Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

O Abraham džal te obetinel le Izak

1 Pal varesavo časos o Del skušinelas le Abraham a phenďa leske: „Abraham!“ „Kade som,“ odphenďa.
2 „Le tire jekhore čhas le Izak, saves igen kames, a dža andre phuv Morija,“ phenďa leske o Del. „Ode les obetin sar labarďi obeta pro verchos, pal savo tuke phenava.“ 3 O Abraham sig tosara thoďa o sedlos pro somaris a iľa peha duje sluhen the peskre čhas le Izak. Sar čhingerďa o kašta pro šťipki pre labarďi obeta, mukľa pes te džal pre oda than, savo leske phenďa o Del. 4 Pro trito džives o Abraham dural dikhľa oda than. 5 Phenďa peskre sluhenge: „Ačhen kade le somariha. Me džava ode le čhavoreha, lašaraha le Devles a avaha pale ke tumende.“ 6 O Abraham iľa o kašta pre labarďi obeta a thoďa len pre peskro čhavo pro Izak a ov ľidžalas e jag the e čhuri. Sar avke džanas on duj džene jekhetane, 7 o Izak phenďa peskre dadeske le Abrahamoske: „Dado!“ „So kames, čhavo miro?“ odphenďa o Abraham. O Izak lestar phučľa: „Dikh, e jag the o kašta hine kade, ale kaj hin o bakroro pre labarďi obeta?“ 8 O Abraham leske phenďa: „Čhavo miro, o Del peske arakhela bakrores pre labarďi obeta.“ Avke džanas sodujdžene dureder. 9 Sar imar avle pre oda than, pal savo leske o Del phenďa, o Abraham ačhaďa oltaris a rakinďa upre o kašta. Paľis phandľa peskre čhas le Izak a thoďa les pro oltaris, pro kašta. 10 Paľis o Abraham nacirdňa o vast a iľa e čhuri, hoj te murdarel le čhas. 11 Akor andral o ňebos pre leste vičinďa o aňjelos le RAJESKRO: „Abraham, Abraham!“ „Kade som,“ odphenďa o Abraham. 12 O aňjelos leske phenďa: „Zaačh! Ma thov pre leste o vast! Ma ker leske ňič! Akana džanav, hoj tut daras le Devlestar, bo mange na sajinďal te del aňi tire jekhore čhas.“ 13 Sar o Abraham pes obdikhľa, dikhľa andro kraki bakres zachudles le rohenca. O Abraham geľa, iľa le bakres a obetinďa les vaš peskro čhavo sar labarďi obeta. 14 O Abraham ole thaneske diňa nav „O RAJ pes starinela.“ Avke dži akana pes vakerel: „Pro verchos le RAJESKRO ela postarimen.“ 15 Le RAJESKRO aňjelos pale vičinďa andral o ňebos pro Abraham 16 a phenďa: „Vašoda, hoj oda kerďal a na sajinďal mange tire jekhore čhas, lav vera korkoro pre mande, phenel o RAJ, 17 čačes tut požehňinava a rozmnožinava tiro potomstvos sar o čercheňa pro ňebos the sar e poši pro moroskro brehos; on zviťazinena upral peskre ňeprijaťeľa 18 a prekal tiro čhavo ena požehňimen savore narodi pre phuv, bo šunďal miro lav.“ 19 Paľis o Abraham geľa pale ke peskre sluhi a savore jekhetane gele andre Beer-Šeba, kaj ov bešelas.

Le Nachoriskre čhave

20 Pal varesavo časos le Abrahamoske phende, hoj e Milka, le Nachoriskri romňi, imar hiňi daj. Uľile lake ochto čhave:
21 O ešebno sas o Uc, leskro phral o Buz the o Kemuel, savo sas dad le Aramoske, 22 paľis o Kesed, o Chazo, o Pildaš, o Jidlaf the o Betuel. 23 O Betuel sas dad la Rebekake. Kale ochto čhaven anďa pro svetos e Milka le Abrahamoskre phraleske, le Nachoriske. 24 Sas les the romňi-služobňička e Reuma. Lake uľiľa o Tebach, o Gacham, o Tachaš the o Maachah.