Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

O baro spaseňie

1 Vaš oda mušinas mek zoraleder te ľikerel oda so šunďam, hoj te na oddžas varekaj avrether.
2 Se imar o lav, so sas vakerdo prekal o aňjela, pes sikaďa sar čačipen a sako, ko oda na kerelas abo na šunelas, chudelas oda so peske zasogaľinelas. 3 Akor, sar amen denašaha, te odčhivaha kajso baro spaseňie? O Raj chudňa ešebno te vakerel pal oda spaseňie a ola, so oda šunde, amenge sikade hoj oda hin čačipen. 4 O Del paš oda thiš sikavelas hoj leskero lav hino čačipen, avke, hoj kerelas všelijake zorale zazraki the znameňja a delas peskere Duchos avke sar ov kamelas. 5 Bo o Del na diňa le aňjelenge te ľidžal oda svetos so avela, pal savo amen vakeras. 6 Varekaj oda vareko phenďa kavke: “So hino o manuš, hoj pre leste na bisteres, abo o čhavo le manušeskero, hoj tut pal leste starines? 7 Kerďal lestar pro cikno časos ( ideos) cikneder sar o aňjela, koruňinďal les la slavaha the pačivaha 8 a savoro thoďal tel leskere pindre.” Savoro leske diňal a na mukľal ňič, so leske na uľahas poddino. Ale akana mek na dikhas hoj leske hin savoro poddino. 9 Akana dikhas le Ježiš, so sas pro cikno časos ( ideos) kerdo cikneder sar o aňjela a ov prekal o baro lačhipen le Devleskero šaj muľa vaš sakoneste. Akana vaš oda, hoj o Ježiš cerpinďa the muľa, hino koruňimen la slavaha the pačivaha. 10 O Del oda kerďa mište, hoj prekal o dukha kerďa dokonales oles kastar avel o spaseňie, hoj te lel but čhaven andre slava - o Del, so savoro kerďa a so sa ľikerel. 11 Bo the ov, so obžužarel le manušen andral o bini the on, kas ov obžužarel, hine jekhe Dadestar. Vaš oda pes o Ježiš na ladžal te vičhinel len phralale. 12 Sar phenel le Devleske:“Vakerava pal tiro nav maškar o phrala a lašarava tut akor sar pes zdžaha jekhetane.” 13 Pale phenel: “Me man mukava pro Del.” A pale: “Kade som le čhavenca, so man diňa o Del.” 14 Sar le čhaven hin ťelos masestar the ratestar, avke the o Ježiš avľa andre ajso ťelos sar manuš, hoj peskere meribnaha te zňičinel le benges, saves sas zor upral o meriben. 15 Avke oslobodzinďa olen, so calo peskero dživipen sas zaphandle andre dar le meribnastar. 16 Se o Ježiš na avľa te pomožinel le aňjelenge, ale le Abrahamoskere potomkenge. 17 Vaš oda ačhiľa andre savoreste ajso sar leskere phrala, hoj te el lačhejileskero the verno nekbareder rašaj anglo Del, hoj pes te odmukel le manušenge o bini. 18 Vaš oda, hoj korkoro cerpinelas sar sas pokušimen, šaj pomožinel olenge so hine pokušimen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk