Predchádzajúca kapitola

41. kapitola

1 Pal o duj berš sas the le Faraonos suno: Ačhelas paš o paňi Nil 2 a dikhľa, sar avenas avri andral o paňi efta šukar the thule gurumňa a chudle te chal e čar paš o paňi. 3 Pal lende avle efta aver džungale the šuke gurumňa, so ačhenas paš ola ešebna gurumňa pro brehos. 4 Paľis ola džungale the šuke gurumňa chale ole efta šukare the thule gurumňen. Androda pes o Faraonos prekerďa andral o soviben. 5 Paľis pale zasuča a džalas dujto suno: Pre jekh stonka barile avri efta klasi, so sas šukar the pherde. 6 Pal lende barile aver efta klasi, ale kala sas avrišučarde the zlabarde la vichodoskra balvajatar. 7 Ola avrišučarde klasi chale upre ole efta pherde klasen. Akor pes o Faraonos prekerďa andral o soviben. Sas oda ča suno. 8 Tosara na sas le Faraonos smirom vaš o sune. Vašoda diňa peske te vičinel savore egiptske vrašcen the le goďavere muršen a phenďa lenge avri peskre sune. No na sas ňiko, ko leske šaj phenďahas, pre soste o sune sikaven. 9 Paľis o hlavno sluhas, savo čhivkerelas e mol, phenďa le faraonoske: „Adadžives mange avľa pre goďi, hoj kerďom namištes. 10 Sar salas pre ma the pro hlavno pekaris choľamen, diňal amen te phandel andre bertena, andro kher le veľiťeľiskro, savo sas upral o stražňika. 11 Andre jekh rat džahas sodujdžene suno a dojekh suno sikavelas aver. 12 Sas amenca ode jekh terno Hebrejis, o sluhas ole veľiťeľiskro. Phenďam leske avri o sune a ov amenge phenďa, so dojekh suno sikavel. 13 Avke sar amenge phenďa, pes the ačhiľa. Me man dochudňom pale pre miro than, ale oda dujto sas figimen.“ 14 Avke peske o faraonos diňa te vičinel le Jozef, saves takoj ande andral e bertena. O Jozef pes hoľinďa, urďa aver gada a avľa anglo faraonos. 15 O faraonos phenďa le Jozefoske: „Džavas suno a ňiko mange na džanel te phenel, pre soste sikavel. Šunďom pal tu, hoj džanes te phenel, pal soste hine o sune.“ 16 „Na me,“ odphenďa o Jozef le faraonoske, „ale o Del tuke odphenela, hoj tuke te el mištes.“ 17 Avke o faraonos phenďa avri le Jozefoske o suno: „Džavas suno, hoj somas paš o paňi Nil. 18 Jekhvareste avle avri andral o paňi efta šukar the thule gurumňa, so chudle te chal e čar paš o paňi. 19 Pal lende avle the aver efta džungale the šuke gurumňa. Kajse džungale gurumňen mek na dikhľom ňikhaj andro Egipt. 20 Ola džungale the šuke gurumňa chale ole efta šukare the thule gurumňen. 21 Sar len chale, na dičholas pre lende, hoj vareso chale, bo mek furt dičhonas avke džungales sar angloda. Akor man prekerďom andral o soviben. 22 Paľis andro suno dikhľom, sar pre jekh stonka barile avri efta pherde the šukar klasi. 23 Pal lende barile avri efta šuke the sane klasi, so sas labarde la vichodoskra balvajatar. 24 Ola šuke klasi chale ole efta šukare klasen. Kada paľis phenďom mire vrašcenge, ale ňiko mange na džanelas te phenel, pre soste sikaven.“ 25 O Jozef phenďa le faraonoske: „Soduj sune le faraonoskre sikaven pre oda jekh. Kaleha tuke o Del sikaďa, so kamel te kerel. 26 O efta šukar gurumňa hin efta berš. O efta šukar klasi hin tiš efta berš. Oda hin jekh suno. 27 O efta šuke the džungale gurumňa, so pal lende avle avri, hin tiš efta berš, avke sar the ola efta šuke klasi, so sas zlabarde la vichodoskra balvajatar. Oda sikavel, hoj ela efta berš bokh. 28 Avke ela, sar oda phenďom le faraonoske. O Del sikaďa, so kamel te kerel. 29 Avel efta berš, andre save ela savorestar pherdo andre calo Egipt. 30 Pal lende avela efta berš bokh a calo Egipt bisterela pre ola lačhe berša, sar len sas savorestar pherdo. E bokh zňičinela caľi phuv. 31 Pre ola berša, kana len sas savorestar pherdo, pes aňi na leperela angle odi bari bokh, so avela. 32 Oda, hoj o faraonos džalas oda suno duvar, sikavel pre oda, hoj o Del pes pal oda imar rozhodňinďa a kerela oda sig. 33 Akana, Faraonona, rode goďavere muršes, savo džanela so te kerel, a ačhav les upral caľi phuv Egipt. 34 Mi ačhavel o Faraonos upral kadi phuv uradňiken, save lena jekh peťina savore uľipnastar andre kala efta berša, sar ela savorestar pherdo. 35 Andre kala lačhe berša, so aven, mi skiden savoro chaben a mi odthoven o zrnos andro fori le faraonoskre a mi den pozoris pre oda. 36 Kala chabena ena odthode prekal ola efta berš, andre save ela e bokh andro Egipt, hoj o manuša te na meren bokhatar.“ 37 Kada lav sas le faraonoske the savore leskre služobňikenge pre dzeka. 38 Akor o faraonos phenďa peskre služobňikenge: „Arakhela pes ajso manuš, andre savo hin o duchos le Devleskro?“ 39 Paľis o Faraonos phenďa le Jozefoske: „Te tuke diňa o Del kada savoro te džanel, nane ňiko ajso goďaver, sar sal tu, savo džanel, so kampel te kerel. 40 Tu aveha spravcas upral miro palacis a savore mire manuša mušinena te šunel savoro, so pheneha. Ča me, o kraľis, avava bareder sar tu.“ 41 O Faraonos mek phenďa: „Dikh, ačhavav tut spravcaske upral calo Egipt.“ 42 Paľis o Faraonos iľa tele e kraľiko angrusi pal o vast a thoďa la le Jozefoske pro vast. Urďa pre leste o gada le jemne ľanostar a thoďa leske pre meň somnakuno lancos. 43 Diňa les te ľidžal andro dujto kraľiko verdan a vičinenas anglal leste: „Peren pro khoča!“ Avke sas ačhado upral calo Egipt. 44 Paľis phenďa o Faraonos le Jozefoske: „Me som o Faraonos, ale bijal tiro lav ňiko andre calo Egipt našťi ňič kerel – našťi čhalavel aňi le vasteha, aňi le pindreha.“ 45 O Faraonos čerinďa le Jozefoske o nav pro Cafenat-Paneach a diňa leske la Asenata romňake, savi sas e čhaj le Poti-Feraskri, savo sas rašaj andro foros Heliopolis. Avke o Jozef sas ačhado upral calo Egipt. 46 Le Jozefoske sas tranda (30) berš, sar chudňa te kerel prekal o Faraonos, egiptsko kraľis. O Jozef paľis odgeľa le Faraonostar a prephirďa calo Egipt. 47 Ola efta berša delas e phuv but uľipen. 48 Ola efta berša o Jozef skidelas savoro chaben, so sas andro Egipt a odthovelas oda andro fori. Andre dojekh foros odthovelas o chaben ole maľendar, so sas ode. 49 O Jozef skidňa ajci pherdo zrnos sar moroskri poši. Sas olestar ajci but, hoj oda preačhile imar te rachinel, bo pes oda aňi na delas. 50 Sar mek na sas e bokh, le Jozefoske uľile duj muršora, save les diňa e Asenata, e čhaj le rašaskri le Poti-Feraskri. 51 O Jozef diňa le ešebne čhaske nav Menaše, bo phenďa: „O Del mange diňa te bisterel pre savore mire pharipena the pre caľi miri dadeskri famelija.“ 52 Le dujtoneske diňa nav Efrajim, bo phenďa: „O Del diňa, hoj mange te uľon čhave andre phuv, andre savi man sas o pharipen.“ 53 Paľis preačhile ola efta berša, andre save sas andro Egipt savorestar pherdo, 54 a avľa efta berš bokh, avke sar oda phenďa o Jozef. E bokh avľa andre savore phuva, ale andre calo Egipt sas dos chaben. 55 Sar imar the o Egipťana bokhaľonas a o manuša vičinenas ko Faraonos vaš o chaben, phenďa lenge o Faraonos: „Džan ko Jozef a keren oda, so tumenge phenela!“ 56 Sar imar sas e bokh pal caľi phuv, o Jozef phundraďa savore skladi a bikenelas le Egipťanenge o zrnos, bo andro Egipt sas igen bari bokh. 57 Savore manuša pal caľi phuv džanas andro Egipt ko Jozef te cinel o zrnos, bo sas igen bari bokh pre caľi phuv.