zazraki, so kerelas the le čhavoren, sar vriskinen andro chramos: “Hosanna le Davidoskere Čhaske!” - rušenas 16 a phende leske: “Šunes, so vakeren?” O Ježiš phenďa: “He. So, tumen mek šoha ( ňikda) na genďan kada? ‘Andral o čhavorengere muja the andral o muja le cikne čhavengere tuke kerďal e chvala.’ ” 17 A mukľa len ode. Geľa andral o foros avri andre Betanija a ode presuča e rat.

Pal o figovňikos

18 Paľis sig tosara, sar džalas pale andro foros, sas bokhalo.
19 Pal o drom dikhľa jekh figovňikos a geľa paš leste, ale na sas upre ňič, ča o prajti. A phenďa leske: “Imar šoha buter te na barol pre tu ovocje!” Oda figovňikos takoj šučiľa avri. 20 Sar oda dikhle leskere učeňika, čudaľinenas pes a phenenas: “Sar oda, hoj oda figovňikos takoj šučiľa avri?” 21 O Ježiš lenge odphenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj te tumen uľahas pačaben a na pochibinďanas, na ča kada le figovňikoha kerďanas, ale te phenďanas kale verchoske: ‘Le tut a čhiv tut andro moros!’ - ačhela pes. 22 Savoro, vaš soske tumen pačabnaha mangena andre modľitba, chudena.”

Phučen le Ježišostar pal leskeri zor

23 Sar avľa andro chramos a sikavelas, avle ke leste o nekbareder rašaja the o phuredera le nipengere a phende leske: “Sava zoraha keres kala veci? A ko tut diňa odi autorita?”
24 O Ježiš lenge odphenďa: “The me tumendar vareso phučava a te mange phenena, the me tumenge phenava sava zoraha kerav kala veci. 25 Khatar sas le Janoskero boľipen? Andral o ňebos vaj le manušendar?” On gondoľinenas maškar peste a phenenas: “Te phenaha: ‘Andral o ňebos’ - phenela amenge: ‘Akor soske leske na pačanďiľan?’ 26 Ale aňi našči phenas: ‘Le manušendar’, bo savore lenas le Jan sar prorokos a daras pes le nipendar.” 27 Odphende le Ježišoske: “Na džanas.” Akor lenge the ov phenďa: “Aňi me tumenge na phenava, sava zoraha kerav kala veci.” 28 “No, so pes tumenge dičhol? Varesave manušes sas duj čhave. Avľa ko ešebno a phenďa: ‘Čhavo miro, dža adadžives te kerel buči andre miri viňica!’ 29 A ov odphenďa: ‘Na kamav te džal.’ Ale paľis leske sas pharo a geľa. 30 Avľa ke dujto čhavo a the leske phenďa ada. A ov odphenďa: ‘Džav, rajeja!’ - ale na geľa. 31 Savo kale dujendar kerďa oda, so lendar o dad kamelas?” Odphende leske: “Oda ešebno.” A o Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj o colňika the o lubňa tumen predenašen andro kraľišagos le Devleskero! 32 Bo avľa ke tumende o Jan čačipnaskere dromeha a na pačanďiľan leske. Ale o colňika the o lubňa leske pačanďile a tumen oda dikhľan, ale the avke na čerinďan tumaro jilo a na chudňan leske te pačal.”

O podobenstvo pal e viňica

33 “Šunen the aver podobenstvo: sas jekh raj, so peske sadzinďa e viňica a ohradzinďa la. Kopaľinďa avri o žľabos tel oda than, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos a ačhaďa e veža. Paľis diňa e viňica kečen le chulajenge a geľa het pro droma.
34 Sar avľa odi ora hoj barolas o uľipen, bičhaďa peskere sluhen ke ola chulaja, hoj te lel peskero uľipen. 35 Ale ola chulaja chudle leskere sluhen a varekas marde, varekas murdarde a andre varekaste čhivkerenas barenca. 36 Pale bičhaďa avre sluhen - buter sar ešebnovar - a the lenca ada kerde. 37 Pro koňec ke lende bičhaďa peskere čhas, bo phenďa peske: ‘Ladžana pes a kerena pes mire čhastar.’ 38 Ale ola chulaja peske phende: ‘Leske ačhela savoro. Aven, murdaras les a savoro ela amaro!’ 39 Chudle les, čhide les avri andral e viňica a murdarde les. 40 No, sar avela o raj la viňicakero, so kerela ole manušenca?” 41 Phende leske: “Murdarela ole nalačhe manušen a e viňica dela avre chulajenge, so leske anena o uľipen andre peskero časos ( ideos).” 42 O Ježiš lenge phenďa: “So mek šoha na genďan so hin pisimen?

‘O murara, so keren o kher, odčhide ipen oda bar, savo pre stavba hino hlavno. O Raj oda avke kerďa a amen pes oleske čudaľinas!’

43 Vaš oda tumenge phenav, hoj pes tumendar lela o kraľišagos le Devleskero a dela pes le narodoske, so anela o uľipen.”
44 [“Oda, ko perela pre oda bar, pes pharavela pro kotora a pre kaste peľahas, oles rozmarela.”] 45 Sar šunde o nekbareder rašaja the o farizeja ola leskere podobenstva, prindžarde hoj vakerel pal lende. 46 Kamle les te lel, ale daranas pes le nipendar, bo o nipi les lenas sar prorokos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk