Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Le Davidoskre maribena

1 Paľis o David zviťazinďa upral o Filišťinci, domarďa len a iľa lendar o Meteg-Ama.
2 O David zviťazinďa the upral o Moabčana a merinďa len la špargaha. Prikazinďa lenge, hoj te pašľon pre phuv. Premerinďa len la špargaha a pro duj mieri la špargakre merinďa olen, kas diňa te murdarel, a pre jekh miera la špargakri olen, kas mukľa te dživel. Avke mule duvar ajci sar ola, ko ačhile te dživel. O Moabčana ačhile sluhi le Davidoske a anenas leske o daňe. 3 Paľis o David zviťazinďa the upral o kraľis Hadad-Ezer, le Rechoboskro čhavo, andral e Coba, sar džalas te zalel o phuva paš o Eufrat. 4 O David zaiľa lestar 1 700 muršen pro graja the 20 000 slugaďen. Mukľa peske lendar ča 100 grajen le verdanenca a olen, so ačhile, ochrominďa. 5 Sar avle o Aramejčana andral o Damašek te pomožinel le kraľiske Hadad-Ezeroske, o David zviťazinďa the upral lende a murdarďa lendar 22 000 muršen. 6 Paľis o David diňa te rozačhavel partiji muršen andro aramejiko Damašek. Avke o Aramejčana ačhile sluhi le Davidoske a the on anenas leske o daňe. O RAJ pomožinelas le Davidoske všadzik, kaj džalas. 7 O David skidňa le Hadad-Ezeroskre služobňikendar o somnakune šťiti a anďa len andro Jeruzalem. 8 O kraľis o David skidňa le Hadad-Ezeroskre forendar Betach the Berotaj igen but brondzos. 9 Sar pes o Toji, o kraľis andral o Chamat, došunďa, hoj o David zviťazinďa upral caľi armada le Hadad-Ezeroskri, 10 bičhaďa peskre čhas le Joram ko David, hoj les te pozdravinel a te phenel leske: „Gratuľinav tuke vaš oda, hoj zviťazinďal upral o Hadad-Ezer!“ Anďa le Davidoske rupune, somnakune the brondzune veci. 11 The ola veci o David pošvecinďa le RAJESKE jekhetane le rupoha the le somnakaha, so zaiľa savore narodendar, saven thoďa tele: 12 Le Aramejčanendar, Moabčanendar, Amončanendar, Filišťincendar, Amalekendar the le Hadad-Ezerostar, savo sas le Rechoboskro čhavo, le kraľistar andral e Coba. 13 O David peske kerďa baro nav the oleha, hoj sar avľa pale, murdarďa andre Lonďi dolina 18 000 Aramejčanen. 14 Všadzik andro Edom rozačhaďa partiji muršen. Avke savore Edomčana ačhile le Davidoskre sluhi. O RAJ pomožinelas le Davidoske všadzik, kaj ča džalas. 15 O David kraľinelas upral calo Izrael a savore peskre manušenge kerelas oda, so sas čačipnaskro the spravodľivo. 16 O Joab, la Cerujakro čhavo, sas veľiťeľis upral e armada a o Jošafat, le Achiludoskro čhavo, sas upral savore leskre uradňika. 17 O Cadok, le Achituboskro čhavo, the o Achimelech, le Ebjataroskro čhavo, sas rašaja a o Serajah sas pisaris. 18 O Benajah, le Jehojadoskro čhavo, sas veľiťeľis upral o Kereťana the Pileťana, save chraňinenas le David. The le Davidoskre čhave sas rašaja.