Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

O David the o Ciba

1 Sar džalas o David dureder pal o verchos, avelas anglal leste le Mefibošetoskro sluhas o Ciba duje somarenca. Sas pre lende duj šel (200) mare, šel (100) konarica hrozni, šel kotora švižo ovocje the jekh gono mol.
2 O David phučľa le Cibastar: „So kames oleha te kerel?“ Ov odphenďa: „Kala somara hine prekal tiri famelija, hoj upre te džan, a o maro the o ovocje hine pro chaben le služobňikenge. E mol hiňi, hoj te pijen, sar na birinena pre pušťa.“ 3 O David lestar phučľa: „Kaj hino o Mefibošet, tire rajeskro le Sauloskro vnukos?“ O Ciba odphenďa: „Ačhiľa andro Jeruzalem, bo peske gondoľinel, hoj leske adadžives o Izraeliti dena pale o kraľišagos leskre papuskro le Sauloskro.“ 4 O David le Cibaske odphenďa: „Savoro, so hin le Mefibošetoskro, ačhela tuke.“ „Banďuvav anglal tu!“ phenďa o Ciba. „Ča mi arakhav e milosť anglal tu, raja miro the kraľina.“

O David the o Šimej

5 Sar o David sas pašeder paš o gav Bachurim, ipen akor odarik džalas avri o Šimej, o čhavo le Geraskro andral le Sauloskri famelija. Le dromeha furt košelas.
6 Čhivkerelas o bara andro David the andre savore leskre služobňika, kajte paš o David sas pal e čači the baľogňi sera savore manuša the o slugaďa. 7 Košelas les kavke: „Našľuv, našľuv! Vrahona! Lotrona! 8 Iľal tuke le Sauloskro kraľišagos a akana tut o RAJ marel, bo murdarďal but dženen andral leskri famelija. O RAJ diňa o kraľišagos tire čhaske le Absolonoske. Avel pre tu e bibach, vrahona!“ 9 O Abišaj, o čhavo la Cerujakro, phenďa le Davidoske: „Rajeja miro, soske domukes kale murdale rikoneske, hoj tut kavke te košel? Muk man te džal paš leste a te odčhinel leske o šero!“ 10 Ale o David phenďa: „Čhavale la Cerujakre, so tumen hin andre oda? Bo te o RAJ leske phenďa, hoj man te košel, akor ko leske šaj phenel: ‚Soske ada keres?‘ “ 11 Paľis o David phenďa le Abišajoske the savore peskre služobňikenge: „Se miro čhavo, savo hino mandar, man kamel te murdarel a so mek buter kada Benjaminčanos? Muken les, mi košel man, bo o RAJ leske oda phenďa. 12 Ko džanel, či o RAJ na dikhela miro pharipen a na visarela mange pale le lačhipnaha vaš leskro adadživeseskro košiben.“ 13 O David peskre muršenca džalas dureder le dromeha. O Šimej džalas pašes pašal leste pal o verchengro brehos, le dromeha les košelas a čhivkerelas andre leste o bara the o prachos. 14 O David the o murša, save leha džanas, doavle strapimen paš o Jordan a ode peske odpočovinde.

O Chušaj vakerel le Absolonoha andro Jeruzalem

15 O Absolon le Achitofeloha the savore Izraelitenca avľa andro Jeruzalem.
16 Sar avľa ko Absolon o Arkijcos o Chušaj, le Davidoskro prijaťeľis, phenďa leske: „Mi dživel o kraľis! Mi dživel o kraľis!“ 17 O Absolon phučľa le Chušajostar: „Kada hin tiro kamiben, so sikaves tire prijaťeľiske le Davidoske? Soske leha na geľal?“ 18 O Chušaj odphenďa le Absolonoske: „Na! Me kamav te ačhel oleha, kas peske kidňa avri o RAJ, kala manuša the savore Izraeliti! 19 Se pro koňec kaske služinava? Či na leskre čhaske? Avke sar služinavas tire dadeske, služinava the tuke.“

O Absolon pašľol le Davidoskre romňijenca

20 Paľis o Absolon phučľa le Achitofelostar: „Phen, so amenge kampel te kerel?“
21 O Achitofel odphenďa. „Dža ke tire dadeskre romňija-služobňički, saven mukľa, hoj te stražinen leskro palacis, a pašľuv lenca. Paľis pes savore manuša andro Izrael dodžanena, hoj tut džungľarďal tire dadeske. A oleha ena tire murša, save pal tu džan, mek šmeleder.“ 22 Avke le Absolonoske ačhade pre strecha stanos a ov anglal savore Izraeliti pašľolas peskre dadeskre romňijenca-služobňičkenca. 23 Andre oda časos pes lelas e rada le Achitofeloskri sar le Devleskro lav. Kavke peske lenas o David the o Absolon e rada le Achitofeloskri, so len delas.