Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

O lačho slugaďis le Ježišoskero Kristoskero

1 Avke tu, čhavo miro, av zoralo andre oda lačhipen so amen hin andro Ježiš Kristus.
2 Oda, so šunďal mandar anglo but švedki, de avre pačivale manušenge so džanena te sikavel the avren. 3 Zľidža manca o pharipen sar oda lačho slugaďis le Ježišoskero Kristoskero. 4 Ňisavo slugaďis so džal andro mariben a kamel te el pre dzeka peskere veliťeľiske, pes na mišinel andre aver buča. 5 Oda ko denašel, našči ňerinel ( zviťazinel) e cena, te na doľikerela o pravidla. 6 O manuš, so kerel phares buči pre maľa, šaj ešebno lel andral o uľipen. 7 Gondoľin pal oda so vakerav. O Raj tuke dela savoro te achaľol. 8 Ma bister pro Ježiš Kristus, pro čhavo le Davidoskero, so uščiľa andral o meriben avke sar me vakerav andre miro evaňjelium. 9 Vaš oda evaňjelium cerpinav avke, hoj som andre bertena sar oda živaňis, ale o Lav le Devleskero nane zaphandlo. 10 Vaš oda zľidžav savoro, bo kamav hoj ola so hine avrikidle thiš te dochuden e zachrana andro Ježiš Kristus, so del e večno slava. 11 Čačipnaskere hin kala lava: “Te leha jekhetane muľam,jekhetane leha the dživaha. 12 Te ľikeraha avri, jekhetane leha the kraľinaha. Te pes amen ke leste na pridžanaha, aňi ov pes na pridžanela ke amende. 13 Te amen na sam verne, ov ačhel verno furt,bo našči pes korkoro zaprinel.” O lačho robotňikos 14 Kada lenge leper a mang len anglo Del, hoj pes te na vesekedinen pro lava, se oda nane pre ňisoste lačho a musarel olen so oda šunen. 15 Ker sa prekal oda, hoj tut te sikaves anglo Del sar manuš so pes na mušinel te ladžal vaš peskeri buči; sar manuš so vakerel o lav le čačipnaskero mište avke sar kampel. 16 Ľiker tut dur le bijedevleskere the diline lavendar, bo kajse lava ľidžan le manušen dur le Devlestar. 17 A lengere lava rozdžana a barona sar e rakovina. Lendar hine the o Hymeneos the o Filetos. 18 Kala džene našľile dur le čačipnastar. Akana vakeren hoj o mule imar uščile andral o meriben a kaleha musaren varekaske o pačaben. 19 Ale o zoralo zaklados le Devleskero ačhel a hino zapečaťimen kale lavenca: “O Raj džanel olen, so hine leskere,” a: “Mi oddžal le nalačhipnastar sako, ko lel o nav le Rajeskero!” 20 Andro baro kher nane ča somnakune the rupune čare, ale the kaštune the čikakere a oda jekh pre pačiv ale dujte nane pre pačiv. 21 Te pes vareko žužarela ole vecendar, ela sar o čaro pre pačiv, sentno, so anel e hasna le Rajeske a hino pripravimen kije dojekh lačhi buči. 22 Ale le terňikane žadoscendar denaš het a cirde tut pal oda so hin čačipnaskero, pal o pačaben, pal o kamiben the pal o smirom jekhetane olenca so andral o žužo jilo vičhinen pro Raj. 23 Ale o diline the nagoďaver phučibena odmar, se džanes hoj ole lavendar aven ča o vesekedišagi. 24 Le Rajeskere sluhaske pes na kampel te vesekedinel, ale kampel leske te el lačho kije sakoneste. Mušinel te džanel te sikavel a te zľidžal the o nalačho. 25 Mušinel te džanel šukares the polokes te dovakerel olenge so pre leste džan. Bo talam lenge o Del šaj del hoj pes te visaren a te prindžaren o čačipen. 26 Avke avena kije goďi a avena avri andral e pasca le bengeskeri, bo o beng len zachudňa hoj te keren oda so ov kamel.