Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

O baro spaseňie

1 Vaš oda mušinas mek zoraleder te ľikerel oda so šunďam, hoj te na oddžas varekaj avrether.
2 Se imar o lav, so sas vakerdo prekal o aňjela, pes sikaďa sar čačipen a sako, ko oda na kerelas abo na šunelas, chudelas oda so peske zasogaľinelas. 3 Akor, sar amen denašaha, te odčhivaha kajso baro spaseňie? O Raj chudňa ešebno te vakerel pal oda spaseňie a ola, so oda šunde, amenge sikade hoj oda hin čačipen. 4 O Del paš oda thiš sikavelas hoj leskero lav hino čačipen, avke, hoj kerelas všelijake zorale zazraki the znameňja a delas peskere Duchos avke sar ov kamelas. 5 Bo o Del na diňa le aňjelenge te ľidžal oda svetos so avela, pal savo amen vakeras. 6 Varekaj oda vareko phenďa kavke: “So hino o manuš, hoj pre leste na bisteres, abo o čhavo le manušeskero, hoj tut pal leste starines? 7 Kerďal lestar pro cikno časos ( ideos) cikneder sar o aňjela, koruňinďal les la slavaha the pačivaha 8 a savoro thoďal tel leskere pindre.” Savoro leske diňal a na mukľal ňič, so leske na uľahas poddino. Ale akana mek na dikhas hoj leske hin savoro poddino. 9 Akana dikhas le Ježiš, so sas pro cikno časos ( ideos) kerdo cikneder sar o aňjela a ov prekal o baro lačhipen le Devleskero šaj muľa vaš sakoneste. Akana vaš oda, hoj o Ježiš cerpinďa the muľa, hino koruňimen la slavaha the pačivaha. 10 O Del oda kerďa mište, hoj prekal o dukha kerďa dokonales oles kastar avel o spaseňie, hoj te lel but čhaven andre slava - o Del, so savoro kerďa a so sa ľikerel. 11 Bo the ov, so obžužarel le manušen andral o bini the on, kas ov obžužarel, hine jekhe Dadestar. Vaš oda pes o Ježiš na ladžal te vičhinel len phralale. 12 Sar phenel le Devleske:“Vakerava pal tiro nav maškar o phrala a lašarava tut akor sar pes zdžaha jekhetane.” 13 Pale phenel: “Me man mukava pro Del.” A pale: “Kade som le čhavenca, so man diňa o Del.” 14 Sar le čhaven hin ťelos masestar the ratestar, avke the o Ježiš avľa andre ajso ťelos sar manuš, hoj peskere meribnaha te zňičinel le benges, saves sas zor upral o meriben. 15 Avke oslobodzinďa olen, so calo peskero dživipen sas zaphandle andre dar le meribnastar. 16 Se o Ježiš na avľa te pomožinel le aňjelenge, ale le Abrahamoskere potomkenge. 17 Vaš oda ačhiľa andre savoreste ajso sar leskere phrala, hoj te el lačhejileskero the verno nekbareder rašaj anglo Del, hoj pes te odmukel le manušenge o bini. 18 Vaš oda, hoj korkoro cerpinelas sar sas pokušimen, šaj pomožinel olenge so hine pokušimen.