Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

O manuša, so avle pale andro Jeruzalem

1 Kala hine o manuša, saven o kraľis Nebukadnecar zaiľa a odľigenďa andro Babilon, a save gele pale andro Jeruzalem the andre Judsko, sako andre peskro foros.
2 On avle peskre vodcenca, save sas o Zerubabel, o Ješua, o Nechemiah, o Serajah, o Reelajah, o Mordochaj, o Bilšan, o Mispar, o Bigvaj, o Rechum the o Baanah. A sas oda kajci džene andral o fameliji le Izraeloskre: 3 andral le Parošoskri famelija sas 2 172 potomki, 4 andral le Šefatjoskri 372, 5 andral le Arachoskri 775, 6 andral le Pachat-Moaboskri famelija – potomki pal o Ješua the Joab – 2 812, 7 andral le Elamoskri 1 254, 8 andral le Zatuoskri 945, 9 andral le Zakajoskri 760, 10 andral le Baniskri 642, 11 andral le Bebajoskri 623, 12 andral le Azgadoskri 1 222, 13 andral le Adonikamoskri 666, 14 andral le Bigvajoskri 2 065, 15 andral le Adinoskri 454, 16 andral le Ateroskri, saves vičinenas the Chizkija2,16 Andre varesave prekladi hin leskro nav Ezechiaš., 98, 17 andral le Becajoskri 323, 18 andral le Joroskri 112, 19 andral le Chašumoskri 223, 20 a andral le Gibaroskri sas 95 potomki. 21 Gele pale the ola manuša, savengre phure dada sas andral kala fori: andral o Betlehem 123, 22 andral e Netofa 56, 23 andral o Anatot 128, 24 andral o Azmavet 42, 25 andral o Kirjat-Jearim, andral e Kefira the andral o Beerot 743, 26 andral e Rama the Geba 621, 27 andral o Michmas 122, 28 andral o Betel the Aj 223, 29 andral o Nebo 52, 30 andral o Magbiš 156, 31 andral o Elam 1 254, 32 andral o Charim 320, 33 andral o Lod, Chadid the Ono 725, 34 andral o Jericho 345, 35 the andral o Senaah 3 630 manuša. 36 Kala savore hine potomki le rašajengre famelijendar, save avle pale: andral le Jedajoskri 973 potomki le Ješuaskre, 37 andral le Imeroskri 1 052, 38 andral le Pašchuroskri 1 247 39 a andral le Charimoskri 1 017. 40 Kala savore hine potomki le Levitengre famelijendar, save avle pale: 74 andral e famelija le Ješuaskri the Kadmieloskri, save sas potomki le Hodavijoskre. 41 O lavutara le chramoskre: 128 potomki le Asafoskre. 42 O stražňika paš o chramoskre brani: 139 potomki le Šalumoskre, le Ateroskre, le Talmonoskre, le Akuboskre, le Chatitoskre the le Šobajoskre. 43 O služobňika le chramoskre sas o potomki le Cichasoskre, le Chasufaoskre, le Tabaotoskre, 44 le Keroskre, le Sijoskre, le Padonoskre, 45 le Lebanoskre, le Chagaboskre, le Akuboskre, 46 le Chagaboskre, le Šamlajoskre, le Chananoskre, 47 le Gideloskre, le Gacharoskre, le Reajoskre, 48 le Recinoskre, le Nekodaoskre, le Gazamoskre, 49 le Uzoskre, le Paseachoskre, le Besajoskre, 50 le Asnoskre, le Meunimoskre, le Nefusimoskre, 51 le Bakbukoskre, le Chakufoskre, le Charchuroskre, 52 le Baclutoskre, le Mechidaoskre, le Charšaoskre, 53 le Barkososkre, le Siseroskre, le Temachoskre, 54 le Neciachoskre the le Chatifoskre. 55 O potomki le Šalamunoskre služobňikengre, save avle pale, sas le Sotajoskre, le Soferetoskre, le Perudasoskre, 56 le Jaaloskre, le Darkonoskre, le Gideloskre, 57 le Šefatjoskre, le Chatiloskre, le Pocheret-Hacebajimoskre the le Amioskre. 58 Savore chramoskre služobňika the le Šalamunoskre služobňikengre potomki sas 392. 59 The 652 manuša avle pale andral o babiloňika fori Tel-Melach, Tel-Charša, Kerub, Adan the Imer, ale ča našťi presikade, hoj hine Izraeliti. 60 Sas andral o fameliji le Delajoskre, le Tobijoskre the le Nekodaskre. 61 Kala trin fameliji našťi presikade, hoj sas rašaja: le Chobajoskri, le Hakocoskri the le Barzilajoskri. O Barzilaj sas murš, savo peske iľa romňa le Barzilajoskra čha andral o Gilead a iľa peske lakro nav. 62 On rodenas peskra famelijakro zvitkos, kaj sas zapisimen ale les na arakhle, a vašoda len premukle andral e rašajiko služba. 63 Le kraľiskro guverneris lenge prikazinďa, hoj našťi chan le chabenestar, so hino obetimen le Devleske, medik ode na ela rašaj, savo šaj phučel le RAJESTAR prekal o losi Urim the Tumim. 64 Savore, ko gele pale andre Judsko, sas jekhetane 42 360 manuša. 65 A mek avle lenca 7 337 sluhi the služki a 200 spevaka the spevački. 66 Len sas 736 graja, 245 mulici, 67 435 ťavi the 6 720 somara. 68 Sar ola manuša doavle ko Chramos le RAJESKRO andro Jeruzalem, varesave famelijengre vodci denas o dari pro Chramos korkore pestar, hoj les pale te ačhaven pre oda than, kaj ačhelas. 69 Dojekh lendar anenas andro pokladňi ajci, keci šaj denas pre buči pro Chramos: 500 kili somnakaj, 2 800 kili rup the 100 rašajika ruchi. 70 O rašaja, o Leviti the varesave le Izraelitendar ačhile te bešel andro Jeruzalem; o lavutara, o chramoskre stražňika the o služobňika andre peskre fori; a okla Izraeliti gele te bešel andre ola fori, kaj bešenas lengre phure dada.