Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

1 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Dikh, ačhaďom tut sar Devles, hoj te vakeres le Faraonoske a tiro phral o Aron ela sar tiro prorokos. 2 Tu leske pheneha savoro, so tuke prikazinava a tiro phral o Aron vakerela le Faraonoha, hoj le Izraeliten te premukel andral peskri phuv. 3 Ale me zoraľarava o jilo le Faraonoskro a andro Egipt kerava igen but mire znameňja the zazraki. 4 O Faraonos tumen na šunela, vašoda sikavava pro Egipt miri zor. Avke les marava le bare ranenca a le Izraeliten lava avri andral o Egipt pal peskre kmeňi. 5 Sar nacirdava miro vast pro Egipt a lava odarik avri le Izraeliten, akor o Egipťana sprindžarena, hoj me som o RAJ.“ 6 Avke o Mojžiš the o Aron kerde savoro avke, sar lenge prikazinďa o RAJ. 7 Le Mojžišoske sas ochtovardeš (80) berš a le Aronoske ochtovardeš the trin (83) berš, sar vakerenas le Faraonoha.

Le Aronoskri paca pes čerinel pro sap

8 O RAJ phenďa le Mojžišoske the le Aronoske:
9 „Sar o Faraonos tumenge phenela, hoj te keren varesavo zazrakos, phen le Aronoske: ‚Le e paca a čhiv la pre phuv anglo Faraonos a čerinela pes pro sap.‘ “ 10 Avke o Mojžiš the o Aron gele anglo Faraonos a kerde avke, sar lenge prikazinďa o RAJ. O Aron čhiďa e paca anglo Faraonos the angle leskre uradňika a e paca pes čerinďa pro sap. 11 Akor o Faraonos vičinďa ke peste peskre goďavere muršen the le čaroďejňiken a on tiš kerde odi veca peskre čarenca. 12 Dojekh lendar čhiďa peskri paca pre phuv a čerinde pes pro sapa, ale le Aronoskri paca chaľa lengre paci. 13 Ale le Faraonoskro jilo zoraľiľa sar bar a na šunďa len, avke sar phenďa o RAJ.

Ešebno rana: O paňi čerimen pro rat

14 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Le Faraonoskro jilo hino zoralo sar bar a na kamel te premukel le manušen.
15 Tajsa tosara dža ko Faraonos, sar džala tele paš o paňi Nil. Le tuha e paca, so pes čerinďa pro sap, a ode les užar paš o brehos. 16 Pheneha leske: ‚O RAJ, o Del le Hebrejengro, man bičhaďa ke tute, hoj tuke te phenav: „Premuk mire manušen, hoj man te lašaren pre pušťa.“ Ale tu les dži akana na šunďal. 17 Vašoda o RAJ tuke phenel: „Pal ada džaneha, hoj me som o RAJ.“ Dikh, akana la pacaha, so hiňi mande andro vast, demavava pal o Nil a o paňi pes čerinela pro rat. 18 O ribi, save hine andro paňi murdaľona a o Nil khandisaľola avke, hoj o Egipťana našťi pijena le paňestar.‘ “ 19 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Phen le Aronoske, hoj te nacirdel o vast upral o paňa, upral o kanali the upral o nadrži andre calo Egipt a dojekh paňi pes ode čerinela pro rat. O rat ela všadzik pal calo Egipt, mek až andro kaštune the barune nadobi.“ 20 O Mojžiš le Aronoha kerde savoro avke, sar lenge o RAJ prikazinďa. O Aron hazdňa e paca, savi leste sas andro vast, a anglo Faraonos the leskre uradňika demaďa pal o Nil a savoro paňi andre pes čerinďa pro rat. 21 O ribi andro Nil murdaľile a o paňi chudňa te khandel avke, hoj o manuša andro Egipt našťi pile o paňi. Avke sas o rat pal calo Egipt. 22 Ale o egiptska čaroďejňika oda tiš kerde peskre čarenca a le Faraonoskro jilo sas sar bar a na šunďa le Mojžiš the le Aron, avke sar phenďa o RAJ. 23 O Faraonos pes visarďa a geľa andre peskro palacis. Aňi kalestar peske na kerďa ňič. 24 Savore Egipťana kopaľinenas o chaňiga pašal o Nil, hoj len te el paňi te pijel, bo andral o Nil našťi pijenas. 25 Efta džives pregeľa paloda, sar o RAJ čerinďa o paňi andro Nil pro rat.

Dujto rana: o žabi

26 A paľis o RAJ phenďa le Mojžišoske: „Dža ko Faraonos a phen leske so phenel o RAJ: ‚Premuk mire manušen, hoj man te lašaren.
27 Ale te len na kameha te premukel, bičhavava všadzik pre caľi tiri phuv le žaben. 28 Andro paňi Nil ela pherdo žabi a avena odarik avri a džana andre tiro palacis, andre tiri spalňa, andre tiro hadžos, andro khera tire uradňikengre the tire manušengre, andre tire bova a the andre tire čare, kaj ušanes o chumer pro maro. 29 O žabi chučkerena pre tu, pre tire manuša the pre tire uradňika.‘ “