Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

O zakoni pal o majetkos

1 Te ole dženes prichudena, sar čorel, a zraňinena avke, hoj merela, oda dženo na ela vinnovato vaš leskro meriben,
2 ale te pes kada ačhela sar imar vidňisaľola, ela vaš oda vinnovato. Oda, ko čorďa, mušinel vaš oda te počinel. Te les na ela sar te počinel, mušinela te el bikemen vaš ajci love, keci monas o čorde veci. 3 Te pes ke leste arakhela o čordo džviros, či bikos, somaris vaj bakro, mušinela vaše te visarel pale duvar ajci. 4 Te vareko pašinela peskre dobitki a mukela len te džal te chal avri e cudzo maľa abo e viňica, akor oda dženo mušinela te visarel pale peskre nekfeder uľipnastar pal e maľa the viňica. 5 Te vareko labarela peskri maľa a odi jag predžala prekal o kraki a chudela te labol avreskri maľa, a zlabola leske o zrnos či pro kopi vaj pre maľa, oda dženo, ko kerďa odi jag, mušinela te visarel pale vaš savoro, so zlabiľa. 6 Te vareko dela aver dženeske te garuvel o rup abo aver veci a te vareko aver leske andral o kher len čorela, a te chudena ole dženes, savo čorelas ola veci, mušinela leske te visarel pale duvar ajci. 7 Ale te les na prichudena, ela privičimen oda dženo, kaske sas dine ola veci, anglo Del a mušinela te phenel čačipen, hoj ov na iľa aver dženeskre veci. 8 Te hin varesavo vesekedišagos pal o barvaľipen, či džal pal o bikos, somaris, bakro, gada, abo vareso aver, pal soste sodujdžene phenena: „Oda hin miro,“ akor sodujdžene mi džan anglo Del. Oda dženo, pre kaste sikavela o Del, hoj hino vinnovato, mušinela te del aver dženeske duvar ajci. 9 Te vareko dela avre manušeske te stražinel le somaris, le bikos, le bakres, abo avre džviros, a te oda džviros murdaľola, abo ela zraňimen, abo les čorena, a na ela švedkos, 10 oda manuš mušinel te lel vera anglo Del, hoj le džviros na čorďa. Akor oda, kaskro sas o džviros, mušinel oda te prilel a oka manuš leske na mušinela te del pale. 11 Ale te leske čačes čorďa, mušinela leske vaš oda te visarel pale. 12 Te les čačes o dzivo džviros rozčhingerďa, ov len mušinel te sikavel ole dženeske, kaskre sas, hoj leske te pačal. Akor na mušinela leske te visarel pale. 13 Te vareko peske lela kečeň le džviros avre manušestar a o džviros ela zraňimen abo murdaľola a leskro chulaj na ela paš oda, mušinela leske te počinel ajci, keci molas. 14 Ale te pes oda ačhela akor, sar o chulaj ela paš oda, na mušinela vaš oda te počinel. Te o džviros sas dino kečeň vaš o love, na mušinela buter te počinel le chulajiske.

Aver zakoni

15 Te varesavo murš pašľola la pačivaľa čhaha, savi mek na sas mangaďi, mušinela la te lel romňake, a te počinel lakre dadeske vaš late.
16 Ale te la ňisar na kamela lakro dad leske te del romňake, oda murš the avke počinela ajci, keci pes počinel vaš e pačivaľi čhaj. 17 La čaroďejňička na mukeha te dživel. 18 Te vareko pašľola le džviroha, mušinel te merel. 19 Te vareko obetinela avre devlenge a na ča le RAJESKE, mušinel te merel. 20 Pro cudzincos na džaha zorales aňi na trapinena les, bo the tumen sanas cudzinci andro Egipt. 21 La vdova aňi le široten ma trapinen, 22 ale te oda kereha, me čačes šunava avri lengro roviben, te on vičinena pre ma. 23 Akor miri choľi labola pre tumende avke, hoj murdarava tumen la šabľaha, hoj tumare romňa ačhena vdovi a tumare čhave ena široti. 24 Te deha kečeň varekas čores mire manušendar maškar tumende, ma ľiker tut ke leste sar užerňikos: Ma le lestar buter, ale ča ajci, keci les diňal kečeň. 25 A te leha varekastar o plašťos sar e zaloha, de leske les pale, medik na zadžala o kham. 26 Se les nane ňič aver, ča oda jekh plašťos, saveha pes učharel. Sar šaj džal te sovel? Te ov vičinela ke mande, šunava les avri, bo som lačhejileskro. 27 Ma vaker namištes pro Del a ma koš tire vodcas. 28 De mange o dari tire zrnostar, moľatar the olivove olejostar. De mange tire ešebne čhas. 29 De mange tire ešebne bikos the bakres. Efta džives ela paš peskri daj a pro ochtoto džives mange les deha. 30 Aven mire sveta manuša. Ma chan mas olestar, so o dziva džviri rozčhingerde pre maľa, ale čhiven les le rikonenge.