Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

O Ježiš hin o drom, o čačipen the o dživipen

1 “Te na pes tumaro jilo daral! Pačan andro Del, pačan the andre ma.
2 Andre mire Dadeskero kher hin but khera, te oda na uľahas avke, phenďomas tumenge, hoj tumenge džav te pripravinel o than? 3 Sar oddžava a pripravinava tumenge o than, avava pale a lava mange tumen ke mande, hoj the tumen te aven ode, kaj som me. 4 Tumen džanen kaj me džav a the o drom džanen.” 5 O Tomaš leske phenďa: “Rajeja, na džanas kaj džas a sar šaj džanas o drom?” 6 O Ježiš leske phenďa: “Me som o drom, o čačipen the o dživipen, ňiko na avela ko Dad, ča prekal ma. 7 Te prindžarďanas man, prindžarďanas the mire Dades, ale akanastar les imar prindžaren a imar les the dikhľan.” 8 Pre oda leske o Filip phenďa: “Rajeja, sikav amenge le Dades a ela amenge dos.” 9 O Ježiš leske phenďa: “Kajci but som tumenca a na prindžarďal man, Filip? Ko man dikhľa, dikhľa le Dades a sar šaj phenes: ‘Sikav amenge le Dades?’ 10 So na pačas, hoj me som andro Dad a o Dad andre ma? O lava so tumenge me vakerav, na vakerav korkoro mandar, ale o Dad, so dživel andre mande, ov kerel ola veci. 11 Pačan mange, hoj me som andro Dad a o Dad andre mande. A te na, ta pačan mange vaš oda so kerav. 12 Čačes, čačes phenav tumenge, hoj oda ko pačal andre ma, o veci save me kerav, the ov kerela a mek the bareder sar ola kerela, bo me džav ke miro Dad. 13 Savoro so mangena andre miro nav kerava, hoj te el o Dad oslavimen andro Čhavo. 14 Te mangena vareso andre miro nav, me oda kerava.”

Pal o Sentno Duchos

15 “Te man kamen, doľikeren mire prikazaňia.
16 A me mangava le Dades a dela tumenge le Duchos, so tumenge pomožinela a šoha ( ňikda) tumen na omukela. 17 Ole Duchos le čačipnaskeres o svetos našči prilel, bo les na dikhel aňi les na prindžarel. Ale tumen les prindžaren, bo dživel maškar tumende a ela andre tumende. 18 Na omukava tumen, hoj te aven sar široti, bo avava ke tumende. 19 Mek sikra časos ( ideos) a o svetos man buter na dikhela, ale tumen man dikhena, vaš oda bo me dživav, the tumen dživena. 20 Andre oda džives tumen prindžarena, hoj me som andre miro Dad a tumen andre mande a me andre tumende. 21 Oda kas hin mire prikazaňia a doľikerel len, ov hin oda, ko man kamel. A oda ko man kamel, oles kamela miro Dad a the me les kamava a kerava hoj man te prindžarel.” 22 Pre oda leske o Judaš phenďa, ale na oda Iškarijotsko: “Rajeja, so pes ačhiľa, hoj tut kames amenge te del te prindžarel a na le svetoske?” 23 O Ježiš leske odphenďa: “Te man vareko kamel, doľikerela miro lav a miro Dad les kamela. A avaha ke leste a dživaha leha. 24 Oda ko man na kamel, na doľikerel mire lava. O lav so šunen, nane miro lav, ale oleskero so man bičhaďa, le Dadeskero. 25 Kada tumenge phenďom, medik somas tumenca. 26 Ale o Sentno Duchos, so tumenge andre savoreste pomožinela, saves bičhavela o Dad andre miro nav, ov tumen sikavela savoreske a leperela tumenge savoro, so tumenge phenďom. 27 Smirom tumenge mukav; miro smirom tumenge dav. Ale me les tumenge dav na avke sar kada svetos les del. Te na pes daral tumaro jilo aňi te na predaral! 28 Šunďan, hoj me tumenge phenďom: ‘Džav a pale avava ke tumende.’ Te man kamňanas, radisaľiľanas, hoj phenďom: ‘Džav ko Dad,’ bo o Dad hin bareder sar som me. 29 Phenďom tumenge oda akana, sigeder sar pes oda ačhela, hoj sar pes oda ačhela, tumen te pačan. 30 Imar na vakerava but tumenca, bo avel oda, so ľidžal kada svetos a nane les pre mande ňič, 31 ale hoj o svetos te prindžarel, hoj kamav le Dades a kerav avke sar mange Ov phenďa: uščen, džas adarik!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk