Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Le Danieloskro mangipen

1 O Darius, le Ahasveroskro čhavo andral o medsko narodos, ačhiľa kraľiske upral o chaldejiko kraľišagos.
2 Sar ov kraľinelas ešebno berš, me, o Daniel, achaľiľom andral o Pisišagos, andral oda lav, so diňa o RAJ le prorokos Jeremijaš, hoj o Jeruzalem ačhela zňičimen pro eftavardeš (70) berš. 3 Avke man visarďom ko Raj, miro Del, hoj les te rodav andre modľitba, igen les mangavas a poscinavas man. Somas urdo andro gada le gonestar a bešavas andro prachos andral o bov. 4 Modľinavas man ko RAJ, ke miro Del, a phenavas avri mire bini: „Ó, Rajeja, baro a zoralo Devla, so doľikeres pačivales e kamibnaskri zmluva olenca, ko tut kamen a doľikeren tire prikazaňja: 5 Amen, o Izrael, kerďam o bini a kerahas o nalačhipen. Samas nalačhe a vzburinahas pes; visarďam pes het tire zakonendar the prikazendar. 6 Na šunahas tire služobňiken le proroken, save vakerenas andre tiro nav amare kraľenge, amare vladarenge, amare dadenge the savore manušenge andre amari phuv. 7 Tiro, Rajeja, hin o spravodľišagos, ale amen sam andre ladž dži adadžives – o manuša andral e Judsko, savore, so bešen andro Jeruzalem the calo Izrael, ola, ko hine pašes, the ola, ko hine dur, andre savore phuva, kaj amen tradňal avri vaš oda, hoj na samas tuke pačivale. 8 Rajeja, e ladž amenge, amare kraľenge, amare vladarenge the amare dadenge, bo kerahas o bini pre tute. 9 Tu, Raja, amaro Devla, sal lačhejileskro a odmukes, kajte amen pes tuke ačhavahas 10 a na šunahas tiro hangos, RAJEJA, amaro Devla, hoj te phiras pal o zakoni, so amenge diňal prekal tire služobňika-proroka. 11 Calo Izrael na doľikerďa tiro zakonos a visarďa pes het, hoj te na šunel tiro hangos. Vašoda o prekošibena, so hine pisimen andro zakonos le Mojžišoskro, le Devleskre služobňikoskro, sas avričhide pre amende, bo kerehas o bini pre leste. 12 Doľikerďa peskre lava, so phenelas pre amende the pre amare vladara, hoj anela pre amende kajso baro nalačhipen. Se oda, so pes ačhiľa andro Jeruzalem, pes na ačhiľa ňikhaj tel calo ňebos. 13 Avke sar hin pisimen andro zakonos le Mojžišoskro, avke pre amende avľa kada savoro nalačhipen, bo amen na kamahas te el pre dzeka le RAJESKE, amare Devleske, hoj pes te visaras amare binendar a te das pozoris pre tiro čačipen. 14 Vašoda sas o RAJ pripravimen a domukľa pre amende kada nalačhipen. Bo o RAJ, amaro Del, hino čačipnaskro andre savoreste, so kerel, ale amen na šunahas leskro hangos. 15 Akana, Rajeja, Devla amaro, so tire zorale vasteha iľal avri tire manušen andral o Egipt a kerďal tuke baro nav maškar o manuša dži adadžives, avke sar oda hin adadžives – amen kerďam bini, amen kerďam namištes. 16 Rajeja, vaš savore tire čačipnaskre skutki visar het tiri bari choľi tire forostar le Jeruzalemostar, tire svete verchostar. Vaš amare bini a vaš o bini amare dadengre ačhiľa o Jeruzalem the tire nipi pre ladž sakoneske, ko bešen pašal amende. 17 Ale akana, Devla amaro, šun avri e modľitba the o mangipen tire služobňikoskro. Ker oda prekal tute korkoreste, Rajeja, mi švicinel tiro muj pre tiro zňičimen Chramos. 18 Devla miro, prithov tiro kan a šun. Otker tire jakha a dikh pre amaro zňičimen foros, so ľidžal tiro nav. Amaro mangipen ke tu na anas vaš oda, hoj amen sam čačipnaskre, ale vaš oda, hoj tu sal igen lačhejileskro. 19 Rajeja, šun! Rajeja, odmuk! Rajeja, šun avri a ker! Ma odthov oda! Ker oda vaš tuke korkoreske, Devla miro! Bo tiro foros a tire manuša ľidžan tiro nav.“

Pal o eftavardeš kurke

20 Me vakeravas, modľinavas man a viznavinavas mire bini the o bini mire manušengre, le Izraeloskre, a anavas miro mangipen anglo RAJ, miro Del, vaš o sveto verchos mire Devleskro.
21 Sar man mek modľinavas, o Gabriel, oda murš, saves angloda dikhľom andro viďeňje, priľecinďa sig ke mande akor, sar pes obetinel o račakre obeti. 22 Avľa paš ma a phenďa mange kada: „Daniel, akana avľom, hoj tut te dav goďi te achaľol. 23 Sar tut chudňal te modľinel, o lav sas dino a me avľom, hoj tuke les te phenav avri, bo sal vzacno le Devleske. Vašoda prindžar oda lav a achaľuv oda viďeňje. 24 Eftavardeš kurke hin dine tire manušenge the tire svete foroske, hoj pes te preačhel la vzburaha the le binenca, hoj pes te počinel vaš e vina, te anel pes o večno spravodľišagos, te zapečaťinel pes o prorocko viďeňje a te pomazinel pes o Neksveteder than. 25 Vašoda džan a achaľuv: Akorestar, sar šunďiľa o lav pal oda, hoj pes pale te ačhavel o Jeruzalem, a dži akor, medik avela o Pomazimen vladcas, predžana efta kurke the šovardeš the duj (62) kurke. O uľici andro Jeruzalem the e ochrana pašal o foros ena pale upreačhade. Ale oda ena o phare časi. 26 Pal o šovardeš the duj kurke ela murdardo o Pomazimen bi e vina. O foros the o Neksveteder than zňičinena o manuša ole vladcaskre, savo avela. O koňec avela sar e potopa, o mariben the o ňičeňje, so diňa avri o Del, ľikerela dži o agor. 27 Oda vladcas ispidela pro but džene, hoj leha te keren zmluva pre jekh kurko. Maškar o kurko kerela, hoj pes imar te na anen o obeti the o dari. Andro Chramos ela thoďi e džungaľi modla, so les meľarela andre, a ačhela ode, medik pre oda, ko la ode thoďa, na ela čhido avri o sudos, so sas dino prekal leste.“