Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Te gondoľinas avke sar o Ježiš

1 Vaš oda, hoj tumaro dživipen andro Kristus tumen del zor a leskero kamiben tumen hazdel upre a san jekhetane le Duchoha, san lačhejileskere a hin tumenge pharo vaš aver sar cerpinel,
2 pheraren miro radišagos: mi el tumen jekh gondoľišagos the jekh kamiben, aven jekh duchos the jekh goďi. 3 Ma keren ňič prekal tumaro baripen, abo vaš oda, hoj tumen o manuša te lašaren, ale andre pokora dikhen jekh avren bareder pestar. 4 Ma dikhen sako ča pre peskero, ale sako the pre oda, so hin avrengero. 5 Mi el andre tumende ajso gondoľišagos,sar sas the andro Ježiš Kristus. 6 Ov, so sas ipen ajso sar o Del,peske na gondoľinelas hoj mušinel te ačhel andre le Devleskeri podoba, 7 ale korkoro savoro omukľa a priiľa e podoba le sluhaskeri a ačhiľa ajso sar o manuš a sikaďa pes sar manuš. 8 Poňižinďa pes a sas poslušno dži o meriben - dži o meriben pro kerestos. 9 Vaš oda les o Del hazdňa upral savoreste a diňa les nav so hin upral dojekh nav, 10 hoj andro nav Ježiš te banďol dojekh khoč andro ňebos,the pre phuv, the tel e phuv, 11 hoj dojekh čhib te viznavinel hoj o Ježiš Kristus hino Raj, pre slava le Devleskeri le Dadeskeri. 12 Vaš oda, mire lačhe phralale, avke sar furt man šunenas - oda na ča akor sar paš tumende somas, ale mek buter akana sar tumenca na som - andre sentňi dar the andro izdraňipen keren buči pre tumari zachrana. 13 Bo o Del hino oda so andre tumende kerel, hoj pes tumenge te kamel a the te keren oda so ov kamel. 14 Savoro keren bi o dudrišagos the bi e choľi andro vakeriben, 15 hoj te aven bi o binos, žuže čhave le Devleskere maškar kada bango the previsardo pokoleňie, hoj te švicinen maškar lende sar o čercheňa pro ňebos. 16 Chuden tumen zorales le dživipnaskere lavestar, hoj mange oda te el andro džives le Kristoskero pro lašariben hoj na denašavas hijaba a aňi e buči na keravas hijaba. 17 No the te uľomas obetimen sar le rateskeri obeta andre sentňi služba tumare pačabnaske, radisaľuvav jekhetane tumenca savorenca. 18 Avke the tumen radisaľon jekhetane manca.

Pal o Timoteus the pal o Epafrodit

19 Ale mukav man andro Ježiš Kristus pre oda, hoj ke tumende sig bičhavava le Timoteus a sar man dodžanava sar tumenge hin, radisaľuvava.
20 Bo nane man ňiko ajso sar ov, ko avke pal tumende gondoľinel a čačes pes pal tumende starinel. 21 Bo kola savore roden peskero a na le Ježišoskero Kristoskero. 22 Ale pal leste džanen sar pes sikaďa, hoj sar o čhavo le dadeha jekhetane manca služinelas andro evaňjelium. 23 Mukav man pre oda, hoj les bičhavava takoj, so ča man dodžanava so manca ela. 24 Ale pačav andro Raj, hoj the korkoro sig avava. 25 Dičholas pes mange avke, hoj kampel ke tumende te bičhavel le Epafroditus, mire phrales, so manca jekhetane kerel e buči a jekhetane pes manca the marel; saves tumen bičhaďan hoj mange te služinel andre oda so mange kampel. 26 Igen tumen kamelas te dikhel a na sas leske mište, vaš oda, hoj tumen šunďan hoj nasvaľiľa. 27 Bo ov čačes pro meriben nasvaľiľa, ale o Del sas ke leste lačhejileskero, ale na ča ke leste, ale the ke mande, hoj man te na el mek bareder pharipen. 28 Vaš oda les so neksigeder bičhaďom, hoj pale te radisaľon sar les dikhena a man hoj te el frimeder pharipen. 29 Avke les prilen savore radišagoha andro Raj a kajse manušen den pačiv. 30 Bo vaš e buči le Kristoskeri sas imar dži paš o meriben. A na daranďiľa te del the peskero dživipen, hoj te dokerel oda so tumen našči kerďan andre tumari služba mange.