Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

O Jakob čorel le Ezavoske o požehnaňje

1 Sar o Izak phuriľa a imar na birinelas te dikhel pro jakha, vičinďa ke peste peskre phuredere čhas le Ezav a phenďa: „Čhavo miro!“ „Kade som,“ odphenďa leske.
2 O Izak leske phenďa: „Dikh, me som imar phuro a na džanav, kana šaj merav. 3 Le tuke tire veci pro lovos, o tulcos27,3 Oda hin odi veca, andre savi pes thovel o šipi. le lukoha a dža pre maľa te chudel mange varesave dzive džviros. 4 Olestar mange ker te chal. Se džanes, so rado chav. An mange oda, hoj te chav, a požehňinava tut angloda, sar merava.“ 5 Ale e Rebeka šunelas, sar o Izak vakerelas peskre čhaha le Ezavoha. Soča o Ezav odgeľa pre maľa, hoj vareso te chudel a te anel, 6 phenďa e Rebeka le Jakoboske: „Šunďom sar tiro dad phenďa tire phraleske le Ezavoske: 7 ‚Dža mange te chudel varesave dzive džviros a pripravin mange olestar lačho chaben. Sar dochava, požehňinava tut anglo RAJ mek angloda, sar merava.‘ 8 Vašoda čhavo miro, šun man andre savoreste, so tuke phenava! 9 Dža ko stados a an mange odarik duje šukare kozicen. Tire dadeske kerava lendar lačho chaben, so rado chal. 10 Paľis oda ľidžaha le dadeske, hoj te chal a te požehňinel tut angloda, sar merela.“ 11 Ale o Jakob phenďa peskra dake la Rebekake: „Miro phral o Ezav hino zabarardo, ale me na som. 12 So te o dad pes mandar kamela te chudel? Paľis peske pal ma gondoľinela, hoj leha kamav te thovel avri. Kaleha pre ma anava o prekošiben a na o požehnaňje.“ 13 Ale e daj leske odphenďa: „Čhavo miro, oda prekošiben mi perel pre ma! Ča šun man, dža a an mange len.“ 14 Avke ov geľa, anďa len peskra dake a oj kerďa o lačho chaben, so rado chalas leskro dad. 15 Paľis e Rebeka iľa o gada le phuredere čhaskre le Ezavoskre, ola nekfeder, so sas khere ke late, a urďa len le ternedere čhaske le Jakoboske. 16 Le cipenca pal o kozici leske učharďa o vasta the e meň. 17 Avke thoďa peskre čhaske le Jakoboske andro vasta oda lačho chaben the oda maro, so pekľa. 18 Sar geľa ko dad, phenďa: „Dado miro!“ Ov odphenďa: „Kade som. Savo mire čhavendar sal tu?“ 19 O Jakob phenďa peskre dadeske: „Me som o Ezav, tiro ešebno čhavo. Kerďom avke, sar mange phenďal. Mangav tut, ušťi upre, beš a cha olestar, so tuke chudňom. Avke šaj man požehňines.“ 20 Ale o Izak phučľa le čhastar: „Sar avke sig vareso arakhľal, čhavo miro?“ Ov odphenďa: „O RAJ, tiro Del, mange diňa, hoj te arakhav.“ 21 O Izak phenďa le Jakoboske: „Av pašeder, čhavo miro, hoj man tutar te chudav. Sal tu čačes miro čhavo o Ezav, abo na?“ 22 O Jakob geľa pašeder paš peskro dad paš o Izak, savo pes lestar chudňa a phenďa: „O hangos hin le Jakoboskro, ale o vasta hine le Ezavoskre.“ 23 Na sprindžarďa les, bo leskre vasta sas zabararde sar o vasta leskre phraleskre le Ezavoskre. O Izak les požehňinďa 24 a phučľa lestar: „Sal tu čačes miro čhavo o Ezav?“ „Som,“ ov odphenďa. 25 Avke leske o Izak phenďa: „Čhavo miro, pode mange olestar, so chudňal, hoj te chav, a paľis tut požehňinava.“ Diňa leske o chaben a chalas. Anďa leske the mol a piľa. 26 O dad, o Izak leske paľis phenďa: „Av kade paš ma, čhavo miro, čumide man!“ 27 Ov geľa a čumidľa les. Sar šunďa e voňa leskre gadendar, požehňinďa les a phenďa: „Dikh, e voňa mire čhaskri hiňi sar e voňa la maľakri, savi požehňinďa o RAJ. 28 Mi del tut o Del la ňeboskra rosatar the la phuvakre barvaľipnastar the pherdo zrnos the mol! 29 Mi služinen tuke o narodi a mi banďon anglal tu o kmeňi! Vladňin upral tire phrala a mi banďon anglal tu o čhave tira dakre! Mi el prekošlo oda, ko tut prekošela, a mi el požehňimen oda, ko tut žehňinela!“ 30 Soča o Izak požehňinďa le Jakob a ov odgeľa peskre dadestar, avelas pal o lovos leskro phral o Ezav. 31 Ov tiš pripravinďa chaben, so rado chalas leskro dad, anďa leske a phenďa: „Dado miro, ušťi a cha olestar, so tuke chudňom, avke man šaj požehňines.“ 32 Leskro dad o Izak lestar phučľa: „Ko sal?“ Ov odphenďa: „Me som tiro ešebno čhavo o Ezav.“ 33 O Izak igen predaranďiľa a phučľa: „Akor ko sas oda, ko mange anďa o chaben ole džvirostar, so chudňa? Chaľom oda imar sigeder, sar tu avľal. Požehňinďom les a ela požehňimen pro furt.“ 34 Sar šunďa kada o Ezav, chudňa zorales te viskinel a rovibnaha le dades mangelas: „Dado miro, požehňin the man!“ 35 Ale o Izak phenďa: „Tiro phral manca thoďa avri a čorďa tuke o požehnaňje.“ 36 O Ezav odphenďa: „Se na chudňa ča avke kada nav Jakob. Imar dujtovar manca thoďa avri. Angloda mange iľa o pravos le ešebne čhaskro a akana mange čorďa the o požehnaňje.“ A mek phučľa: „Prekal ma tut nane imar ňisavo požehnaňje?“ 37 O Izak leske phenďa: „Dikh, čhavo miro, me les ačhaďom rajeske upral tu a kerďom savore leskre phralendar leskre sluhen. Diňom les zrnos the mol. Prekal tu imar našťi ňič kerav, čhavo miro!“ 38 O Ezav phenďa le dadeske: „Dado, hin tut ča jekh požehnaňje? Joj, dado, mangav tut, požehňin the man!“ A chudňa igen te rovel. 39 Leskro dad o Izak leske odphenďa: „Dživeha dur la plodna phuvatar the le ňeboskre brišindestar, so perel pre phuv. 40 Dživeha olestar, so murdareha la šabľaha, a aveha sluhas tire phraleske. Ale sar tut leske ačhaveha, čhiveha tele leskro jarmos pal tiri meň.“

O Jakob denašel andre aver phuv

41 Akor o Ezav našťi avri ačhelas le Jakob vaš o požehnaňje, so les diňa o dad. O Ezav peske phenďa: „Sar merela miro dad, akor murdarava mire phrales le Jakob.“
42 Sar pes e Rebeka došunďa, so phenďa o Ezav, diňa peske te vičinel le čhas le Jakob a phenďa leske: „Tiro phral tut kamel te murdarel. 43 Akana, čhavo miro, šun man! Denaš ke miro phral ko Laban andro Charan. 44 Ačh ke leste, medik na preačhela e choľi tire phraleskri. 45 Sar e choľi tire phraleskri preačhela a ov bisterela pre oda, so leske kerďal, bičhavava vaš tu, hoj te aves odarik pale khere. Soske tumen te našavav sodujen andre jekh džives?“ 46 E Rebeka paľis phenďa le Izakoske: „Džungľiľa mange o dživipen maškar o Chetitanki. Te peske the o Jakob lela romňa le Chetitankendar andral kadi phuv, elas mange feder te merel!“