Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

O Ježiš džal andro Jeruzalem

1 Sar imar doavenas paš o Jeruzalem a avle andre Betfaga, paš o Olivovo verchos, bičhaďa o Ježiš duje učeňiken
2 a phenďa lenge: “Džan andre kada foros, so hin angle tumende. Soča džana andre, arakhena zaphandles terne somaricis the somaris. Odphanden len a anen len ke ma. 3 Te vareko tumenge vareso phenela, tumen phenena, hoj le Rajeske len kampel, ale maj len anela pale.” 4 Oda savoro pes ačhiľa, hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos: 5 “Phenen le Sionoskera čhake: ‘Dikh, tiro kraľis avel ke tu pokorno a bešel pre oslica the pro terno somaricis.’ ” 6 O učeňika gele a kerde avke, sar lenge oda phenďa o Ježiš. 7 Ande la oslica the le somaricis, thode pre lende peskere gada a o Ježiš peske pre lende bešľa. 8 But manuša ole nipendar rakinenas peskere gada pro drom a aver čhingerenas o prajti pal o stromi a rakinenas pro drom. 9 Ola nipi, so džanas angle leste the pal leste, vičhinenas: “Hosanna le Davidoskere Čhaske! Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero! Hosanna andro ňebos!” 10 A sar avľa andro Jeruzalem, andre calo foros avľa bari vika a sa phučenas: “Ko hin kada?” 11 Ola nipi phenenas: “Kada hin o Ježiš, oda prorokos andral o galilejsko Nazaret.”

O Raj žužarel o chramos

12 O Ježiš geľa andro chramos a tradňa avri savoren, so ode cinenas the bikenenas. Previsarďa o skaminda olenge so vatinenas o love, the olenge, so bikenenas le holuben.
13 A phenďa lenge: “Hin pisimen: ‘Miro kher pes vičhinela kher mangipnaskero prekal savore narodi’, ale tumen lestar kerďan kher prekal o živaňa!” 14 A avle kija leste andro chramos o kore the o bange a sasťarďa len. 15 Ale sar dikhle o nekbareder rašaja the o zakoňika ola zazraki, so kerelas the le čhavoren, sar vriskinen andro chramos: “Hosanna le Davidoskere Čhaske!” - rušenas 16 a phende leske: “Šunes, so vakeren?” O Ježiš phenďa: “He. So, tumen mek šoha ( ňikda) na genďan kada? ‘Andral o čhavorengere muja the andral o muja le cikne čhavengere tuke kerďal e chvala.’ ” 17 A mukľa len ode. Geľa andral o foros avri andre Betanija a ode presuča e rat.

Pal o figovňikos

18 Paľis sig tosara, sar džalas pale andro foros, sas bokhalo.
19 Pal o drom dikhľa jekh figovňikos a geľa paš leste, ale na sas upre ňič, ča o prajti. A phenďa leske: “Imar šoha buter te na barol pre tu ovocje!” Oda figovňikos takoj šučiľa avri. 20 Sar oda dikhle leskere učeňika, čudaľinenas pes a phenenas: “Sar oda, hoj oda figovňikos takoj šučiľa avri?” 21 O Ježiš lenge odphenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj te tumen uľahas pačaben a na pochibinďanas, na ča kada le figovňikoha kerďanas, ale te phenďanas kale verchoske: ‘Le tut a čhiv tut andro moros!’ - ačhela pes. 22 Savoro, vaš soske tumen pačabnaha mangena andre modľitba, chudena.”

Phučen le Ježišostar pal leskeri zor

23 Sar avľa andro chramos a sikavelas, avle ke leste o nekbareder rašaja the o phuredera le nipengere a phende leske: “Sava zoraha keres kala veci? A ko tut diňa odi autorita?”
24 O Ježiš lenge odphenďa: “The me tumendar vareso phučava a te mange phenena, the me tumenge phenava sava zoraha kerav kala veci. 25 Khatar sas le Janoskero boľipen? Andral o ňebos vaj le manušendar?” On gondoľinenas maškar peste a phenenas: “Te phenaha: ‘Andral o ňebos’ - phenela amenge: ‘Akor soske leske na pačanďiľan?’ 26 Ale aňi našči phenas: ‘Le manušendar’, bo savore lenas le Jan sar prorokos a daras pes le nipendar.” 27 Odphende le Ježišoske: “Na džanas.” Akor lenge the ov phenďa: “Aňi me tumenge na phenava, sava zoraha kerav kala veci.” 28 “No, so pes tumenge dičhol? Varesave manušes sas duj čhave. Avľa ko ešebno a phenďa: ‘Čhavo miro, dža adadžives te kerel buči andre miri viňica!’ 29 A ov odphenďa: ‘Na kamav te džal.’ Ale paľis leske sas pharo a geľa. 30 Avľa ke dujto čhavo a the leske phenďa ada. A ov odphenďa: ‘Džav, rajeja!’ - ale na geľa. 31 Savo kale dujendar kerďa oda, so lendar o dad kamelas?” Odphende leske: “Oda ešebno.” A o Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj o colňika the o lubňa tumen predenašen andro kraľišagos le Devleskero! 32 Bo avľa ke tumende o Jan čačipnaskere dromeha a na pačanďiľan leske. Ale o colňika the o lubňa leske pačanďile a tumen oda dikhľan, ale the avke na čerinďan tumaro jilo a na chudňan leske te pačal.”

O podobenstvo pal e viňica

33 “Šunen the aver podobenstvo: sas jekh raj, so peske sadzinďa e viňica a ohradzinďa la. Kopaľinďa avri o žľabos tel oda than, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos a ačhaďa e veža. Paľis diňa e viňica kečen le chulajenge a geľa het pro droma.
34 Sar avľa odi ora hoj barolas o uľipen, bičhaďa peskere sluhen ke ola chulaja, hoj te lel peskero uľipen. 35 Ale ola chulaja chudle leskere sluhen a varekas marde, varekas murdarde a andre varekaste čhivkerenas barenca. 36 Pale bičhaďa avre sluhen - buter sar ešebnovar - a the lenca ada kerde. 37 Pro koňec ke lende bičhaďa peskere čhas, bo phenďa peske: ‘Ladžana pes a kerena pes mire čhastar.’ 38 Ale ola chulaja peske phende: ‘Leske ačhela savoro. Aven, murdaras les a savoro ela amaro!’ 39 Chudle les, čhide les avri andral e viňica a murdarde les. 40 No, sar avela o raj la viňicakero, so kerela ole manušenca?” 41 Phende leske: “Murdarela ole nalačhe manušen a e viňica dela avre chulajenge, so leske anena o uľipen andre peskero časos ( ideos).” 42 O Ježiš lenge phenďa: “So mek šoha na genďan so hin pisimen?

‘O murara, so keren o kher, odčhide ipen oda bar, savo pre stavba hino hlavno. O Raj oda avke kerďa a amen pes oleske čudaľinas!’

43 Vaš oda tumenge phenav, hoj pes tumendar lela o kraľišagos le Devleskero a dela pes le narodoske, so anela o uľipen.”
44 [“Oda, ko perela pre oda bar, pes pharavela pro kotora a pre kaste peľahas, oles rozmarela.”] 45 Sar šunde o nekbareder rašaja the o farizeja ola leskere podobenstva, prindžarde hoj vakerel pal lende. 46 Kamle les te lel, ale daranas pes le nipendar, bo o nipi les lenas sar prorokos.