Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

1 Me ačhavas paš o Michael, hoj les te zoraľarav a te pomožinav leske akor, sar kraľinelas o medsko kraľis Darius ešebno berš.

O kraľa pal o juhos the pal o severos

2 Ale akana tuke phenava o čačipen: „Andre Perzija ena mek trin kraľa a štarto peske skidela buter barvaľipen sar okla, a sar zoraľola peskre barvaľipnastar, kerela upre savoren pro grecko kraľišagos.
3 Paľis avela jekh zoralo kraľis, savo vladňinela bara zoraha a kerela sa, so ča leske ela pre dzeka. 4 No avke sig sar avľa, avke ela leskro kraľišagos rozmardo a rozďelimen pro štar seri le svetoskre, ale na maškar leskre potomki. Oda kraľišagos imar na ela ajso zoralo, sar sas paš leste, bo ela avricirdlo a dela pes avrenge. 5 O kraľis pal o juhos ačhela igen zoralo, ale jekh leskre veľiťeľendar ačhela mek zoraleder sar ov a kraľinela andre leskro kraľišagos bara zoraha. 6 Pal o vajkeci berša pes sthovena jekhetane: e čhaj le kraľiskri pal o juhos iľa vera le kraľiha pal o severos, hoj te zoraľaren lengri zmluva. Ale na ľikerela oda but, bo oj, lakro rom, lakre čhave the lakre sluhi ena murdarde. 7 Jekh lakra famelijatar ačhela kraľiske pro juhos. Ov džala pre armada le kraľiskri pal o severos, zalela leskro ohradzimen foros a domarela leskri armada. 8 Lela the lengre devlen, lengre trastune modlen the lengre vzacna rupune the somnakune nadobi a ľidžala len andro Egipt. Pro vajkeci berš mukela le kraľis pro severos andro smirom. 9 Paľis o kraľis pal o severos avela andro kraľišagos le kraľiskro pro juhos, ale visarela pes pale andre peskri phuv. 10 Leskre čhave ena pripravimen pes te marel a zvičinena e bari armada, so džala furt anglal a zalela savoro sar e potopa a doanela o mariben dži paš leskro ohradzimen foros. 11 Paľis o kraľis pal o juhos avela pro mariben choľaha a marela pes le kraľiha pal o severos, savo ačhavela bari armada, savi ela domarďi. 12 Sar o kraľis pal o juhos zalela ola armada, ľidžala pes andre peskro jilo upre. Murdarela but ezera dženen, ale na ačhela furt zoraleder sar oka, 13 bo o kraľis pal o severos ačhavela aver armada, mek bareder sar oki; a pal o vajkeci berša avela pale la armadaha, savi ela igen bari a mištes vizbrojimen. 14 Andre oda časos ušťena upre but džene pro kraľis pal o juhos. The ola dziva džene tire narodostar ušťena upre, hoj pes te ačhel oda, so sas andro viďeňje, ale perena. 15 O kraľis pal o severos avela a čhivela avri pre kopa o bara pašal o muros a zalela o ohradzimen foros. O slugaďa pal o juhos na obačhena, aňi ole nekfederen na ela zor oda te odmarel. 16 Oda, ko pre leste avľa, peske kerela, so kamela, a ňiko angle leste na obačhela. Zaačhela the andre Šukar phuv a ela les zor la te zňičinel. 17 Kamela te avel caľa peskra kraľišagoskra armadaha a phandela le kraľiha pal juhos e smiromoskri zmluva. Dela leske romňake peskra čha, hoj les te zňičinel, ale oda, so kamela te kerel, leske na avela avri. 18 Paľis pes mukela pro phuva paš o moros a but lendar zalela. No jekh veľiťeľis zaačhavela leskro avriasaben a na ča oda, the leskri ladž leske dela pale. 19 Avke pes visarela pale ko ohradzimen fori andre peskri phuv, ale poddžala leske o pindro, perela a imar les na dičhola. 20 Pre leskro than pes ačhavela aver, savo bičhavela le colňikos te kidel avri o daňe, hoj te barvaľol leskro kraľišagos. No pal varesavo časos ela zňičimen, ale na andre choľi, aňi na andro mariben. 21 Pre leskro than avela igen nalačho manuš, saves na ela pravos te ačhel kraľiske. Avela akor, sar oda o manuša na užarena, ale dochudela o kraľišagos avke, hoj thovela avri le manušenca. 22 Šulavela avri anglal peste o armadi a zňičinela len the le Devleskre Nekbaredere Rašas11,22 E hebrejiko čhib: la zmluvakre rajes. 23 Oleha, hoj phandela zmluvi le vodcenca andral aver narodi, thovela lenca avri a ela furt zoraleder, kajte les ela frima manuša. 24 Jekhvareste avela pro mariben pre ola nekbarvaleder provinciji a kerela ajse veci, save na kerenas aňi leskre dada, aňi o dada lengre dadengre. Rozdela maškar peskre o zailo the čordo barvaľipen the o aver lačhe veci. The pro ohradzimen fori le bare murenca kerela peskre plani, ale ča pre varesavo časos. 25 Bi e dar kerela upre a skidela bari the zoraľi armada a džala pro kraľis pal o juhos. O kraľis pal o juhos pes mukela pre leste la bara the zoraľa armadaha, ale na obačhela, bo leha thovena avri. 26 Zňičinena le kraľis ola, ko chan leha pal o skamind; leskri armada ela šulaďi avri a but džene merena andro mariben. 27 Soduj kraľa bešena jekhetane pal o skamind a gondoľinena pro nalačho, klaminena jekh avreske, ale na ela oda pre ňisoste, bo o koňec avela andre oda časos, so hin dino. 28 O kraľis pal o severos avela pale andre peskri phuv bare barvaľipnaha a zalela peske andro jilo te zňičinel e sveto zmluva. Kerela, so kamela, a paľis džala pale andre peskri phuv. 29 Andre oda časos, so hin dino, džala pale pro mariben pro juhos, ale akana oda na ela avke sar angloda. 30 Bo avena pre leste o loďi le Kitanengre11,30 Oda sas o Rimana. a predarala. Avke pes visarela pale, choľisaľola a kamela te zňičinel e sveto zmluva. Avela a dela pačiv olen, ko omukle e sveto zmluva. 31 Leskri armada ušťela upre, hoj te meľarel andre o Chramos the e pevnosť. Na domukena te obetinel e sakodživeseskri obeta a ačhavena ode la džungaľa modla. 32 Le gule lavenca thovela avri olenca, ko na doľikeren e zmluva. Ale ola, ko prindžaren peskre Devles, pes leske zorales ačhavena. 33 O goďaver le manušendar dena but dženen goďi. Ale varesaven lendar murdarena le šabľenca a labarena andre jag, varesaven zalena andre a phandena pre varesavo časos. 34 Sar perena, dochudela pes lenge cikňi pomoca, ale but džene pes ke lende klamišagoha pridena. 35 Varesave ole goďaver manušendar perena, hoj te aven žuže, obžužarde a bi e mel. Kada ľikerela dži akor, medik na avela o koňec andre oda časos, so o Del diňa. 36 Oda kraľis kerela sa, so kamela, ľidžala pes upre a kerela pestar bareder sar savore devla. The pro Del le devlengro vakerela ajse veci, save našťi aňi te šunel. Sa leske avela avri mištes, medik na predžala o časos la bara choľakro, bo oda, so kamel o Del, pes mušinel te ačhel. 37 Ov na ačhela ňisave devlendar, saven leskre dada lašarenas, aňi ole devlestar, saves but džuvľija kamen, aňi ňisave avre devleske na presikavela e pačiv, bo ov pestar kerela bareder sar on savore. 38 Ale lašarela le hradoskre devles. Oda hin del, saves leskre dada na prindžarenas a anela leske o somnakaj, o rup, o vzacna bara the o aver vzacna dari. 39 O kraľis džala pro nekzoraleder fori la pomocaha ole devlestar a dela bari pačiv olen, ko pes leske poddena. Ačhavela len vodcenge upral o but manuša a vaš e odmena lenge rozďelinela e phuv. 40 Andro posledno časos pre leste avela pro mariben o kraľis pal o juhos, ale o kraľis pal o severos pre leste džala le slugaďenca pro graja, le verdanenca the but loďenca. Avela pro but phuva a predžala prekal lende sar e potopa. 41 Avela the pre Šukar phuv, pro Izrael. Ezera-ezerenge ena murdarde avri, ale o Edom, o Moab the o anglune manuša le Amončanengre ena zachraňimen leskre vastendar. 42 Rozthovela peskri zor upral o phuva. Aňi o Egipt lestar na denašela. 43 Andre leskri zor ena o somnakune, rupune the aver vzacna veci andral o Egipt. Domarela the e Libija the o Kuš11,43 Oda hin e Etiopija.. 44 Ale oda, so šunela pal o vichodos the pal o severos, les daravela avri a džala bara choľaha pro mariben, hoj te zňičinel a te murdarel avri but dženen. 45 Rozthovela peskre kraľika stani maškar o moros the maškar o šukar sveto verchos. Ale ode ela leskro koňec a ňiko leske na pomožinela.“