Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

1 „Kerďom zmluva mire jakhenca, hoj man na obdikhava pal e terňi čhaj. 2 Savi odmena hin le manušes paš o Del? Abo savo ďeďictvos le Nekzoralederestar andro ňebos? 3 Či na ena o nalačhe zňičimen a na avela e bibach pre ola, ko keren o nalačhipen? 4 Či ov na dikhel pre savore mire droma a na rachinel savore mire kroki? 5 Mi važinel man miro Del pre spravodľivo vaha a dikhela, hoj som ňevinno. Dikh, te somas falošno, te miro pindro siďarelas te thovel varekaha avri, 7 te miro krokos odgeľa le dromestar, te miro jilo geľa pal oda, so dikhen o jakha a te pre mire burňika ačhiľa varesavi mel, 8 akor aver džene mi chan oda, so me sadzinďom, a miro uľipen pal e maľa mi el avricirdlo! 9 Te man cirdelas miro jilo pal aver džuvľi abo te užaravas paš o vudar le susedaskro, 10 akor miri romňi mi tavel avre muršeske a aver džene laha mi pašľon. 11 Bo te oda kerďomas, uľahas oda igen namištes; o binos, savo kampel te odsudzinel. 12 Uľahas oda e jag, so labol dži andro peklos31,12 E hebrejiko čhib: Abaddon, savi ňičinel le koreňistar savoro, so mange bariľa. 13 Te mire sluhaske abo služkake na kerďom spravodľivones, akor sar len pre mande vareso sas, 14 ta so me kerava, sar ačhava anglo Del, a so leske odphenava, sar mandar phučela? 15 Či oda, ko man stvorinďa andro per mira dakro, na stvorinďa the les? Či amen na sforminďa andro pera le dajengre oda jekh? 16 Me furt davas le čoren oda, so mandar mangenas, šoha na mukľom la vdova bi e naďej; 17 na chavas miro maro ča korkoro, chalas lestar the e širota; 18 terňipnastar bararavas avri la širota sar dad a calo miro dživipen man starinavas pal o vdovi; 19 šoha na domukľom, hoj vareko te merel bi o gada, a starinavas man pal o čoro, saves na sas so te urel, 20 leskro jilo mange žehňinelas, sar pes tačarelas la vlnaha pal mire bakrore 21 a kajte džanavas, hoj vaš ma zaačhilehas pro sudos, šoha na hazdňom o vast pre širota. 22 Te oda savoro na sas avke, ta mi odperel mange miro valos a mi chučel avri miro vast andral o klubos. 23 Našťi kerďom kajse veci, angle slava le Devleskri vašoda, bo man lestar daravas, hoj man te na zňičinel. 24 Te miro pačaben thovavas andro somnakaj a te phenavas le žuže somnakaske: ‚Pre tute man mukav,‘ 25 te radisaľuvavas, hoj man hin baro barvaľipen a hoj miro vast dochudňa ajci but, 26 te lašaravas o kham andre leskro švetlos abo o čhonoro andre leskro šukariben, 27 te man miro jilo počoral scirdelas, hoj mange te čumidav o vast a te bičhavav oda lenge, 28 akor the oda uľahas ajso binos, so patrinel pro sudos, bo oleha zaprinďomas le Devles andro ňebos. 29 Či radisaľuvavas mire ňeprijaťeľiske, sar les sas bibach? Či khelavas, sar pre leste avľa o pharipen? 30 Na domukavas mire mujeske te kerel binos oleha, hoj leske mangľomas le košibnaha o meriben. 31 Šoha našťi phende o manuša andral mire stani: ‚Amen na chaľam le Joboskre masestar!‘ 32 O cudzo manuš šoha na mušinelas te sovel pre uľica, a ko avelas pal o drom, oleske furt phundravavas o vudar. 33 Vareko garuvel andre o bini, ale me len šoha na garuďom andre. 34 Šoha na daravas olestar, so phenena o manuša, a na izdravas olestar, hoj man tele dikhena o fameliji, vašoda na somas čhit a na ačhavas andro kher. 35 Jaj, te man uľahas ko te šunel avri! Kade podpisinav miri obrana! Mi odphenel mange o Nekzoraleder! Kamľomas te dikhel ola obviňeňja, so pre mande pisinďa o žalobcas! 36 He, iľomas mange len pro valos a phandľomas mange len pašal o šero sar koruna. 37 Phenďomas leske avri savoro, so kerďom, a avľomas paš leste bi e dar. 38 Te man obviňinel miri maľa a lakre brazdi roven jekhetane laha, 39 te chaľom lakre uľipnastar a na počinďom abo te kerďom, hoj te meren bokhatar ola, kaskre sas o maľi, 40 ta akor mange mi barol vaš e pšeňica o koľaka a vaš o jačmeňis e burina!“ Kade preačhel o Job te vakerel.