Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Sar uľiľa o Mojžiš

1 Andre oda časos varesavo murš andral o kmeňos Levi, peske iľa romňa andral peskro kmeňos.
2 Odi džuvľi ačhiľa khabňi a uľiľa lake muršoro. Sar oj dikhľa, hoj hino šukar, garuvelas les trin čhon. 3 Ale sar les buter našťi garuvelas, iľa o trsťinakro košaris, makhľa les avri la smolaha, hoj te na džal andre o paňi. Thoďa le muršores andre a paľis thoďa o košaris andre trsťina paš o paňi Nil. 4 Leskri pheň ačhelas dureder, hoj te dikhel, so pes leha ačhela. 5 Ipen akor le Faraonoskri čhaj ode avľa te lanďol a lakre služki peske phirenas pašal o brehos. Sar oj dikhľa o košaris, bičhaďa jekha peskra služka, hoj les te anel. 6 Sar otkerďa o košaris, dikhľa ode le muršores, savo rovelas. Sas lake pharo vaš leske a phenďa: „Kada muršoro hino le hebrejike čhavendar.“ 7 Akor le čhavoreskri pheň phučľa le Faraonoskra čhatar: „Kames, hoj te džav a te anav varesava hebrejika džuvľa, savi dela te pijel le čhavores o koľin vaš tu?“ 8 „He, dža!“ odphenďa lake le faraonoskri čhaj. Avke oj geľa a vičinďa le čhavoreskra da. 9 Sar avľa, le Faraonoskri čhaj lake phenďa: „Le kale čhavores a de les te pijel, me tuke vaš oda počinava.“ Oj les iľa a delas les te pijel. 10 Sar o čhavoro sas bareder, anďa les ke čhaj le Faraonoskri. Oj peske les iľa čhaske a diňa leske nav Mojžiš, bo phenďa peske: „Iľom les avri andral o paňi.“

O Mojžiš denašel andro Midijan

11 Sar o Mojžiš imar bariľa avri, geľa andre jekh džives paš peskre nipi, a dikhelas len, sar keren phares buči. Androda dikhľa, sar o Egipťanos marel jekhe muršes andral leskro narodos.
12 O Mojžiš pes rozdikhľa pašal peste, či les vareko na dikhel a sar na dikhľa ňikas, murdarďa le Egipťanos a začhiďa les la pošaha. 13 Pre aver džives o Mojžiš pale geľa paš lende a dikhľa, sar pes duj Hebreja maren maškar peste, a phučľa olestar, savo kerelas namištes: „Soske mares tire phrales?“ 14 Oda murš leske odphenďa: „Ko tut ačhaďa upral amende vodcaske the sudcaske? So, kames the man te murdarel, avke sar murdarďal kole Egipťanos?“ Akor o Mojžiš igen predaranďiľa a phenďa peske: „Imar džanen paloda, so kerďom.“ 15 Sar pes pal oda o Faraonos došunďa, kamľa te del le Mojžiš te murdarel. Ale o Mojžiš denašľa a ačhiľa te bešel andre phuv le Midijanengri. Ode jekhvar bešelas paš e chaňig. 16 Le Jetro, le rašas andro Midijan, sas efta čhaja. On avle paš e chaňig te cirdel o paňi andro žľabi prekal le dadeskro stados. 17 Androda avle ode o pasťjera a tradle len avri odarik. Ale o Mojžiš ušťiľa, pomožinďa lenge a diňa lengre stados te pijel paňi. 18 Sar avle le Jetroskre2,18 E hebrejiko čhib: le Reueloskre čhaja pale khere, phučľa lendar: „Soske adadžives avľan avke sig?“ 19 On leske odphende: „Varesavo Egipťanos amen zachraňinďa le pasťjerendar a the cirdňa o paňi prekal amende the prekal o stados.“ 20 „Kaj hino?“ phučľa lendar. „Soske les ode mukľan? Vičinen les, mi avel te chal!“ 21 Avke o Mojžiš priačhiľa pre oda, hoj ačhela ko Jetro. Ov leske diňa romňake peskra čha la Cipora. 22 Paľis lake uľiľa muršoro, a o Mojžiš phenďa: „Dava leske nav Geršom, bo som cudzincos andre kadi phuv.“ 23 Pal o but berša o egiptsko kraľis muľa, ale o Izraeliti dureder cerpinenas andro otroctvos a vičinenas: „Mangas tut, pomožin amenge, Devla.“ Lengro mangipen geľa dži paš o Del. 24 O Del šunďa lengro roviben a leperďa peske pre zmluva, so phandľa le Abrahamoha, Izakoha the le Jakoboha, 25 bo dikhelas, so pes kerel le Izraelitenca a sas leske vaš lenge pharo.