Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Te kamel le RAJES

1 „O RAJ, tumaro Del, mange prikazinďa, hoj tumen te sikavav kala prikazaňja the zakoni, hoj len te doľikeren andre odi phuv, savi džan te zalel pal o Jordan.
2 Te kamen but te dživel andre odi phuv, tumen, tumare čhave the tumare vnuki mušinen calo dživipen te del pačiv le RAJES a te doľikerel leskre prikazaňja the zakoni. 3 Akor šun, Izraelona, a ker savoro pre oda, hoj len te doľikeres. Paľis tuke avela savoro avri andre phuv, kaj čuľal o thud the o medos, a ačhela tutar baro narodos, sar tut diňa lav o RAJ, o Del tumare dadengro. 4 Šun, Izraelona! O RAJ hin amaro Del, o RAJ hino jekh. 5 Kameha le Rajes, tire Devles, andral calo tiro jilo, andral caľi tiri duša the andral caľi tiri zor. 6 Kala lava, so tuke adadžives dav, ľikereha andre tiro jilo 7 a sikaveha len tire čhaven; vakereha pal lende, sar bešeha andre tiro kher, sar džaha pro drom, sar džaha te pašľol the sar ušťeha. 8 Priphand tuke len pro vast sar znameňje a pro čekat sar leperiben. 9 Pisin len pro zarubňi tire khereskre the pre tire brani. 10 Sar tut o RAJ, tiro Del, ľidžala andre phuv, pal savi la veraha diňa lav tire dadenge – le Abrahamoske, le Izakoske the le Jakoboske –, hoj tuke dela kadi phuv le lačhe the bare forenca, save tu na ačhaďal; 11 o khera pherdžarde savore lačhipenenca, save andre na thoďal; o chaňiga, save na kopaľinďal avri; o viňici the o olivova sadi, save na sadzinďal. Sar olestar chaha a čaľoha, 12 dikh mištes pre oda, hoj te na bisteres pro RAJ, savo tut iľa avri andral o Egipt, andral o otroctvos. 13 Dara tut le RAJESTAR, tire Devlestar, leske služin a le vera ča andre leskro nav. 14 Ma lašar avre devlen, le devlen andral aver narodi, save hine pašal tu. 15 Bo o RAJ, tiro Del, savo hino maškar tumende, hino žjarlivo Del, a te kada kereha, choľisaľola a khosela tut tele pal e phuv. 16 Ma pokušinen le RAJES, tumare Devles, avke sar oda kerďan andre Massa! 17 Dikhen mištes pre oda, hoj te doľikeren o prikazaňja the o zakoni, so tumenge diňa o RAJ, tumaro Del. 18 Ker oda, so hin lačho the čačo anglo RAJ, hoj tuke te avel savoro avri, sar džaha te zalel odi lačhi phuv, pal savi o RAJ diňa lav la veraha tumare daden, 19 a hoj te trades avri tumare ňeprijaťeľen, avke sar o RAJ phenďa. 20 Te varekana tutar phučela tiro čhavo: ‚Soske tumenge o RAJ, amaro Del, diňa te doľikerel ola prikazaňja the zakoni?‘ 21 phen leske: ‚Samas otroka le Faraonoskre andro Egipt, ale o RAJ amen odarik ľigenďa avri peskre zorale vasteha. 22 O RAJ angle amare jakha kerďa bare the strašna znameňja the zazraki pre calo Egipt, pro Faraonos the pre calo leskro kher. 23 Iľa amen odarik avri, hoj amen te anel a te del amenge e phuv, pal savi diňa lav la veraha. 24 O RAJ, amaro Del, amenge prikazinďa, hoj te doľikeras savore zakoni a te das les pačiv, hoj amenge te el furt mištes a hoj amen te ľikerel paš o dživipen avke sar adadžives. 25 Te doľikeraha kala savore zakoni anglo RAJ, amaro Del, avke sar amenge prikazinďa, ela oda amaro spravodľišagos.‘ “