Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

O vast pisinel pre fala

1 O kraľis o Belšacar kerďa bari hoscina peskre ezera (1 000) anglune muršenge a pijelas lenca e mol.
2 Sar o Belšacar pijelas e mol, prikazinďa, hoj te anen o somnakune the o rupune nadobi, save leskro dad o Nebukadnecar anďa andral o Chramos le Jeruzalemoskro, bo o kraľis kamľa andral lende te pijel peskre anglune muršenca, peskre romňijenca the peskre avre romňijenca-služobňičkenca. 3 Avke ande o somnakune nadobi, save ile andral o Chramos, andral o kher le Devleskro andro Jeruzalem, a pijelas lendar o kraľis peskre anglune muršenca, le romňijenca the le romňijenca-služkenca. 4 Pijenas o moľa a lašarenas le somnakune, rupune, brondzune, trastune, kaštune the barune devlen. 5 Jekhvareste pes sikade andro kraľiskro palacis o angušta le manušeskre vasteskre a pisinenas paš o svietňikos pre fala andro palacis. O kraľis dikhelas pro vast, sar pisinelas. 6 Akor o kraľis igen predaranďiľa a daratar parňiľa avri. Slabisaľile leske o pindre a izdranas tel leste o khoča. 7 O kraľis zorales vičinďa, hoj te anen le zaklinačen, le astrologen the le vražňiken. Paľis phenďa le babiloňike mudrcenge: „Oda, ko pregenela kada pisišagos a džanela mange te phenel, pal soste oda hin, ela urdo andro fijalova barikane gada, pre meň leske ela thodo o somnakuno lancocis a vladňinela sar trito nekbareder andro kraľišagos.“ 8 Androda avle savore le kraľiskre mudrci, ale na džanenas te pregenel o pisišagos aňi te phenel le kraľiske, pal soste džal. 9 Akor o kraľis o Belšacar mek buter predaranďiľa, daratar parňiľa avri a leskre anglune murša na džanenas so te kerel. 10 Ale sar e kraľovna šunďa, so vakerenas o kraľis the leskre anglune murša, avľa andre hoscinakri hala a phenďa: „Kraľina, dživ pro furt! Ma predara! Na mušines daratar te parňol avri. 11 Andre tiro kraľišagos hin murš, andre savo hin o duchos le svete devlengro. Sar sas tiro dad kraľis, kada murš sikaďa, hoj les hin lačhi goďi, hoj achaľol a hino goďaver, ajso sar o devla. O kraľis Nebukadnecar, tiro dad, les ačhaďa upral savore čaroďejňika, zaklinača, astrologa the vražňika. 12 Kale muršes le Daniel, saveske o kraľis diňa nav Beltšacar, hin bari goďi a hin les but prindžaripen the achaľuvipen. Ov džanel te phenel avri o sune the o garuďipena a džanel te otkerel o phare lava. Vičin ole Daniel a ov tuke phenela, so ode hin pisimen.“ 13 Paľis ande le Daniel anglo kraľis a ov phenďa le Danieloske: „Sal tu oda Daniel, saves o kraľis, miro dad, zaiľa le manušenca andral e Judsko a anďa kade? 14 Šunďom pal tute, hoj hin andre tute o duchos le svete devlengro, hoj tut hin lačhi goďi, hoj achaľos a sal igen goďaver. 15 Ande angle mande le mudrcen the le zaklinačen, hoj te pregenen kada pisišagos a te phenen mange, pal soste ode hin pisimen, ale na džanenas mange te phenel. 16 Ale pal tute šunďom, hoj džanes te phenel avri o sune a džanes te otkerel o phare lava. Te mange pregeneha kada pisišagos a te pheneha avri, so ode hin pisimen, dava tut te urel andro fijalova barikane gada a andre meň hordineha o somnakuno lancocis a vladňineha sar trito nekbareder andro kraľišagos.“ 17 Pre oda o Daniel phenďa le kraľiske: „Muk tuke tire dari a tire odmeni de avreske. Ale oda pisišagos le kraľiske pregenava a phenava leske avri, so ode phenel. 18 Kraľina, o Nekbareder Del diňa tire dadeske le Nebukadnecaroske o kraľišagos, e zor, e slava the e pačiv. 19 O Del les diňa ajsi bari zor, hoj pes lestar daranas o manuša andral savore narodi the čhiba a izdranas lestar, bo kas kamelas, murdarelas; kas kamelas, mukelas te dživel; kas kamelas, hazdelas upre; a kas kamelas, pokorinelas. 20 Sar peske gondoľinelas pal peste but a leskro jilo ačhiľa barikano, akor sas telečhido pal o kraľiko tronos a leskri slava pes lestar iľa het. 21 Tradle les avri le manušendar a sas les ajsi goďi sar le džviren. Dživelas le dzive somarenca, denas les te chal čar sar le dobitkos a čuľalas pre leste e ňeboskri rosa dži akor, medik na pridžanľa, hoj o Nekbareder Del hin o raj upral o kraľišagi le manušengre a hoj len del, kaske kamel. 22 Ale tu, Belšacarona, leskro čhavo, na kamľal tut te pokorinel, kajte džanehas pal savoreste. 23 Kerehas tutar bareder sar o RAJ andro ňebos, diňal tuke te anel o nadobi andral leskro Chramos a pijehas andral lende e mol tire anglune muršenca, tire romňijenca the le romňijenca-služkenca. Lašarehas le rupune, somnakune, brondzune, trastune, kaštune the barune devlen, save na dikhen, na šunen, aňi na džanen ňič. Ale le Devles, savo ľikerel tiro dživipen the savore tire droma andre peskre vasta, na diňal pačiv. 24 Vašoda ov bičhaďa o vast, so pisinďa kala lava. 25 O pisišagos phenel kada: Mene Mene Tekel u Farsin. 26 Oda hin kada: ‚Mene‘ – O Del zrachinďa o dživesa tire kraľišagoskre a kerďa leske koňec. 27 ‚Tekel‘ – salas važimen pro vahi a sikaďa pes, hoj na važines ajci, keci kampel. 28 ‚Peres‘ – tiro kraľišagos sas rozďelimen a dino le Medenge the le Peržanenge.“ 29 Akor o kraľis Belšacar prikazinďa, hoj le Daniel te uren andro fijalova barikane gada, te thoven leske pre meň somnakuno lancocis a te den te džanel, hoj hino trito nekbareder raj andro kraľišagos. 30 Odi rat murdarde le Belšacar, le babiloňike kraľis.