Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

O Natan dovakerel le Davidoske

1 O RAJ bičhaďa le Natan ko David. Ov avľa ke leste a phenďa: „Andre jekh foros sas duj murša. Jekh sas barvalo a dujto čororo.
2 Le barvales sas igen but bakre the gurumňa, 3 ale le čorores sas ča jekh ovečka, sava peske cinďa. Ov la ľikerelas a oj barolas jekhetane leha the leskre čhavenca. Chalas leha jekhetane ole chabenestar, so the ov, pijelas andral leskro poharis a sovelas andre leskri angaľi. Sas leske sar čhaj. 4 Jekhvar avľa ko barvalo murš vareko pal o drom. Ale ov na kamľa te lel peskre bakrendar abo gurumňendar, hoj te kerel te chal ole muršeske, so ke leste avľa. Avke iľa e ovečka ole čore manušestar a kerďa te chal ole muršeske, so ke leste avľa.“ 5 O David igen choľisaľiľa pre oda barvalo murš a phenďa le Natanoske: „Avke sar dživel o RAJ, oda murš, savo ada kerďa, mušinel te merel. 6 Vaš odi ovečka mušinela akana te visarel pale štarval ajci, bo kerďa kadi veca a na sas leske pharo pal oda čoro manuš.“ 7 Akor o Natan le Davidoske phenďa: „Tu sal oda murš! Kada phenel o RAJ, o Del le Izraeloskro: ‚Me tut pomazinďom kraľiske upral o Izrael a cirdňom tut avri andral o vasta le Sauloskre. 8 Diňom tuke leskro kraľišagos the leskre romňijen andre tire vasta. Ačhaďom tut kraľiske upral o Izrael the upral e Judsko. A te tuke oda na sas dos, diňomas tut mek duvar ajci. 9 Soske dikhľal le RAJESKRO lav tele a kerďal oda, so leske nane pre dzeka? Le Urijaš diňal te murdarel la šabľaha a iľal tuke leskra romňa. Vašoda, hoj les diňal te murdarel le Amončanenge, 10 akanastar pes imar šoha e šabľa na visarela tira famelijatar, bo dikhľal man tele a iľal tuke le Urijašiskra romňa.‘ 11 Kada phenel o RAJ: ‚Domukava pre tu pohroma, savi avela andral tiro kher. Angle tire jakha tuke odlava tire romňijen a dava len le manušeske andral tiri famelija. Ov lenca pašľola avke, hoj savore oda dikhena. 12 Tu oda kerďal počoral, ale me oda kerava dživese anglo calo Izrael.‘ “

O David kerel pokaňje

13 Akor phenďa o David le Natanoske: „Kerďom binos anglo RAJ.“ Ov leske odphenďa: „O Raj tuke odmukľa tiro binos a na mereha.
14 Ale oleha, so kerďal, dikhľal tele le RAJES, a vašoda o čhavoro, so tuke uľola, mušinel te merel.“ 15 Sar o Natan geľa khere, o Raj dukhaďa le nasvaľibnaha le Davidoskre čhavores, savo uľiľa la Batšebake. 16 O David mangelas le Devles vaš o čhavoro, igen pes poscinelas a caľi rat pašľolas pre phuv. 17 Leskre phureder služobňika gele paš leste a kamenas les te hazdel pal e phuv, hoj te chal lenca, ale ov na kamelas te ušťel aňi te chal. 18 Pro eftato džives o čhavoro muľa, ale le Davidoskre služobňika pes daranas leske oda te phenel. Phende peske: „Medik o čhavoro dživelas, privakerahas pes ke leste, ale na šunelas amen. Sar šaj akana leske phenas, hoj o čhavoro muľa? Šaj peske kerel vareso.“ 19 Ale o David dikhľa, hoj leskre služobňika vareso počoral vakeren maškar peste, a avľa pre oda, hoj o čhavoro muľa. Phučľa lendar: „Muľa o čhavoro?“ „Muľa,“ odphende leske. 20 O David ušťiľa pal e phuv, geľa te lanďol, makhľa pes la mascaha a urďa aver gada. Paľis geľa andro stanos le RAJESKRO a banďolas anglo RAJ. Sar odarik geľa khere, mangľa peske te chal. Dine les a ov chalas. 21 O služobňika lestar phučle: „Oda so hin oda, so kerďal? Medik o čhavoro dživelas, poscinehas tut a rovehas. Ale sar o čhavoro muľa, ušťiľal a geľal te chal.“ 22 Ov odphenďa: „Medik o čhavoro dživelas, poscinavas man a rovavas, bo mange gondoľinavas: ‚Ko džanel, či o RAJ na ela ke ma jileskro a na mukela le čhavores te dživel. 23 Ale akana, sar muľa, soske man mek poscinava? Či šaj le čhavores me mek anav pale? Me džava pal leste, ale ov ke ma pale imar na avela.‘ “ 24 Paľis o David poťešinelas peskra romňa la Batšeba lavenca, geľa ke late a pašľiľa laha. Sar lake uľiľa muršoro, dine leske nav Šalamun. O RAJ peske les zakamľa, 25 a vašoda prekal o prorokos Natan phenďa le Davidoske, hoj leske te den nav Jedidjah12,25 O milačkus le RAJESKRO.

O viťazstvo upral e Raba

26 O Joab geľa pro mariben pre amoňiko Raba a zaiľa le kraľiskro foros.
27 O Joab bičhaďa muršen, hoj te phenen le Davidoske: „Maravas man lenca a zaiľom lenge o teluno foros paš o paňi. 28 Akana zvičin ole muršen, save ačhile, rozačhaven tumen pašal oda foros a zale les, hoj upral oda foros te na zviťazinav me korkoro a te na dav ole foroske miro nav.“ 29 Avke o David iľa savore muršen, geľa andre Raba, ode pes marelas lenca a zviťazinďa upral lende. 30 Paľis iľa e koruna le Milkomoske, lengre devleske, pal o šero, a thode la le Davidoske pro šero. E koruna sas phari buter sar tranda (30) kili a sas andre igen vzacno bar. Ov odarik iľa igen bari korisť. 31 Odľigenďa le manušen, save ode bešenas, a diňa lenge o pili, o krompača the o tovera, hoj te keren buči paš o cehli. Avke kerde the savore amoňike forenca. Paľis o David the savore manuša gele pale andro Jeruzalem.